0

آموزش زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی | Simple Past Tense

در این بخش از آموزش گرامر انگلیسی، طبقه بندی زمان ها به بررسی زمان گذشته ی ساده در زبان انگلیسی میپردازیم. تا اتمام این مقاله با ما باشید!

زمان گذشته ساده با افعال با قاعده و بی قاعده در زبان انگلیسی

 الف. طریقه ساختن افعال در زمان گذشته ساده به دو صورت انجام میگیرد:

  1. افعال با قاعده : با اضافه کردن  ed  یا  d  به آخر افعال، آنها را به گذشته تبدیل می کنیم.
  2. افعال بی قاعده : برای تبدیل این افعال به زمان گذشته قانون خاصی وجود ندارد بنابراین باید آنها را به تدریج فرا گیریم.

Mrs. Ditto enjoyed her class.

خانم دیتو از کلاسش لذت برد. (فعل با قاعده)

I went by bus.

من با اتوبوس رفتم. (فعل بی قاعده)

She came back last Friday.

او جمعه هفته پیش بازگشت.

I saw her in the street.

 من او را در خیابان دیدم.

They didn’t agree to the deal.

آنها با این بحث موافق نبودند.

It can also be used to talk about a period of time.

She lived in Tokyo for seven years.

او هفت سال در توکیو زندگی میکرد.

They were in London from Monday to Thursday of last week.

آنها هفته پیش، از دوشنبه تا پنجشنبه در لندن بودند.

آموزش زمان گذشته ساده انگلیسی
آموزش زمان گذشته ساده انگلیسی

مثال:

I worked in office 1 year ago.

من یک سال پیش در یک شرکت کار می کردم.

I was sales manager.

من مدیر فروش بودم.

I lived there for 6 years.

.من شش سال آنجا زندگی کردم.

I only found out a few moment ago.

من تازه پیدایش کرده بودم.

I asked her she didn’t know anything.

من از او خواستم اما چیزی نمی دانست.

The company made 100 people redundant last year.

کارخانه سال پیش ۱۰۰ نفر را بازنشسته کرد.

 

صرف فعل با قاعده to work(کار کردن) در زمان گذشته ساده

من کار کردم

I worked

تو کار کردی

You worked

او (مذکر) کار کرد

he  worked

او (مونث) کار کرد

She  worked

این/آن(غیر شخص) کار کرد

It  worked

ما کار کردیم

we  worked

شما کار کردید

you  worked

آنها کار کردندThey  worked

 

کاربرد زمان گذشته ساده:

گذشته ساده برای عملی استفاده می شود که در زمان گذشته انجام گرفت و به پایان رسید.

We helped them.

ما به آنها کمک کردیم.

 تغییرات در افعال با قاعده در گذشته

نکته ۱: اگر فعلی به e ختم شود، فقط d به آخر فعل اضافه می شود.

We live in a big city.

.ما در یک شهر بزرگ زندگی می کنیم

We lived in a big city.

ما در یک شهر بزرگ زندگی کردیم.

زمان گذشته ساده زندگی در یک شهر بزرگ به انگلیسی
زمان گذشته ساده زندگی در یک شهر بزرگ به انگلیسی

نکته ۲ : اگر فعلی به y ختم شود قبل از y حرف بی صدا باشد، برای تبدیل به گذشته y به i تبدیل شده، ed اضافه می شود.

اما اگر قبل از y حرف صدادار باشد، yتغییری نکرده و ed اضافه می شود.

We study till late at night.

ما شب تا دیروقت درس می خوانیم.

We studied till late at night.

ما شب تا دیروقت درس خواندیم.

We enjoy the concert very much.

ما از کنسرت خیلی لذت می بریم.

We enjoyed the concert very much.

ما از کنسرت خیلی لذت بردیم.

 

تذکر: قبل از انجام تمرین به تلفظ  ed   در گذشته افعال زیر توجه کنید.

 

صدای (د)

صدای (ت)

صدای (اید)

ل (ر)ند

learned

و(ر)کت

Worked

ایکس پکتید

Expected

ارایود

Arrived

تاکت

Talked

لستید

Lasted

مرید

Married

واچت

Watched

وانتید

wanted

چینجد

Changed

واشت

washed

ویتید

waited

ستادید

Studied

واکت

Walked

پین تید

paited

موود

Moved

پست

Passed

میلد

Mailed

لایکت

liked

لسند

Listened

پلند

planned

 

زمان گذشته افعال بی قاعده

افعال بی قاعده هم مانند افعال با قاعده با کلیه فاعل ها یکسان صرف می شوند.

 

صرف فعل بی قاعده to eat(خوردن) در زمان گذشته ساده

من خوردم

I ate

تو خوردی

You ate

او خورد

He ate

او خورد

She  ate

این/آن خورد

It  ate

ما خوردیم

we ate

شما خوردید

You ate

آنها خوردند

They ate

زمان حال و گذشته افعال بی قاعده

شکل ساده (زمان حال)

آمدن

come

گفتن

Tell

نشستن

Sit

گذاشتن

Put

شروع کردن

Begin

نوشتن

Write

دیدن

See

قیمت داشتن

Cost

نوشیدن

Drink

دادن

Give

فروختن

Sell

شنیدن

Hear

دانستن/ شناختن

Know

احساس کردن

Feel

رفتن

Go

خواندن

Read

داشتن / خوردن

Have

صحبت کردن

Speak

پرواز کردن

fly

پرداخت کردن

pay

رسیدن / گرفتن

get

 

زمان گذشته

آمدن

came

گفتن

Told

نشستن

Sat

گذاشتن

Put

شروع کردن

Began

نوشتن

Wrote

دیدن

Saw

قیمت داشتن

Cost

نوشیدن

Drank

دادن

Gave

فروختن

Sold

شنیدن

Heard

دانستن/ شناختن

Knew

احساس کردن

Felt

رفتن

went

خواندن

Read

داشتن / خوردن

Had

صحبت کردن

Spoke

پرواز کردن

flew

پرداخت کردن

paid

رسیدن / گرفتن

got

حال و گذشته افعال بی قاعده

شکل ساده (حال)

شدن

become

شکستن

Break

آوردن

bring

خریدن

buy

گرفتن

catch

انجام دادن

Do

جنگیدن

Fight

پیدا کردن

Find

فراموش کردن

forget

نگه داشتن

keep

فهمیدن

understand

ترک کردن

leave

از دست دادن

lose

درست کردن

make

زنگ زدن

ring

فرستادن

send

آواز خواندن

sing

ایستادن

stand

گرفتن

take

یاددادن

teach

فکر کردن

Think

پوشیدن

wear

 

گذشته
شدنbecame
شکستنBroke
آوردنbrought
خریدنbought
گرفتنCaught
انجام دادنDid
جنگیدنFought
پیدا کردنFound
فراموش کردنforgot
نگه داشتنKept
فهمیدنunderstood
ترک کردنleft
از دست دادنlost
درست کردنmade
زنگ زدنrang
فرستادنsent
آواز خواندنsang
ایستادنstood
گرفتنTook
یاددادنtaught
فکر کردنthought
پوشیدنwore

 طرز سوالی کردن زمان گذشته ساده

?… + شکل ساده فعل + فاعل + did

?… + فاعل + was / ware

 

برای سوالی کردن جمله گذشته ساده، فعل کمکی did را به ابتدای جمله نوشته و فعل گذشته را به همان صورت ساده تبدیل می کنیم.

اگر جمله دارای افعال  to be یعنی was یا ware بود کافی است همین افعال را به ابتدای جمله منتقل کنیم، جمله سوالی می شود.

مثال:

I studied geology 2 years ago.

من دو سال پیش زمین شناسی می خواندم.

Did  you study geology 2 years ago?

آیا شما دو سال پیش زمین شناسی می خواندید؟

They ware at cinema at 1 o’clock.

آنها ساعت یک در سینما بودند.

Were they at cinema at 1 o’clock?

آیا آنها ساعت یک در سینما بودند؟

آموزش زمان گذشته ساده انگلیسی
آموزش زمان گذشته ساده انگلیسی

 طرز منفی کردن زمان گذشته ساده

فاعل + have/has+not+p.p.

برای منفی کردن جملات گذشته ساده فقط کافی است به فعل کمکی not، did اضافه کنیم که مخفف آن به شکل didn’t است و فعل جمله نیز به صورت ساده می‌آید.

اگر در جمله افعال to be، ware / was وجود داشت، به آخر این افعال not اضافه می کنیم.

 

we cleaned our room last week.

ما هفته پیش اتاق مان را تمیز کردیم.

we did not (didn’t) clean our room last week.

ما هفته پیش اتاق مان را تمیز نکردیم.

 

 قیود زمان گذشته

دیروز

Yesterday

سه هفته پیش

Three weeks ago

سال پیش

Last year

در ۲۰۰۲

In 2002

از مارس تا ژوئن

From March to June

برای مدت زیاد

For a long time

برای شش هفته

For 6 weeks

از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ (دهه ۱۹۸۰)

In the 1980s

در قرن پیش

In the last century

در گذشته

In the past

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.