0

آموزش زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی | Past Continuous Tense

آموزش زمان گذشته استمراری

Past Continuous Tense

یکی دیگر از آموزش های زمانی گرامر انگلیسی آموزش زمان گذشته ی استمراری می باشد. ساختار جمله زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی به شکل زیر است:

 ingفعل + were/Was+ فاعل

 

 

I was washing.

من می شستم.

You were washing.

تو می شستی.

He/she/it were washing.

او می شست.

We were washing.

ما می شستیم.

You were washing.

شما می شستید.

They were washing.

آنها می شستند.

زمان گذشته استمراری انگلیسی فعل شستن
صرف فعل شستن در زمان گذشته استمراری

Everybody was talking about it all evening.
They were really trying hard but couldn’t do it.
I was thinking about you the other day.
Were you expecting that to happen?

ترکیب دو زمان گذشته ساده و استمراری، برای گفتن یک مطلب کامل، از گذشته استمراری برای کاری که از قبل داشته انجام می‌شده استفاده می‌کنیم. مثال:

It was raining hard when we left the building.

وقتی او ساختمان رو ترک می ‌کرد داشت باران می بارید.

I was reading the report when you rang.

وقتی تو زنگ زدی من داشتم گزارش را می خواندم.

He was going out to lunch when I saw him

وقتی من او را دیدم داشت می رفت غذا بخورد

The company was doing well when I last visited it.

وقتی از کارخانه ملاقات کردم خیلی خوب کار می کرد.

می‌توان از این فعل برای بیان یک نقطه خاص زمانی استفاده کرد.

I was walking in the street when I suddenly fell over.

وقتی داشتم در خیابان راه می رفتم افتادم.

She was talking to me on the phone and it suddenly went dead.

او داشت با من تلفنی صحبت می‌کرد که یکدفعه مرد.

They were still waiting for the plane when I spoke to them.

وقتی با آن ها صحبت می کردم هنوز منتظر هواپیما بودند.

 

صرف فعل [کارکردن] در زمان گذشته استمراری

 

 I was working. .           من داشت کار می کردم

you were working.       تو داشتی کار می کردی

he was working.              او داشت کار می کرد

she was working.            او داشت کار می کرد

it was working.               آن داشت کار می کرد

we were working.     ما داشتیم کار  می کردیم

you were working.   شما داشتید کار می کردید

they were working.   آنها داشتند کار می کردند

صرف فعل کارکردن در زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی
صرف فعل کارکردن در زمان گذشته استمراری

کاربرد زمان گذشته استمراری

۱٫ زمان گذشته استمراری برای توصیف عملی به کار می رود که انجام آن از قبل در زمان گذشته شروع شده و احتمالاً پس از آن هم ادامه یافته است. در نتیجه شروع و پایان کار دقیقاً مشخص نیست.

At 12:30 yesterday, we were eating lunch.

در ساعت  ۱۲:۳۰ دیروز ما داشتیم ناهار می خوردیم.

جمله فوق نشان می دهد که عمل غذا خوردن قبل از ساعت ۱۲:۳۰ شروع شده و احتمالاً پس از آن هم ادامه داشته است؛ به عبارت دیگر، در ساعت ۱۲:۳۰ در حین غذا خوردن بوده ایم.

۲٫ زمان گذشته استمراری بیانگر عملی است که قبل از عملی دیگر که در زمان گذشته ساده صورت گرفت، رخ می دهد و احتمالاً پس از آن هم       ادامه دارد. در چنین شرایطی حروف ربط زمانی when (وقتی که)، while (در حین)، as (موقعیکه) و just as (درست موقعیکه) دو جمله را به هم پیوند می‌دهد.

I was sleeping when you called.

من داشتم می خوابیدم که تو زنگ زدی.

They were eating dinner when we arrived.

 آنها داشتند شام می‌خوردند که ما وارد شدیم.

When you called, I was sleeping.

 زمانیکه تو زنگ زدی، من داشتم می خوابیدم.

When we arrived, they were eating dinner.

زمانی که ما وارد شدیم، آنها داشتند شام می خوردند.

صرف فعل پختن در زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی
صرف فعل پختن در زمان گذشته استمراری در انگلیسی

While I was coming home last night, I ran into a friend.

زمانیکه دیشب داشتم به خانه می رفتم، تصادفا با دوستی برخورد کردم.

As I was sleeping, the phone rang.

همینکه داشتم می‌خوابیدم، تلفن زنگ زد.

 

۳٫ گاهی دو جمله گذشته استمراری به کمک حرف ربط while (همان زمان که) با هم به کار می روند یعنی اینکه دو عمل در گذشته به طور همزمان در حال انجام بوده اند.

While we were having breakfast, John was talking on the phone.

زمانی که ما داشتیم صبحانه می خوردیم، جان داشت تلفنی صحبت می‌کرد.

صرف جدول مقایسه زمان ها (فعل خوردن) EAT

گذشته استمراری

حال استمراری

حال ساده

I was eatingI am eating

I eat

you were eatingyou are eating

you eat

She was eatingShe is eating

She eats

we were eatingwe are eating

we eat

you were eatingyou are eating

you eat

They were eatingThey are eating

They eat

آینده نزدیک

آینده ساده

گذشته ساده

I am going to eatI will eat

I ate

you are going to eatyou will eat

you ate

She is going to eatShe will eat

She ate

we are  going to eatwe will eat

we ate

you are  going to eatyou will eat

you ate

They are  going to eatThey will eat

They ate

 طرز سوالی کردن زمان گذشته استمراری

ingفعل + فاعل +Was/were

برای سوالی کردن جملات گذشته استمراری was یا were را به ابتدای جمله می آوریم.

مثال:

They were working on farm.          .آنها در مزرعه کار می کردند

Were they working on farm?      آیا آنها در مزرعه کار می کردند؟

She was writing a letter.                   او در حال نوشتن نامه بود

Was she writing a letter?             آیا او در حال نوشتن نامه بود؟

 

 طرز منفی کردن زمان گذشته استمراری

Was not (wasn’t)/were not(weren’t) + فعل + فاعل ing

 

برای منفی کردن در این زمان می توانیم بعد از were یا not , was بیاوریم و جمله را منفی کنیم

I was drinking a tea.

من داشتم چای می خوردم.

I was not drinking a tea.

من در حال نوشیدن چای نبودم.

We were planning for a trip.

ما در حال برنامه ریزی برای یک سفر بودیم.

We weren’t planning for a trip.

ما در حال برنامه‌ ریزی برای سفر نبودیم.

نکته ۱: برای بیان کاری که در گذشته انجام شده و کار دیگری آن را قطع کرده از این زمان استفاده می‌کنیم.

I was talking with my mother when she washed the dishes.

من در حال صحبت با مادرم بودم که او شروع به شستن ظرف ها کرد.

They were walking in the garden when it started to snow.

آنها در حال پیاده روی در باغ بودند که برف آمد.

نکته ۲: افعال غیر حرکتی در این زمان استفاده نمی شوند فقط در گذشته ساده استفاده می‌شوند مثل: knew – want.

 

 

خسته نباشید و خداقوت خدمت دوستان سخت کوش و پرتلاش استاد انگلیسی، از از اینکه تا آخر آموزش “زمان گذشته استمراری” در کنار ما بودید خوشحالیم و آموزش بعدی ما که “زمان گذشته کامل یا همون ماضی بعید” رو حتما ببینید.

پیج اینستاگرام استاد انگلیسی با آموزش های ویدئویی و تصویری مفید در کنار شماست!

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.