0

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی | Future Perfect

زمان آینده کامل در انگلیسی (Future Perfect)

زمان آینده کامل یکی از بخش های گرامر زبان انگلیسی می باشد. این زمان برای بیان کاری قبل از زمان یا کار دیگری است یا کاری که در گذشته شروع شده و در آینده به پایان خواهد رسید.

ساختار زمان آینده کامل در زبان انگلیسی:

فاعل + will / shall + have + p.p.

You will have finished your work before the ending of football match.

شما کارتان را قبل از پایان یافتن فوتبال تمام خواهید کرد

I will have gone.

من (در آینده) رفته ام.

 کاربرد زمان آینده کامل در زبان انگلیسی:

زمان آینده کامل بیانگر عملی است که قبل از زمان مشخصی در آینده انجام خواهد شد. از طرفی این زمان بر تمام شدن کاری در آینده تاکید دارد.

He will have read that novel before next month.

By the end of the week, I will have finished reading this book.

By next September, I’ll have worked here thirty years.

We will have finished this book by June.

او تا قبل از ماه آینده آن داستان را می خواند.

من تنا پایان هفته، خواندن این کتاب را تمام می کنم.

تا سپتامبر آینده سی سال است که در اینجا کار می کنم.

ما تا ماه جون این کتاب را تمام می کنیم.

زمان آینده کامل انگلیسی
زمان آینده کامل انگلیسی

قیدهای زمان آینده کامل در انگلیسی:

By + قید زمان آینده

تا سال آینده

By next year

In + طول زمان

ظرف یک هفته

In a week

Within + طول مدت زمان

ظرف دو روز

Within two days

طول زمان  + from now

از حالا تا دو هفته دیگر

Two weeks from now

Before + قید زمان آینده

قبل از هفته آینده

Before next week

 نحوه سوالی کردن آینده کامل

کافی است will را به ابتدای جمله بیاورید.

Will you have spent all your money before earning holiday?

آیا شما پول تان را قبل از این که حقوق بگیرید تمام کردید؟ (خرج کردید؟)

برای منفی کردن کافی است به  not  will  اضافه کنید.

We will not have started the game before (by the time) he clean her shoes.

ما بازی را شروع نکردیم، تا او لباسش را تمیز کند.

I will see you as soon as I  have finished my exams.

به محض ابن که امتحاناتم تمام شود شما را می بینم.

فعل تمام شدن در زمان آینده کامل انگلیسی
فعل تمام شدن در زمان آینده کامل

شکل های منفی و سوالی  آینده کامل

He will not (won’t) have worked.

او (در آینده ) کار نکرده است. (منفی)

Will he have worked?

آیا او (در آینده) کار کرده است؟ (سوالی)

: Practice

Complete the following sentences with the future perfect tense form of the verbs in parentheses.

تمرین :

جملات زیر را با استفاده از شکل زمان آینده کامل افعال داخل پرانتز کامل کنید.

۱)I am sure they ………… (complete) the new road by June.

(I am sure they’ll have complete the new road by June.)

۲) He says that before he leaves he ………. (see) every show in town.

۳) If you don’t make a note of that appointment, you ……… (forget) it by next week.

۴) By this time next month, all the roses ………… (die).

۵) By January first, all our work for the year ……… been ………… (finish) and our reports ……. been …….. (turn) in.

۶) By the time you arrive, I ………… (finish) reading your book.

۷) I ………. (be) in this country two years on next January 12.

۸) By this time next year, you ………… (forget) all your present troubles.

۹) A century from now, wars, I hope, ……………. (become) a thing of the past.

۱۰) Perhaps by that time, we ………… (learn) that it is better to cooperate than to fight.

۱۱) If he hasn’t begun to study yet, he certainly …………. not ……….. (learn) all his lessons by tomorrow.

۱۲) I hope that by this time next year a treaty of peace …….. been ……… (sing).

۱۳) When you are my age, you ………….. (learn) much about people and their weaknesses.

۱۴) A year from now he ……… (take) his medical Exams and begun to practice.

ترجمه فارسی سوالات بالا :

۱)من مطمئنم که آنها تا ماه جون ساخت جاده جدید را کامل می کنند.

۲) او می گوید که قبل از عزیمت همه نمایش های شهر را می بیند.

۳) اگر تاریخ قرار ملاقات را یادداشت نکنی، تا هفته آینده آن را فراموش می کنی.

۴) تا این موقع ماه آینده، همه گل های رز خشک می شوند.

۵) تا اول ژانویه، همه کارهای سال ما به اتمام می رسند و گزارشات ما تحویل داده می شند.

۶) تا زمانیکه شما برسید، من خواندن کتاب شما را تمام می کنم.

۷) تا دوازده ژانویه آینده دو سال است که من در این کشور هستم.

۸) تا این موقع سال بعد، تو تمامی مشکلات کنونی ات را فراموش می کنی.

۹) از حالا تا یک قرن دیگر، من امیدوارم که جنگ ها مقوله ای مربوط به گذشته شوند.

۱۰) شاید تا آن زمان، ما یاد بگیریم که همکاری بهتر از جنگ است.

۱۱) اگر او هنوز مطالعه را شروع نکرده باشد، مطمئنا تا فردا تمام درس هایش را یاد نخواهد گرفت.

۱۲) امیدوارم تا این زمان سال آینده معاهده صلح امضا شده باشد.

۱۳) زمانی که به سن من برسی، درباره مردم و ضعف هایشان چیزهای زیادی یاد می گیری.

۱۴) از حالا تا سال دیگر او امتحانات پزشکی اش را می دهد و کار حرفه ایش را شروع می کند.

پزشک شدن در زمان آینده کامل انگلیسی
پزشک شدن در زمان آینده کامل

Answer:

۲) will have seen

۳) will have forgotten

۴) will have died

۵) will have been finished – will have been turned

۶) will have finished

۷) will have been

۸) will have forgotten

۹) will have become

۱۰) will have learned

۱۱) will not have learned

۱۲) will have been signed

۱۳) will have learned

۱۴) will have taken

 

عزیزان جانم; خسته نباشید! این آموزش چطور بود؟ راحت یاد گرفتین؟ اگه نظری دارین خوشحال میشم تا از طریق کامنت با من درمیون بذارید. اگه خواستین میتونین تمام آموزش های بخش “زمان ها در زبان انگلیسی” رو از طریق لینک ببینین!

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.