0
محتوای Article
PrepositionsOstadEnglish

حروف اضافه در زبان انگلیسی | Prepositions

 آموزش حروف اضافه در زبان انگلیسی Prepositions تعریف شماره1: حروف اضافه در زبان انگلیسی کلماتی هستند که اسامی و ضمایر را با کلمات دیگر پیوند می دهند. تعلق داشتن (به) Belong to برای پیاده روی رفتن Go for a walk ...
ArticlesOstadEnglish

حروف تعریف نامعین و معین در زبان انگلیسی

 حروف تعریف نامعین و معین در انگلیسی حروف تعریف نامعین a یا an اشاره به چیزهایی دارند که برای ما نامشخص و نامعین باشند. اما حرف تعریف معین the اشاره به چیزهایی دارد که برای ما مشخص و معین باشند. There is ...