0
محتوای Sentence
WordOrderOstadEnglish

ترتیب قرار گرفتن کلمات در جملات انگلیسی از جمله قید زمان

 Word Order ترتیب قرار گرفتن کلمات در جملات انگلیسی از طریق فرمول زیر با ترتیب قرار گرفتن کلمات در جملات انگلیسی آشنا می شوید : قید زمان + قید مکان + قید حالت + مفعول مستقیم + مفعول غیر مستقیم ...
ConditionalSentencesPastUnrealOstadEnglish-min

آموزش جملات شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی

 Conditional Sentences Past Unreal آموزش جملات شرطی نوع سوم (گذشته غیر واقعی) جملات شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی درباره گذشته خیالی به کار می روند. گذشته ای که اتفاق نیفتاد. این نوع جملات (جملات شرط نوع سوم) برای بیان تاسف ...
ConditionalSentencesPresentUnrealOstadEnglish

آموزش جملات شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی

 Conditional Sentences Present Unreal آموزش جملات شرطی نوع دوم (حال غیر واقعی) در این مقاله به آموزش جملات شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی میپردازیم : جواب شرط جمله شرط شکل ساده فعل+ would+ فاعل گذشته ساده یا استمراری + فاعل ...
ConditionalSentencesOstadEnglish

آموزش جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی

Conditional Sentences جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی جملات شرطی دارای دو قسمت می باشند. جمله پیرو یا if clause که دارای معنی کاملی نمی باشند و در واقع شنونده منتظر شنیدن بقیه جمله است، و جمله پایه که ...
ImperativeSentencesOstadEnglish

جملات امری ، منفی و سوالی در زبان انگلیسی

آموزش جملات امری، منفی و سوالی در زبان انگلیسی Imperative Form در این مطلب، جملات امری ، منفی و سوالی در زبان انگلیسی آموزش داده می شود پس تا انتهای این آموزش همراه ما باشید. شکل امری جملات انگلیسی 1.در ...
IndirectSpeechDirectOstadEnglish

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی

Indirect speech & Direct  نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی در این مقاله به بررسی نقل قول مستقیم و نقل قول غیر مستقیم در انگلیسی میپردازیم: هنگامی که بخواهیم گفته کسی را نقل کنیم، می توانیم این ...
SentenceOstadEnglish

جملات سببی، تعجبی و تاکیدی در زبان انگلیسی

آموزش جملات سببی - تعجبی و تاکیدی در انگلیسی  شکل سببی جملات انگلیسی Causative Case جملات سببی در زبان انگلیسی جملاتی هستند که در آنها شخصی انجام کار را به شخصی دیگر واگذار می کند. I often have my shoes ...