0
محتوای grammer
Thereis-ThereareOstadEnglish

کاربرد there is و there are (وجود دارد، وجود دارند) در زبان انگلیسی

 There is, There are وجود دارد، وجود دارند (هست، هستند) در زبان انگلیسی در این بخش از آموزش گرامر انگلیسی به کاربرد There is و There are {به معنای هست، هستند، وجود دارد، وجود دارند} در زبان انگلیسی میپردازیم، زمانی ...
Adjectives&AdverbsOstadEnglish

آموزش صفت ها و قید ها در زبان انگلیسی

 Adjectives & Adverbs صفت ها و قید ها در زبان انگلیسی در این درس از گرامر انگلیسی به آموزش صفت ها و قید ها به طور کامل در زبان انگلیسی می پردازیم پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید. ...
WordOrderOstadEnglish

ترتیب قرار گرفتن کلمات در جملات انگلیسی از جمله قید زمان

 Word Order ترتیب قرار گرفتن کلمات در جملات انگلیسی از طریق فرمول زیر با ترتیب قرار گرفتن کلمات در جملات انگلیسی آشنا می شوید : قید زمان + قید مکان + قید حالت + مفعول مستقیم + مفعول غیر مستقیم ...
ConditionalSentencesPastUnrealOstadEnglish-min

آموزش جملات شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی

 Conditional Sentences Past Unreal آموزش جملات شرطی نوع سوم (گذشته غیر واقعی) جملات شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی درباره گذشته خیالی به کار می روند. گذشته ای که اتفاق نیفتاد. این نوع جملات (جملات شرط نوع سوم) برای بیان تاسف ...
ConditionalSentencesPresentUnrealOstadEnglish

آموزش جملات شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی

 Conditional Sentences Present Unreal آموزش جملات شرطی نوع دوم (حال غیر واقعی) در این مقاله به آموزش جملات شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی میپردازیم : جواب شرط جمله شرط شکل ساده فعل+ would+ فاعل گذشته ساده یا استمراری + فاعل ...
ConditionalSentencesOstadEnglish

آموزش جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی

Conditional Sentences جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی جملات شرطی دارای دو قسمت می باشند. جمله پیرو یا if clause که دارای معنی کاملی نمی باشند و در واقع شنونده منتظر شنیدن بقیه جمله است، و جمله پایه که ...
ContractionsAffirmativeOstadEnglish

آموزش شکل فشرده یا کوتاه شده ی افعال در زبان انگلیسی

Contractions Affirmative آموزش شکل کوتاه شده افعال در انگلیسی شکل های کوتاه شده (فشرده شده) مثبت در مکالمات بیشتر از شکل کوتاه شده افعال (فشرده شده افعال) استفاده می شود. در این بخش از آموزش گرامر انگلیسی با شکل کوتاه ...
ReviewofVerbTensesOstadEnglish

مروری بر زمان افعال در زبان انگلیسی

Review of Verb Tenses مرور زمان افعال در زبان انگلیسی در بخش های قبلی، زمان ها در زبان انگلیسی به صورت تک به تک آموزش داده شد، اکنون در این مقاله ی آموزشی گرامر انگلیسی، مروری بر زمان افعال در ...
AuxiliaryVerbsNegativeOstadEnglish

افعال کمکی منفی و سوالی در زبان انگلیسی

در این مقاله به آموزش افعال کمکی منفی و سوالی در بخش گرامر انگلیسی میپردازیم: Auxiliary Verbs Negative افعال کمکی انگلیسی شکل منفی شکل مثبت افعال کمکی مانند must، can ، may و should همراه با شکل ساده فعل به ...
TakeBeforeUntilWhenOstadEnglish

کاربرد فعل take و کاربرد before ، until ، when با زمان حال

کاربرد take و  کاربرد when , until , before It Takes ... در این آموزش به بررسی کاربرد take و کاربرد when , until و before میپردازیم. کاربرد فعل take (طول کشیدن)   It take بیانگر مدت زمانی است که برای ...
ImperativeSentencesOstadEnglish

جملات امری ، منفی و سوالی در زبان انگلیسی

آموزش جملات امری، منفی و سوالی در زبان انگلیسی Imperative Form در این مطلب، جملات امری ، منفی و سوالی در زبان انگلیسی آموزش داده می شود پس تا انتهای این آموزش همراه ما باشید. شکل امری جملات انگلیسی 1.در ...
IndirectSpeechDirectOstadEnglish

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی

Indirect speech & Direct  نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان انگلیسی در این مقاله به بررسی نقل قول مستقیم و نقل قول غیر مستقیم در انگلیسی میپردازیم: هنگامی که بخواهیم گفته کسی را نقل کنیم، می توانیم این ...
still-anymore-either-neitherOstadEnglish

کاربرد still ، anymore ، either ، neither در زبان انگلیسی

 در انگلیسی still و anymore still و anymore در این مقاله به بررسی کاربرد still ، anymore ، either ، neither در زبان انگلیسی میپردازیم اول از همه still و anymore را بررسی می کنیم : کاربرد anymore , still ...
goingtoOstadEnglish

زمان آینده نزدیک با going to در زبان انگلیسی

(part 1)Going to زمان آینده نزدیک با going to الف. طریقه ساختن زمان آینده نزدیک با going to ، یکی از بخش های کاربردی گرامر زبان انگلیسی : شکل ساده فعل + am/is/are going to + فاعل صرف فعل دیدن ...
SequenceOfTimesOstadEnglish

توالی زمان ها در زبان انگلیسی

Sequence of Tenses توالی زمان ها در انگلیسی در این مقاله از گرامر انگلیسی با آموزش توالی زمان ها در زبان انگلیسی در خدمت شما خواهیم بود توالی زمان ها به مفهوم این است که اگر فعل اصلی جمله ای ...
PossessiveAdjectivesOstadEnglish

آموزش صفات ملکی در زبان انگلیسی

Possessive Adjectives صفات ملکی در انگلیسی صفات ملکی در زبان انگلیسی کلماتی هستند که به تنهایی به کار نمی روند، به تنهایی معنی ندارند و قبل از اسم استفاده می شوند. در این آموزش گرامر زبان انگلیسی صفات ملکی را ...
PluralNounsOstadEnglish

جمع اسامی و شکل مالکیت اسامی در زبان انگلیسی

Plural Nouns جمع اسامی در زبان انگلیسی در این بخش از آموزش گرامر انگلیسی، درباره ی چگونگی جمع اسامی در زبان انگلیسی صحبت میکنیم. 1. بیشتر اسامی با اضافه کردن s به آخر آنها جمع بسته می شوند. درب – ...
IrregularVerbsOstadEnglish

سه قسمت مهم ترین افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

Irregular verbs افعال بی قاعده سه قسمت مهم ترین افعال بی قاعده در انگلیسی بررسی 3 بخش از کاربردی ترین و مهم ترین افعال بی قاعده در گرامر زبان انگلیسی:   اسم مفعول (قسمت سوم فعل) گذشته ساده حال ساده ...
ButOstadEnglish

کاربرد but به علاوه افعال کمکی در زبان انگلیسی

But + Auxiliary Verbs کاربرد but به اضافه افعال کمکی در انگلیسی کاربرد but : برای اجتناب از تکرار در دو جمله که موقعیت متضادی را توصیف می کنند، از but به علاوه فعل کمکی مناسب استفاده می کنیم. نکته: ...
MayOstadEnglish

کاربرد may در زبان انگلیسی

بررسی may در زبان انگلیسی در این درس به بررسی معانی و کاربرد may در زبان انگلیسی میپردازیم، پس تا اتمام درس با ما همراه باشید. کاربرد may در انگلیسی: may برای بیان اجازه ورود و خروج به کار می ...
WishSoTooOstadEnglish

کاربرد too ، so ، wish در زبان انگلیسی

بررسی کاربرد wish و so و too در زبان انگلیسی کاربرد wish کاربرد wish در زبان انگلیسی: معمولا اشاره به موقعیتی دارد که غیر واقعی و برخلاف حقیقت است. I wish she were here now. I wish i had known ...
GerundOstadEnglish

کاربرد اسم مصدر در زبان انگلیسی

اسم مصدر در زبان انگلیسی Gerund اسم مصدر بخش اول: کاربرد اسم مصدر در زبان انگلیسی : اسم مصدر شکلی از فعل است که ing می گیرد و مانند اسم عمل می کند. He enjoys studying English. او از انگلیسی ...
WouldratherHadbetterOstadEnglish

کاربرد would rather و had better در زبان انگلیسی

در انگلیسی had better و Would Rather کاربرد would rather : در این بخش به بررسی ساختار و کاربرد would rather در زبان انگلیسی میپردازیم: الف. طریقه ساختن: شکل ساده فعل + than + مفعول + شکل ساده فعل + ...
MayhaveMusthave

کاربرد may have و must have در زبان انگلیسی

در انگلیسی Must have و May have کاربرد may have و must have بررسی ساختار و کاربرد may have و  must have : p.p. + must have : برای نشان دادن احتمال قوی یا نتیجه گیری از شواهد و قرائن ...
SupposedtoUsedto

کاربرد supposed to و used to در زبان انگلیسی

 کاربرد supposed to الف. طریقه ساختن و کاربرد supposed to در انگلیسی: شکل ساده فعل + be supposed to + فاعل He is supposed to arrive on time. او قرار است به موقع وارد شود.   کاربرد supposed to در ...
ItThereOstadEnglish

کاربرد it و there در زبان انگلیسی

کاربرد it و there در این درس به آموزش کاربرد it  و there در زبان انگلیسی میپردازیم. الف. کاربرد it : It اشاره به ماهیت اشیاء یا اشخاص دارد. (1)به همراه صفت: شکل ساده فعل + to + صفت + فعل بودن ...
AlsoTooEitherOstadEnglish

کاربرد either ،too ، also در زبان انگلیسی

also, too, either کاربرد also, too, either در زبان انگلیسی الف. کاربرد also : قبل از فعل اصلی (جملات مثبت) + also They also want this book. آنها این کتاب را هم می خواهند.   ب. کاربرد too : too ...
ManyMuchAlotofOstadEnglish

کاربرد a lot of ،many ، much در زبان انگلیسی

Much, Many, A lot of کاربرد a lot of ، many ، much در انگلیسی   الف. کاربرد much : اسم غیر قابل شمارش + much   برف زیاد Much snow پول زیاد Much many نان زیاد Much bread شکر ...
SayTellOstadEnglish

کاربرد tell و say در زبان انگلیسی

  Say and Tell کاربرد say و tell در زبان انگلیسی کاربرد say در زبان انگلیسی: Say معمولا بدون مفعول به کار می رود. Mary said that she was very busy. مری گفت که سرش خیلی شلوغ بود.   ولی ...
AnySomeOstadEnglish

کاربرد any و some در زبان انگلیسی

  Some and Any کاربرد some و any در زبان انگلیسی الف. کاربرد some {مقداری، تعدادی، چند} کاربرد some در جملات مثبت John took some books home with him. جان تعدادی کتاب را با خود به خانه برد. کاربرد some ...
1 2

40 درصد تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز