0

آموزش زمان آینده ساده در زبان انگلیسی | Simple Future Tense

زمان آینده ساده در انگلیسی Simple Future Tense

زمان آینده ی ساده یکی از مهمترین بخش های زمانی آموزش گرامر انگلیسی می باشد. تعریفی از زمان آینده ی ساده در انگلیسی: برای بیان کار در آینده یا همین حالا از این زمان استفاده می کنیم.

ساختار زمان آینده ی ساده به شکل زیر است:

فاعل + will/ shall + (شکل ساده فعل)  to مصدر بدون

I will eat dinner.

من شام خواهم خورد.

You will eat dinner.

تو شام خواهی خورد.

He / she / It will eat dinner.

او شام خواهد خورد.

We will eat dinner.

ما شام خواهیم خورد.

You will eat dinner.

شما شام خواهید خورد.

They will eat dinner.

آنها شام خواهند خورد.

صرف فعل شام خوردن در زمان آینده ی ساده
فعل شام خوردن در زمان آینده ی ساده

مثال:

Did you phone Jack?

آیا به جک تلفن کردی؟

No, I have for got. I will do it now.

نه فراموش کردم، الان تلفن خواهم کرد.

در مواقعی که می خواهیم پیشنهاد انجام کاری را بدهیم.

That bag looks heavy, I will help you with it.

آن کیف سنگین به نظر می رسد، من به شما کمک خواهم کرد.

زمان آینده فعل (بودن)

شکل کوتاه شده آیندهآیندهحال
من خواهم بود

I’ll be

I Will be

I am

تو خواهی بود

You’ll be

You Will be

You are

او خواهد بود

He’ll be

He will be

He is

ما خواهیم بود

We’ll be

We will be

We are

شما خواهید بود

You’ll be

You will be

You are

آنها خواهند بود

They’ll be

They will be

They are

 طرز سوالی کردن زمان آینده ساده

برای سوالی کردن کافی است will یا shall را به ابتدای جمله بیاوریم.

Shall we speak to them next weekend?
Will you shut the door pls?

 

 طرز منفی کردن زمان آینده ساده

برای منفی کردن کافی است بعد از will یا not , shall بیاوریم.

They will not got Scotland in June.
I shalln’t be here tomorrow.

شکل منفی فعل try (سعی کردن) در زمان آینده ساده

من سعی نخواهم کرد

I won’t try

I will not try

تو سعی نخواهی کرد

you won’t try

you will not try

او سعی نخواهد کرد

he won’t try

he will not try

ما سعی نخواهیم کرد

we  won’t try

we will not try

شما سعی نخواهید کرد

you won’t try

you will not try

آنها سعی نخواهند کرد

they won’t try

they will not try

 

 

شکل منفی فعل (رفتن) در زمان های حال، گذشته و آینده

حال ساده

 نمی رومI don’t go
 نمی رویyou don’t go
نمی رود  he doesn’t go
 نمی رویمwe don’t go
 نمی روید you don’t go
 نمی روندthey don’t go

صرف فعل نرفتن در زمان آینده ساده انگلیسی
فعل نرفتن در زمان آینده ساده انگلیسی

گذشته ساده

 نرفتمI didn’t go
نرفتیyou didn’t go
نرفت  he didn’t go
نرفتیمwe didn’t go
نرفتید you didn’t go
نرفتندthey didn’t go

 آینده ساده

نخواهم رفتI won’t go
نخواهی رفتyou won’t go
نخواهد رفتhe won’t go
 نخواهیم رفتwe won’t go
 نخواهید رفتyou won’t go
نخواهند رفتthey won’t go

شکل سوالی و منفی  سوالی فعل try (سعی کردن) در زمان آینده ساده

آیا من سعی نخواهم کرد؟

Won’t I try?

آیا من سعی خواهم کرد؟

Will I try?

آیا تو سعی نخواهی کرد؟

Won’t you try?

آیا تو سعی خواهی کرد؟

Will you try?

آیا او سعی نخواهد کرد؟

Won’t he try?

آیا او سعی خواهد کرد؟

Will he try?

آیا ما سعی نخواهیم کرد؟

Won’t we try?

آیا ما سعی خواهیم کرد؟

Will we try?

آیا آنها سعی نخواهند کرد؟

Won’t they try?

آیا آنها سعی خواهند کرد؟

Will they try?

 

 شکل سوالی فعل (رفتن) در زمان های حال، گذشته و آینده

حال ساده

آیا من می روم؟

Do I go?

آیا تو می روی؟

Do you go?

آیا او می رود؟

Does he go?

آیا ما می رویم؟

Do we go?

آیا آنها می روند؟

Do they go?

صرف فعل رفتن در زمان آینده ساده زبان انگلیسی
صرف فعل رفتن در زمان آینده ساده انگلیسی

گذشته ساده

آیا من رفتم؟

did I go?

آیا تو رفتی؟

did you go?

آیا او رفت؟

did he go?

آیا ما رفتیم؟

 did we go?

آیا آنها رفتند؟

did they go?

آینده ساده

آیا من خواهم رفت؟

will I go?

آیا تو خواهی رفت؟

will you go?

آیا او خواهد رفت؟

will he go?

آیا ما خواهیم رفت؟

will we go?

آیا آنها خواهند رفت؟

will they go?

  آینده با be going to 

برای بیان تصمیم ها از ساختار زیر استفاده می کنیم:

فاعل  + am/is/are + going to + فعل ساده

I am going to watch TV this evening.

برای سوالی کردن کافی است افعال am / is / are ) to be ) را به ابتدای جمله بیاوریم.

Are you going to your jacket?

آیا قصد داری ژاکت خود را بپوشی؟

برای منفی کردن کافی است بعد از افعال not , to be بیاوریم.

I am not going to play piano.

من قصد ندارم پیانو بنوازم.

 Practice

Change the following sentences to the future tense with will.

تمرین

جملات را با will به زمان آینده تبدیل کنید.

۱)I am in the elementary class.

   (I will be in the elementary class.)

۲)she is our new teacher.

۳)Ms. Kobolski and you are in new Orleans.

۴)They are both good students.

۵) This is your seat.

۶)there are two tables in the room.

۷)We are very tired after the long drive.

۸) I am twenty-five years old.

۹) He is angry with us.

۱۰) The dog is happy to see you.

۱۱) Mr. Pate is out of town.

۱۲) Business is very good.

۱۳) The exercises are easy for you.

۱۴) There is no one in the office.

۱۵) The cafeteria is open.

۱۶) We are interested in his progress.

۱۷) You are an English student.

۱۸) The highway is very slippery.

۱) من در کلاس مقدماتی هستم.

(من در کلاس مقدماتی خواهم بود)

۲) او معلم جدید ماست.

۳)خانم کوبولسکی و شما در نیو ایرلیانز هستید.

۴) هر دوی آنها شاگردان خوبی هستند.

۵) این جایگاه شماست.

۶) دو میز در اطاق هست.

۷) بعد از رانندگی طولانی خیلی خسته هستیم.

۸) من بیست و پنج ساله هستم.

۹) او از دست ما عصبانی است.

۱۰)  سگ از دیدن شما خوشحال است.

۱۱) آقای پیت خارج از شهر است.

۱۲) کاسبی خیلی خوب است.

۱۳)تمرینات برای تو آسان هستند.

۱۴) هیچ کس در دفتر کار نیست.

۱۵) کافه تریا باز است.

۱۶) ما به پیشرفت او علاقه مندیم.

۱۷) تو یک دانشجوی زبان انگلیسی هستی.

۱۸) بزرگراه خیلی لغزنده است.

Answer:

۲) she will be

۳) Ms. Kobolski and you will be

۴) They will both be

۵) This will be

۶)There will be

۷) We will be

۸) I will be

۹) He will be

۱۰) The dog will be

۱۱) Mr. Pate will be

۱۲) Business will be

۱۳) The exercises will be

۱۴) There will be

۱۵) The cafeteria will be

۱۶) We will be

۱۷) You will be

۱۸) The highway will be

 

 

خسته نباشید خدمت همراهان عزیز و دوست داشتنی استاد انگلیسی! این قسمت از آموزش زمان ها در گرامر انگلیسی هم به پایان رسید، امیدوارم که درس آینده ساده رو خوب یاد گرفته باشید ، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم …

راستی آموزش بعدیمون در رابطه با زمان آینده ی استمراری هست، حتما حتما مطالعه کنید 🙂

ویدئوهای آموزشی هم در صفحه ی اینستاگرام استاد انگلیسی، قابل مشاهده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.