0

آموزش زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی | Future Continuous Tense

زمان آینده استمراری در انگلیسی

با آموزشی دیگر از بخش زمان ها در گرامر زبان انگلیسی در خدمت شما عزیزان هستیم، در این مقاله آموزشی به توضیح زمان آینده استمراری در انگلیسی میپردازیم.

تعریف زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی: زمان آینده استمراری برای توصیف عملی به کار می رود که در آینده در حال اتفاق افتادن خواهد بود!

ساختار زمان آینده استمراری:

فاعل + will / shall + be +فعل  ing

I will be watching football at 5.

من ساعت پنج مشغول تماشای فوتبال خواهم بود.

He will be going shopping tomorrow.

او فردا مشغول خرید خواهد بود.

صرف فعل خرید کردن در زمان آینده استمراری
صرف فعل خرید کردن در زمان آینده استمراری

صرف فعل [کار کردن] در زمان آینده استمراری

من در حال کار کردن خواهم بود

I will be working

تو در حال کار کردن خواهی بود

you will be working

او در حال کار کردن خواهد بود

he will be working

ما در حال کار کردن خواهیم بود

we will be working

شما در حال کار کردن خواهید بود

you will be working

آنها در حال کار کردن خواهند بود

they will be working

کاربرد زمان آینده استمراری:

I will be studying  when you return this evening.

They will be traveling in Germany by the time you arrive here.

I will be working all day next Friday.

What will you be doing at this time tomorrow?

زمانی که امشب برگردید من در حال درس خواندن خواهم بود.

زمانیکه وارد اینجا شوید آنها در حال سفر کردن در آلمان خواهند بود.

جمعه آینده تمام روز مشغول کار خواهم بود.

فردا این موقع مشغول چه کاری خواهی بود؟

صرف فعل سفر کردن در زمان آینده استمراری انگلیسی
صرف فعل سفر کردن در زمان آینده استمراری

طرز سوالی کردن زمان آینده استمراری:

برای سوالی کردن کافی است  will  را به ابتدای جمله آورده و برای منفی کردن به آن  not  اضافه می کنیم:

Will we be waiting for them?

آیا منتظر آنها خواهیم ماند؟

No, we will not waiting for them.

نه منتظر آنها نخواهیم ماند.

 شکل منفی و سوالی آینده استمراری

شکل سوالی

شکل منفی

Will I be working?

I will not(won’t) be working.

Will you be working?

you will not(won’t) be working.

Will he be working?

he will not(won’t) be working.

Will she be working?

She will not(won’t) be working.

Will it be working?

It will not(won’t) be working.

Will we be working?

we will not(won’t) be working.

Will you be working?

you will not(won’t) be working.

Will they be working?

they will not(won’t) be working.

 Practice

Supply the Future Continuous Tense of the verbs in parentheses.

تمرین

شکل زمان آینده استمراری افعال داخل پرانتز را در جای خالی بنویسید.

۱)if you come at noon, we ………….. (eat) lunch.  We’ll be eating

۱)اگر موقع ظهر بیایی، ما در حال خوردن ناهار خواهیم بود.

۲) At this time next month, we ……… (travel) in south America.

۳) At ten o’clock tomorrow morning, I ……….. (have) my music lesson.

۴) I …… (wait) on the corner for you at the usual time tomorrow morning.

۵) if you call her at six, she probably ………. (practice) the piano.

۶) it probably ………..   (rain) when you get back.

۷) if you come before six, I……… (work) in my garden.

۸)tomorrow afternoon at this time, we ………. (fly) over the Caribbean.

۹) don’t call him after seven. He …… (watch) his favorite television program.

۱۰) don’t call her now. She …….. (take) her usual afternoon nap.

۱۱) at this time next year, he ……….. (study) at Columbia University.

صرف فعل منتظر ماندن در زمان آینده استمراری انگلیسی
صرف فعل منتظر ماندن در زمان آینده استمراری

۲) ماه آینده این موقع، ما در حال سفر در آمریکای جنوبی خواهیم بود.

۳) در ساعت ده فردا صبح، من در حال تمرین درس موسیقی ام خواهم بود.

۴) من فردا صبح طبق معمول سر نبش منتظرت خواهم بود.

۵) اگر در ساعت شش به او زنگ بزنی، او احتمالا مشغول تمرین پیانو خواهد بود.

۶) زمانی که برگردی، احتمالا باران در حال باریدن خواهد بود.

۷) اگر قبل از ساعت شش بیایی، من در حال کردن در باغچه ام خواهم بود.

۸) فردا عصر در چنین زمانی، ما در حال پرواز کردن فراز جزایر کارائیب خواهیم بود.

۹) بعد از ساعت هفت به او زنگ نزن. او در حال تماشای برنامه تلویزیونی مورد علاقه اش خواهد بود.

۱۰) حالا به او زنگ نزن. او در حال چرت معمول بعد از ظهرش خواهد بود.

۱۱) سال آینده این موقع، او در حال درس خواندن در دانشگاه کلمبیا خواهد بود.

Answer:

۲) will be traveling

۳) will be having

۴) will be waiting

۵) will be practicing

۶) will be raining

۷) will be working

۸) will be watching

۹) will be watching

۱۰) will be taking

۱۱) will be studying

دیدگاه کاربران
  • Juliann 7 جولای 2022

    چه مطلب خوبی ❤️❤️❤️

    worldlanguage

  • Patrick 27 جولای 2022

    سایتتون محشرههههه

    دنیای زبان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.