آرشیو دسته: usage

 There is, There are وجود دارد، وجود دارند (هست، هستند) در زبان انگلیسی در این بخش از آموزش گرامر انگلیسی به کاربرد There is و There are {به معنای هست، هستند، وجود ...
ادامه مطلب 27 سپتامبر , 2020
کاربرد take و  کاربرد when , until , before It Takes ... در این آموزش به بررسی کاربرد take و کاربرد when , until و before میپردازیم. کاربرد فعل take (طول کشیدن)   It take ...
ادامه مطلب 16 سپتامبر , 2020
 در انگلیسی still و anymore still و anymore در این مقاله به بررسی کاربرد still ، anymore ، either ، neither در زبان انگلیسی میپردازیم اول از همه still و anymore را ...
ادامه مطلب 15 سپتامبر , 2020
But + Auxiliary Verbs کاربرد but به اضافه افعال کمکی در انگلیسی کاربرد but : برای اجتناب از تکرار در دو جمله که موقعیت متضادی را توصیف می کنند، از but به ...
ادامه مطلب 10 سپتامبر , 2020
بررسی may در زبان انگلیسی در این درس به بررسی معانی و کاربرد may در زبان انگلیسی میپردازیم، پس تا اتمام درس با ما همراه باشید. کاربرد may در انگلیسی: may برای بیان ...
ادامه مطلب 10 سپتامبر , 2020
بررسی کاربرد wish و so و too در زبان انگلیسی کاربرد wish کاربرد wish در زبان انگلیسی: معمولا اشاره به موقعیتی دارد که غیر واقعی و برخلاف حقیقت است. I wish she were ...
ادامه مطلب 9 سپتامبر , 2020
اسم مصدر در زبان انگلیسی Gerund اسم مصدر بخش اول: کاربرد اسم مصدر در زبان انگلیسی : اسم مصدر شکلی از فعل است که ing می گیرد و مانند اسم عمل ...
ادامه مطلب 9 سپتامبر , 2020
در انگلیسی had better و Would Rather کاربرد would rather : در این بخش به بررسی ساختار و کاربرد would rather در زبان انگلیسی میپردازیم: الف. طریقه ساختن: شکل ساده فعل + than + ...
ادامه مطلب 8 سپتامبر , 2020
در انگلیسی Must have و May have کاربرد may have و must have بررسی ساختار و کاربرد may have و  must have : p.p. + must have : برای نشان دادن احتمال قوی ...
ادامه مطلب 8 سپتامبر , 2020
 کاربرد supposed to الف. طریقه ساختن و کاربرد supposed to در انگلیسی: شکل ساده فعل + be supposed to + فاعل He is supposed to arrive on time. او قرار است به موقع وارد ...
ادامه مطلب 7 سپتامبر , 2020
کاربرد it و there در این درس به آموزش کاربرد it  و there در زبان انگلیسی میپردازیم. الف. کاربرد it : It اشاره به ماهیت اشیاء یا اشخاص دارد. (1)به همراه صفت: شکل ساده فعل + to ...
ادامه مطلب 7 سپتامبر , 2020
also, too, either کاربرد also, too, either در زبان انگلیسی الف. کاربرد also : قبل از فعل اصلی (جملات مثبت) + also They also want this book. آنها این کتاب را هم می خواهند.   ب. کاربرد ...
ادامه مطلب 6 سپتامبر , 2020
Much, Many, A lot of کاربرد a lot of ، many ، much در انگلیسی   الف. کاربرد much : اسم غیر قابل شمارش + much   [su_table] برف زیاد Much snow پول زیاد Much many نان زیاد Much bread شکر زیاد Much sugar چای ...
ادامه مطلب 6 سپتامبر , 2020
  Say and Tell کاربرد say و tell در زبان انگلیسی کاربرد say در زبان انگلیسی: Say معمولا بدون مفعول به کار می رود. Mary said that she was very busy. مری گفت ...
ادامه مطلب 5 سپتامبر , 2020
  Some and Any کاربرد some و any در زبان انگلیسی الف. کاربرد some {مقداری، تعدادی، چند} کاربرد some در جملات مثبت John took some books home with him. جان تعدادی کتاب را با خود ...
ادامه مطلب 5 سپتامبر , 2020
  کاربرد should و ought to در انگلیسی در این درس به بررسی کاربرد should و ought to می پردازیم : Should و ought to (باید) : نشان دهنده مصلحت انجام کاری ...
ادامه مطلب 3 سپتامبر , 2020
  کاربرد have to و must در انگلیسی   در این آموزش به بررسی کابرد have to و must درجملات می پردازیم. هر دو ضرورت قوی را بیان می کنند. اما have ...
ادامه مطلب 3 سپتامبر , 2020

عضویت در خبرنامه استاد انگلیسی | مرجع آموزش زبان انگلیسی

تمامی اطلاعات محفوظ است!

اپلیکیشن استاد انگلیسی

اپلیکیشن استاد انگلیسی

Call Now Button