0
محتوای usage
Thereis-ThereareOstadEnglish

کاربرد there is و there are (وجود دارد، وجود دارند) در زبان انگلیسی

 There is, There are وجود دارد، وجود دارند (هست، هستند) در زبان انگلیسی در این بخش از آموزش گرامر انگلیسی به کاربرد There is و There are {به معنای هست، هستند، وجود دارد، وجود دارند} در زبان انگلیسی میپردازیم، زمانی ...
TakeBeforeUntilWhenOstadEnglish

کاربرد فعل take و کاربرد before ، until ، when با زمان حال

کاربرد take و  کاربرد when , until , before It Takes ... در این آموزش به بررسی کاربرد take و کاربرد when , until و before میپردازیم. کاربرد فعل take (طول کشیدن)   It take بیانگر مدت زمانی است که برای ...
still-anymore-either-neitherOstadEnglish

کاربرد still ، anymore ، either ، neither در زبان انگلیسی

 در انگلیسی still و anymore still و anymore در این مقاله به بررسی کاربرد still ، anymore ، either ، neither در زبان انگلیسی میپردازیم اول از همه still و anymore را بررسی می کنیم : کاربرد anymore , still ...
ButOstadEnglish

کاربرد but به علاوه افعال کمکی در زبان انگلیسی

But + Auxiliary Verbs کاربرد but به اضافه افعال کمکی در انگلیسی کاربرد but : برای اجتناب از تکرار در دو جمله که موقعیت متضادی را توصیف می کنند، از but به علاوه فعل کمکی مناسب استفاده می کنیم. نکته: ...
MayOstadEnglish

کاربرد may در زبان انگلیسی

بررسی may در زبان انگلیسی در این درس به بررسی معانی و کاربرد may در زبان انگلیسی میپردازیم، پس تا اتمام درس با ما همراه باشید. کاربرد may در انگلیسی: may برای بیان اجازه ورود و خروج به کار می ...
WishSoTooOstadEnglish

کاربرد too ، so ، wish در زبان انگلیسی

بررسی کاربرد wish و so و too در زبان انگلیسی کاربرد wish کاربرد wish در زبان انگلیسی: معمولا اشاره به موقعیتی دارد که غیر واقعی و برخلاف حقیقت است. I wish she were here now. I wish i had known ...
GerundOstadEnglish

کاربرد اسم مصدر در زبان انگلیسی

اسم مصدر در زبان انگلیسی Gerund اسم مصدر بخش اول: کاربرد اسم مصدر در زبان انگلیسی : اسم مصدر شکلی از فعل است که ing می گیرد و مانند اسم عمل می کند. He enjoys studying English. او از انگلیسی ...
WouldratherHadbetterOstadEnglish

کاربرد would rather و had better در زبان انگلیسی

در انگلیسی had better و Would Rather کاربرد would rather : در این بخش به بررسی ساختار و کاربرد would rather در زبان انگلیسی میپردازیم: الف. طریقه ساختن: شکل ساده فعل + than + مفعول + شکل ساده فعل + ...
MayhaveMusthave

کاربرد may have و must have در زبان انگلیسی

در انگلیسی Must have و May have کاربرد may have و must have بررسی ساختار و کاربرد may have و  must have : p.p. + must have : برای نشان دادن احتمال قوی یا نتیجه گیری از شواهد و قرائن ...
SupposedtoUsedto

کاربرد supposed to و used to در زبان انگلیسی

 کاربرد supposed to الف. طریقه ساختن و کاربرد supposed to در انگلیسی: شکل ساده فعل + be supposed to + فاعل He is supposed to arrive on time. او قرار است به موقع وارد شود.   کاربرد supposed to در ...
ItThereOstadEnglish

کاربرد it و there در زبان انگلیسی

کاربرد it و there در این درس به آموزش کاربرد it  و there در زبان انگلیسی میپردازیم. الف. کاربرد it : It اشاره به ماهیت اشیاء یا اشخاص دارد. (1)به همراه صفت: شکل ساده فعل + to + صفت + فعل بودن ...
AlsoTooEitherOstadEnglish

کاربرد either ،too ، also در زبان انگلیسی

also, too, either کاربرد also, too, either در زبان انگلیسی الف. کاربرد also : قبل از فعل اصلی (جملات مثبت) + also They also want this book. آنها این کتاب را هم می خواهند.   ب. کاربرد too : too ...
ManyMuchAlotofOstadEnglish

کاربرد a lot of ،many ، much در زبان انگلیسی

Much, Many, A lot of کاربرد a lot of ، many ، much در انگلیسی   الف. کاربرد much : اسم غیر قابل شمارش + much   برف زیاد Much snow پول زیاد Much many نان زیاد Much bread شکر ...
SayTellOstadEnglish

کاربرد tell و say در زبان انگلیسی

  Say and Tell کاربرد say و tell در زبان انگلیسی کاربرد say در زبان انگلیسی: Say معمولا بدون مفعول به کار می رود. Mary said that she was very busy. مری گفت که سرش خیلی شلوغ بود.   ولی ...
AnySomeOstadEnglish

کاربرد any و some در زبان انگلیسی

  Some and Any کاربرد some و any در زبان انگلیسی الف. کاربرد some {مقداری، تعدادی، چند} کاربرد some در جملات مثبت John took some books home with him. جان تعدادی کتاب را با خود به خانه برد. کاربرد some ...
shouldOughttoOstadEnglish

کاربرد should و ought to در زبان انگلیسی

  کاربرد should و ought to در انگلیسی در این درس به بررسی کاربرد should و ought to می پردازیم : Should و ought to (باید) : نشان دهنده مصلحت انجام کاری و یا انجام وظیفه می باشند و بعد ...
MustHavetoOstadEnglish

کاربرد must و have to در زبان انگلیسی

  کاربرد have to و must در انگلیسی   در این آموزش به بررسی کابرد have to و must درجملات می پردازیم. هر دو ضرورت قوی را بیان می کنند. اما have to در مکالمات رایج تر است. You must ...