0

آموزش زمان گذشته کامل (ماضی بعید) در زبان انگلیسی | Past Perfect Tense

آموزش زمان گذشته کامل (ماضی بعید) Past Perfect Time

در این مقاله از آموزش گرامر انگلیسی، به بررسی ساختار جمله در زمان گذشته کامل یا همان ماضی بعید می پردازیم:

 .Had+ p.p+ فاعل

صرف فعل خوردن در زمان گذشته کامل یا ماضی بعید

I had eaten.              من خورده بودم
You had eaten.           تو خورده بودی
He/she/it had eaten.       او خورده بود
We had eaten.            ما خورده بودیم
You had eaten.        شما خورده بودید
They had eaten.        آنها خورده بودند

صرف فعل خوردن در زمان گذشته کامل یا ماضی بعید
صرف فعل خوردن در زمان گذشته کامل

صرف فعل do (انجام دادن) در زمان های حال کامل و گذشته کامل

 

زمان گذشته کامل

زمان حال کامل

من انجام داده بودم

I had done

من انجام داده ام

I have done

تو انجام داده بودی

you had done

تو انجام داده ای

you have done

او انجام داده بود

he had done

او انجام داده است

he has done

ما انجام داده بودیم

we had done

ما انجام داده ایم

we have done

شما انجام داده بودید

you had done

شما انجام داده اید

you have done

آنها انجام داده بودند

they had done

آنها انجام داده اند

they have done

 

کاربرد گذشته کامل یا ماضی بعید در انگلیسی

این زمان بیانگر کاری است که قبل از عمل دیگری در گذشته ساده صورت گرفته است.

 

When I got home, my roommate had already cleaned the apartment.

زمانی که به خانه رسیدم، هم اتاقی من قبلا اتاق را تمیز کرده بود.

فعل تمیز کردن در زمان گذشته کامل
فعل تمیز کردن در زمان گذشته کامل

 طرز سوالی کردن ماضی بعید

برای سوالی کردن جملات گذشته کامل کافی است had  را ابتدای جمله بیاوریم.

 

had + I/ you / he / she / we / you / they (فاعل) + Eaten?

Had I got to home?

آیا من به خانه رفته بودم؟

He had just gotten home when I phoned.

وقتی من تلفن کردم او تازه به خانه رسیده بود.

 طرز منفی کردن ماضی بعید

 فاعل+ had not / hadn’t + p.p.

 

برای منفی کردن کافی است از had not استفاده کنیم.یعنی به not , had اضافه کنیم.

They had not visited us.

آنها ما را ندیده بودند.

نکته : این زمان برای آرزو کردن نیز به کار می رود.

I wish he had found his wallet.

کاش کیفش را پیدا کرده بود.

I wash I had been a princes.

ای کاش من یک پرنسس بودم.

کاربرد زمان گذشته کامل برای آرزو کردن
کاربرد زمان گذشته کامل

 Practice

Supply the past perfect tense form of the verbs in parentheses.

تمرین

شکل گذشته کامل افعال داخل پرانتز را به کار ببرید.

۱) Fernando told us that he had looked (look) every where for the book.

۲) Carla ………… (leave) by the time we arrived.

۳) The police reported that they finally ………. (capture) the thief.

۴) I met them before I ……… (go) a hundred yards.

۵) I saw that we ………… (take) the wrong road.

۶) He knew that he …………. (make) a serious mistake.

۷) felt that I ……. (meet) the man some where before.

۸) He asked me why I …….. (leave) the party so early.

۹) He wanted to know what ………… (happen) to his briefcase.

۱۰) Previously she ………….. (be) a very good student.

۱۱) It was clear that he ………. (give) us the wrong address.

۱۲) The teacher corrected the exercises which I ……….. (prepare)

۱۳) What did he say she ……….. (do) with the money?

۱۴) He said he ………. (have) his lunch.

 ۱۵) I was sure that I ………… (see) the man before.

۱) فرنالدو به ما گفت که همه جا را برای کتاب گشته بود.

۲) کارلا زمانی که ما وارد شدیم رفته بود

۳) پلیس گزارش داد که سرانجام آنها سارق را دستگیر کرده بودند.

۴) من قبل از اینکه یک صد یارد بروم آنها را ملاقات کردم.

۵) من متوجه شدم که ما راه را اشتباهی رفته بودیم.

۶) او می دانست که مرتکب اشتباه بزرگی شده بود.

۷) من احساس کردم که مرد را قبلا در جایی دیده بودم.

۸) او از من سوال کرد که چرا اینقدر زود مهمانی را ترک کرده بودم.

۹) او می خواست بداند که چه اتفاقی برای چمدانش افتاده بود.

۱۰) او سابقا شاگرد خیلی خوبی بود.

۱۱) روشن بود که او آدرس اشتباهی به ما داده بود.

۱۲) معلم تمریناتی را که من انجام داده بودم تصحیح کرد.

۱۳) آیا او گفت که او با پولها چه کار کرده بود؟

۱۴) او گفت ناهارش را خورده بود.

۱۵) من مطمئن بودم که مرد را قبلا دیده بودم.

Answer:

۲) had left      ۳) had captured    ۴) had gone     ۵) had taken    ۶) had made    ۷) had met     ۸) had left

۹) had happened     ۱۰) had been    ۱۱) had given    ۱۲) had prepared   ۱۳) had done    ۱۴) had had     ۱۵) had seen

 

 

دوست عزیزم خسته نباشی، شما در این درس یادگرفتی تا چطور یک جمله رو به زمان گذشته ی کامل یا ماضی بعید تبدیل کنی! امیدوارم که تمرین آخر رو حل کرده باشی. راستی یادت نره پیچ اینستاگرام استاد انگلیسی رو دنبال کنی!

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.