0
محتوای آموزش ضمایر در زبان انگلیسی | استاد انگلیسی
PossessivePronounsOstadEnglish

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی | Possessive Pronouns

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی Possessive Pronouns ضمایر ملکی در گرامر زبان انگلیسی، کلماتی هستند که به تنهایی به کار می روند، به تنهایی معنی دارند و به جای اسم قرار میگیرند. Ours مال ما mine مال من Yours مال ...
ReflexivePronounsOstadEnglish

ضمایر انعکاسی (تاکیدی) در زبان انگلیسی | Reflexive Pronouns

ضمایر انعکاسی در زبان انگلیسی در گرامر زبان انگلیسی کلماتی که به self- و selves- ختم می شوند ضمایر انعکاسی یا ضمایر تاکیدی نامیده می شوند. ضمایر انعکاسی اشاره به فاعل جمله دارند. در واقع فاعل و مفعول جمله یکی ...
ObjectPronounsOstadEnglish

ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی | Object Pronouns

ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی در این بخش از گرامر زبان انگلیسی به آموزش ضمایر مفعولی پرداخته می شود. تعریف ضمایر مفعولی : کلماتی هستند که به جای مفعول قرار می گیرند. مفعول در زبان انگلیسی بعد از فعل می ...