0

آموزش زمان حال کامل (ماضی نقلی) در زبان انگلیسی | Present Perfect Tense

عزیزان استاد انگلیسی سلام! در این قسمت از آموزش گرامر زبان انگلیسی به بررسی زمان حال کامل یا همان ماضی نقلی میپردازیم.

 

آموزش زمان حال کامل ماضی نقلی همراه با مثال Present Perfect Tense
زمان حال کامل ماضی نقلی در زبان انگلیسی

زمان حال کامل (ماضی نقلی) Present Perfect Tense

زمان حال کامل (ماضی نقلی) در زبان انگلیسی برای بیان کاری است که در گذشته نامعلوم انجام گرفته و یا اثر آن هنوز ادامه دارد.

ساختار ماضی نقلی:

برای این حالت از فعل کمکی have و بریا سوم شخص مفرد has  استفاده می کنیم.طبق فرمون زیر:

Have/ has+ p.p. + فاعل

p.p. قسمت سوم فعل است. در انگلیسی هر فعل سه شکل دارد که در انتهای همه فرهنگ لغت‌ها آمده است.

 

مثال

  قسمت سوم        قسمت دوم         قسمت اول

    Go                   went                   gone

در کل دو دسته فعل وجود دارد: افعال با قاعده و افعال بی قاعده

افعال با قاعده با اضافه کردن d یا ed به شکل دوم و سوم فعل ساخته می شوند ولی افعال بی قاعده شکل‌‌شان به کلی عوض می شود و باید به خاطر سپرده شوند.

مثال:

He can’t have seen us.

او نمی توانسته ما را دیده باشد.

.He can’t have seen us

They can hardly have thought that I was not interested in the job. We can also use ‘could have’ to speculate about Something that didn’t happen.

ما می توانیم از could have برای بیان چیزی که نباید اتفاق بیافتد استفاده کنیم.

you could have broken your neck, jumping out the window like that.

.اگر این شکلی از پنجره بیرون بپری گردنت می شکند

He could have hurt somebody, throwing a bottle out of the window like that.

اگر بطری را بیرون پنجره بیاندازی ممکن است به کسی آسیب بزنی.

I could have done well in my exam if I’d worked harder.

 

صرف فعل کار کردن در زمان حال کامل (ماضی نقلی)    

من کار کرده امI have worked
تو کار کرده ایyou have worked
او کار کرده استhe has worked
او کار کرده استshe has worked
آن(این) کار کرده استit has worked
   ما کار کرده ایمWe have worked
شما کار کرده ایدyou have worked
  آنها کار کرده اندthey have worked

زمان حال کامل ماضی نقلی همراه با مثال فعل کار کردن
زمان حال کامل ماضی نقلی همراه با مثال فعل کار کردن

کاربرد ماضی نقلی در زبان انگلیسی:

۱٫زمان حال کامل برای توصیف عملی است که در گذشته ای نامعین اتفاق افتاد.

I have read that book.

من آن کتاب را خوانده ام

They have moved to Los Angeles.

آنها به لس انجلس نقل مکان کرده اند.

۲٫زمان حال کامل برای توصیف عملی است که چندین بار در گذشته اتفاق افتاد.

I have read that book several times.

من آن کتاب را چندین بار خوانده ام.

He has studied his lesson over and over.

او این درس را بارها و بارها مطالعه کرده است.

 

نکته مهم: هر فعل دارای سه قسمت می باشد:
  1. قسمت اول (حال)، که برای ساختن اکثر زمان ها کاربرد دارد.
  2. قسمت دوم (گذشته)، که فقط برای ساختن زمان گذشته ساده به کار می رود.
  3. قسمت سوم (اسم مفعول)، که برای ساختن زمان های حال کامل، گذشته کامل، مجهول و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

 سه قسمت افعال

توضیح مهم: افعال با قاعده یعنی افعالی که در گذشته  ed  می گیرند، قسمت سومشان هم  ed  می گیرد.

 

  اسم مفعول(قسمت سوم)

گذشته

حال

finished

finished

Finish تمام کردن

  read

  read

read   خواندن

been

 was/were

be     بودن

told

 told

tell    گفتن

heard

heard

hear    شنیدن

Lend

lent

lend   قرض دادن

gone

went

go       رفتن

 made

made

make  درست کردن

seen

saw

see    دیدن

  lost

  lost

lose   گم کردن

زمان حال کامل (ماضی نقلی) و مقایسه آن با گذشته ساده

جملات زمان حال کامل زمان دقیق وقوع عمل را ذکر نمی کنند. اما معمولا در جملات زمان گذشته ساده زمان دقیق وقوع عمل ذکر می شود.

He went to Boston yesterday.

(او دیروز به بوستون رفت. (گذشته

He has gone to Boston several times.

( او چندین بار به بوستون رفته است. (حال کامل

I was here last night.

(من دیشب اینجا بودم. (گذشته

I have been here several times.

(من چندین بار در اینجا بوده ام.(حال کامل

صرف فعل خوردن have در زمان های گذشته و حال ساده

زمان گذشته ساده

من خوردم

I had

تو خوردی

you had

او خورد

he had

ما خوردیم

we had

شما خوردید

you had

آنها خوردند

they had

زمان حال کامل

من خورده ام

I have had

تو خورده ای

you have had

او خورده است

he has had

ما خورده ایم

we have had

شما خورده اید

you have had

آنها خورده اند

they have had

آموزش زمان حال کامل ماضی نقلی همراه با مثال Present Perfect Tense
آموزش زمان حال کامل ماضی نقلی همراه با مثال فعل خوردن

 

صرف فعل بودن be در زمان های گذشته و حال ساده

زمان گذشته ساده

من بودم

I was

تو بودی

you ware

او بود

he was

ما بودیم

we ware

شما بودید

you ware

آنها بودند

they ware

زمان حال کامل

من بوده ام

I have been

تو بوده ای

you have been

او بوده است

he has been

ما بوده ایم

we have been

شما بوده اید

you have been

آنها بوده اند

they have been

 سه قسمت افعال

  اسم مفعول(قسمت سوم)

گذشته

حال

done

did

do انجام دادن

  fallen

  fell

fall افتادن

givengave

give دادن

taught

taughtteach درس دادن

rung

rang

ring زنگ زدن

run

ran

run دویدن

written

wrote

write نوشتن

heard

heard

hear شنیدن

begun

began

begin شروع کردن

  side

saidsay گفتن

زمان حال کامل (ماضی نقلی) کاربرد و مقایسه بیشتر  این زمان با زمان گذشته ساده

زمان حال کامل، عملی را توصیف می کند که از گذشته شروع و تا کنون ادامه داشته است.

He has worked here for two years.

.(او به مدت دو سال در اینجا کار کرده است.( هنوز کار می کند

They have lived here since June.

(آنها از ماه جون در اینجا زندگی کرده اند.(هنوز زندگی می کنند

به تفاوتی که از نظر معنی بین جملات بالا و جملات پایین وجود دارد، توجه کنید.

He worked here last years.

(.او سال گذشته در اینجا کار کرد. (دیگر کار نمی کند

They lived here two years ago.

(آنها دو سال قبل در اینجا زندگی کردند. (اما دیگر در اینجا زندگی نمی کنند

 سه قسمت افعال

  اسم مفعول(قسمت سوم)

گذشته

حال

come

came

Come امدن

spoken

  spoke

speak صحبت کردن

feltfelt

feel احساس کردن

bought

boughtbuy خریدن

driven

drove

drive رانندگی کردن

slept

slept

sleep خوابیدن

taught

taught

teach درس دادن

taken

took

take بردن

sold

sold

sell فروختن

  met

metmeet ملاقات کردن

 طرز سوالی کردن زمان حال کامل

Have/has + فاعل+p.p.

برای سوالی کردن جملات حال کامل، افعال کمکی have و has را به ابتدای جمله منتقل می کنیم. مثال:

 

۱٫ they have eaten lunch.

آنها داشتند شام می خوردند.

Have they eaten lunch?

آیا آن ها داشتند شام می خوردند؟

۲٫ She has washed the dishes.

او داشت ظرف می شست.

Has she washed the dishes?

آیا او در حال ظرف شستن بود؟

 طرز منفی کردن زمان حال کامل

      فاعل+ have/has + not + p.p.            

 

برای منفی کردن جملات حال کامل کافی است بعد از افعال کمکی have/has کلمه not را بیاوریم. مثال:

I have not found my watch.

من ساعتم را پیدا نکرده ام.

He has not/ hasn’t fixed the radio.

او رادیو را درست نکرده است.

نکته: این ساختار برای وقتی که کسی اولین بار، کاری را انجام می دهد نیز به کار می رود.

مثال:

This is the first time she has driven a car.

این اولین باری است که او رانندگی می کرد

زمان حال کامل ماضی نقلی همراه با مثال فعل رانندگی کردن
زمان حال کامل ماضی نقلی همراه با مثال فعل رانندگی کردن

I have lost my passport again. Its the second time this has happened.

من پاسپورتم را دوباره گم کرده ام. این دومین بار است که این مساله اتفاق افتاده است.

 

 

دوستان پرتلاشم از اینکه تا اینجا به آموزش ها دقت کردید سپاسگزارم! تو این درس شما یاد گرفتید که زمان حال کامل یا ماضی نقلی در زبان انگلیسی به چه معنی هست و ساختار اون رو درک کردید، سه قسمت افعال مهم رو دیدید و اینکه دیگه خیلی راحت میتونید جملات ماضی نقلی رو سوالی یا منفی کنید! راستی یه سر هم به پیج اینستاگرام استاد انگلیسی بزنید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.