0

زمان آینده نزدیک با going to در زبان انگلیسی

(part 1)Going to

زمان آینده نزدیک با going to

الف. طریقه ساختن زمان آینده نزدیک با going to ، یکی از بخش های کاربردی گرامر زبان انگلیسی :

 شکل ساده فعل + am/is/are going to + فاعل 

صرف فعل دیدن در زمان آینده نزدیک

من قصد دارم ببینم

I’m going to see

تو قصد داری ببینی

you’re going to see

او قصد دارد ببیند

he’s going to see

ما قصد داریم ببینیم

we’re going to see

شما قصد دارید ببینید

you’re going to see

آنها قصد دارند ببینند

they’re going to see

زمان آینده نزدیک با going to در انگلیسی
زمان آینده نزدیک با going to در انگلیسی

ب. فرق آینده نزدیک و آینده ساده

آینده نزدیک نشان می دهد که ما قصد داریم با برنامه ریزی قبلی کاری را در زمان آینده انجام دهیم. اما آینده ساده تصمیم و برنامه ریزی قبلی را نشان نمی دهد.

I will study physics tomorrow.

من فردا فیزیک خواهم خواند. (برای این کار برنامه ریزی مشخصی ندارم.)

I’m going to study physics tomorrow.

من فردا قصد دارم فیزیک بخوانم. (برای این کار رنامه ریزی دارم.)

 

لغات مربوط به این بخش

آینده

future

کامل

full

فشرده شده

contracted

سه شنبه

Tuesday

نمایش

show

رانندگی کردن

drive

کانادا

Canada

تعطیلی

vacation

امتحان

examination

ریاضیات

mathematics

دیر وقت

late hour

فکر کردن

believe

جزیره

island

نقل مکان کردن

move

حومه شهر

suburbs

:(۱) Practice

Complete the following sentences with the going to form of the Future Tense, using the verbs in parentheses. Use both the full form and the contracted form.

تمرین شماره ۱ از زمان آینده نزدیک با going to

جملات زیر را با شکل زمان آینده going to، با استفاده از افعال داخل پرانتز کامل کنید. از هر دو شکل کامل و فشرده استفاده کنید.

 

۱) They … (visit) us next weekend.

   (They are going to visit us next weekend.

    They’re going to visit us next weekend. )

۱)آنها قصد دارند در تعطیلی آینده ما را ببینند.

 

۲) We … (eat) out tonight.

۲) ما قصد داریم امشب بیرون غذا بخوریم.

پاسخ: (we are going to eat –  we’re going to eat )

 

۳) I … (leave) for Europe on Tuesday.

۳) من قصد دارم روز سه شنبه عازم اروپا شوم.

پاسخ:(I am going to leave – I’m going to leave )

 

۴) They … (wait) for us after the show.

۴) آنها قصد دارند بعد از نمایش منتظر ما بمانند.

پاسخ:(they are going to wait – they’re going to wait )

 

۵) We … (get) up early tomorrow morning and go fishing.

۵) ما قصد داریم فردا صبح زود بیدار شویم و به ماهیگیری برویم.

پاسخ:(we are going to get up – we’re going to get up )

 

۶) She … (drive) to California.

۶) او قصد دارد با ماشین به کالیفرنیا برود.

پاسخ:(she is going to drive-  she’s going to drive  )

 

۷) We … (go) to Canada on our vacation.

۷) ما قصد داریم برای تعطیلاتمان به کانادا برویم.

پاسخ: (we are going to go – we’re going to go )

 

۸) You … (have) an examination in mathematics tomorrow.

۸) شما قرار است فردا امتحان ریاضی داشته باشید.

پاسخ: (you are going to have – you’re going to have )

 

۹) They … (go) to Europe by plane.

۹) انها قصد دارند با هواپیما به اروپا بروند.

پاسخ: (they are going to go – they’re going to go )

 

۱۰) Mike … (take) Alex to the party tonight.

۱۰) مایک قرار است امشب الکس را به مهمانی ببرد.

پاسخ: (Mike is going to take – Mike’s going to take )

 

۱۱)  It … (be) difficult to reach him at this late hour.

۱۱) در این دیر وقت به او رسیدن مشکل خواهد بود.

پاسخ: (It is going to be – It’s going to be)

 

۱۲) I believe it …. (rain).

۱۲) من فکر می کنم قرار است باران ببارد.

پاسخ: (it is going to rain – it’s going to rain )

 

۱۳) Henry … (study) to be a doctor.

۱۳) هنری قصد دارد برای پزشکی درس بخواند.

پاسخ: (Henry is going to study –  Henry’s going to study )

 

۱۴) You … (stay) home tonight and watch television.

۱۴) شما قصد دارید امشب در خانه بمانید و تلویزیون تماشا کنید.

پاسخ: (you are going to stay – you’re going to stay )

 

۱۵) Mr. And Mrs . Blake … (build) a summer home on Merritt Island.

۱۵) آقا و خانم بلیک قصد دارند در مریت آیلند یک خانه تابستانی بسازند.

پاسخ: (Mr. And Mrs. Blake are going to build – Mr. And Mrs. Blake’re going to build )

۱۶) He … (start) his new job next week.

۱۶) او قصد دارد هفته آینده کار جدیدش را شروع کند.

پاسخ: (he is going to Start – he’s going to Start )

 

۱۷) They … (move) the factory to the suburbs.

۱۷) انها قصد دارند کارخانه را به حومه شهر انتقال دهند.

پاسخ: (they are going to move they’re going to move – )

 

۱۸) It … (be) another warm day.

۱۸) امروز قرار است یک روز گرم دیگر باشد.

پاسخ: (it is going to be – it’s going to be )
زمان آینده نزدیک با going to در زبان انگلیسی
زمان آینده نزدیک با going to در انگلیسی

Going to (part 2)

زمان گذشته با going to

الف. طریقه ساختن

شکل ساده فعل + was/ were going to + فاعل

 

صرف فعل دیدن در گذشته going to

من قصد داشتم ببینم

I was going to see

تو قصد داشتی ببینی

you were going to see

او قصد داشت ببیند

he was going to see

ما قصد داشتیم ببینیم

we were going to see

شما قصد داشتید ببینید

you were going to see

آنها قصد داشتند ببینند

they were going to see

 

ب. فرق آینده نزدیک با going to و گذشته going to

آینده نزدیک با going to نشان می دهد که ما قصد داریم با برنامه ریزی قبلی کاری را در آینده انجام دهیم. اما گذشته going to اشاره به عملی دارد که ما قصد داشتیم در زمان گذشته انجام دهیم اما به دلائلی موفق به انجام ان کار نشدیم.

 

I am going to do it tomorrow.

من قصد دارم فردا این کار را انجام دهم.

I was going to do it yesterday, but I was too busy.

من قصد داشتم دیروز این کار را انجام دهم، اما خیلی مشغول بودم.

 

قصد داشتن

intend

شنا

swimming

خیلی،بیش از حد

too

پذراندن

spend

شب

evening

به خواب رفتن

fall asleep

درست

right

همه،تمام

whole

تمام کردن (شدن)

ran out

بالاخره

finally

تصمیم گرفتن

decide

پذیرائی

reception

برخلاف

against

ازدواج کردن

get married

ماه جون

June

تا

until

ماه اکتبر

October

در آغاز

at first

پرسیدن

ask

دعوت کردن

invite

دوباره نوشتن

rewrite

تمرین

exercise

کافی

enough

برگرداندن

return

جا گذاشتن

left

خانم

Mrs.

بیمار

ill

مقدماتی

elementary

پیشرفته

advanced

بخش

section

خسته

tired

چند

several

دفعه، بار

time

چیزی

something

همیشه

always

دخالت کردن

interfere

 

:(۲) Practice

Substitute the past tense form of going to for the verbs in italics.

تمرین شماره ۲ از زمان آینده نزدیک با going to

به جای افعالی که به صورت ایتالیک (کج) نوشته شده اند از شکل گذشته going to استفاده کنید.

۱)I intended to do it yesterday, but I was too busy.

   (I was going to do it yesterday, but I was too busy.)

۱)من قصد داشتم دیروز این کار را انجام بدهم، اما خیلی گرفتار بودم.

۲) we intended to go swimming, but the weather was too cold.

۲) ما قصد داشتیم برای شنا برویم اما هوا خیلی سرد بود.

پاسخ: (we were going)

 

۳) I planned to spend the evening on my homework but fell asleep right after dinner.

۳) من قصد داشتم شب روی تکلیفم کار کنم اما بلافاصله بعد از شام خوابم برد.

پاسخ:(I was going to)

 

۴) they intended to spend the whole year in Europe, but their money ran out.

۴) آنها قصد داشتند سراسر سال را در اروپا بسر برند، اما پولشان تمام شد.

پاسخ: (they were going to)

 

۵) we planned to go by car but finally decided to go by plane.

۵) ما قصد داشتیم با ماشین برویم اما سرانجام تصمیم گرفتیم با هواپیما برویم.

پاسخ: (we were going[we were going to go])

 

۶) you planned to give a big reception but then decided against it.

۶) شما تصمیم گرفتید پذیرایی مفصلی داشته باشید اما سپس بر خلاف آن تصمیم گرفتید.

پاسخ: (you were going to)

 

۷) they planned to get married in June but then waited until October.

۷) آنها تصمیم داشتند در ماه جون ازدواج کنند اما بعد تا اکتبر صبر کردند.

پاسخ: (they were going to)

 

۸) At first she intended to invite Sally to the party, but finally she invited Jane.

۸) در ابتدا او قصد داشت سلی را به مهمانی دعوت کندف اما عاقبت جین را دعوت کرد.

پاسخ: (he was going to)

 

۹) I intended to rewrite my exercises but didn’t have enough time.

۹) من قصد داشتم تمریناتم را بازنویسی کنم اما وقت کافی نداشتم.

پاسخ: (i was going to)

 

۱۰) I planned to return your book today but left it at home.

۱۰) من قصد داشتم امروز کتابت را پس بدهم اما آن را در خانه جا گذاشتم.

پاسخ: (i was going to)

 

۱۱) they planned to leave for Europe last week, but Mrs. Thompson was too ill to go.

۱۱) آنها قصد داشتند هفته گذشته عازم اروپا شوند، اما خانم تامسون آنقدر بیمار بود که نرفتند.

پاسخ: (they were going to)

 

۱۲) At first she intended to put the boy in the elementary class, but later she put him in an advanced

section.

۱۲) در آغاز او قصد داشت پسرش را در کلاس مقدماتی بگذارد، اما بعدا او را در بخش پیشرفته گذاشت.

پاسخ: (she was going to)

 

۱۳) we planned to go to a movie last night but were too tired.

۱۳) ما قصد داشتیم دیشب به سینما برویم اما خیلی خسته بودیم.

پاسخ: (we were going [we were going to])

 

۱۴) I intended to write to you several times,but something always interfered.

۱۴) من بارها مصمم بودم به تو نامه بنویسم ، اما همیشه چیزی مانع این کار می شد.

پاسخ: (i was going to)
زمان آینده نزدیک با going to در زبان انگلیسی
زمان آینده نزدیک با going to در انگلیسی

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.