0

توالی زمان ها در زبان انگلیسی

Sequence of Tenses

توالی زمان ها در انگلیسی

در این مقاله از گرامر انگلیسی با آموزش توالی زمان ها در زبان انگلیسی در خدمت شما خواهیم بود

توالی زمان ها به مفهوم این است که اگر فعل اصلی جمله ای در زمان گذشته باشد، همه افعال وابسته به آن هم در گذشته خواهند بود.

فعل زمان حال

فاعل

فعل زمان حال

فاعل

فعل زمان گذشته

فاعل

فعل زمان گذشته

فاعل

فعل زمان حال

He says he will bring the money tomorrow.

او می گوید که فردا پول خواهد آورد.

فعل زمان گذشته

He said he would bring the money tomorrow.

او گفت که می خواست فردا پول را بیاورد.

فعل زمان حال

I think I can come today.

من فکر می کنم امروز می توانم بیایم.

فعل زمان گذشته

I thought I could come today.

من فکر می کردم امروز می توانستم بیایم.

 

به زمان گذشته این افعال کمکی (بی قاعده) توجه کنید.

گذشته

حال

would

will

could

can

might

may

had

have

لغات مربوط به توالی زمان ها : Vocabulary

هواشناسmeteorologist
پیش بینی کردنpredict
شکایت کردنcomplain
برنامهschedule
طبق برنامهon schedule
اتفاق افتادنoccur
مطمئناcertainly
کافیsufficient

 

(۱)Practice

Change each of the following sentences to past time.

تمرین شماره ۱ از توالی زمان ها در زبان انگلیسی :

جملات را به گذشته تبدیل کنید.

 

۱) the newspaper says the President will arrive in the morning.

  (the newspaper said the President would arrive in the morning)

۱)روزنامه می گوید که رئیس جمهور فرا صبح وارد خواهد شد.

(روزنامه گفت که رئیس جمهور می خواست فردا صبح وارد شود.)

توالی زمان ها در زبان انگلیسی
توالی زمان ها در زبان انگلیسی

۲) She says she cannot do this work.

۲) او می گوید قادر نیست این کار را انجام دهد.

پاسخ:  (She said she could not do this work)

 

۳) she says her name is Smith.

۳) او می گوید اسمش اسمیت است.

پاسخ:  (she said her name was Smith)

 

۴) I think I can finish this report by five o’clock.

۴) من فکر می کنم بتوانم این گزارش را تا ساعت پنج تمام کنم.

پاسخ:  (I thought I could finish)

 

۵) the meteorologist predicts that it will rain tomorrow.

۵) هواشناس پیش بینی می کند که فردا باران ببارد.

پاسخ:  (predicted that it would rain)

 

۶) Mr. Wick says he is very busy.

۶) آقای ویک می گوید که خیلی گرفتار است.

پاسخ:  (Mr. Wick said he was  very)

 

۷) she complains that she has a headache.

۷) او شکایت می کند که سر درد دارد.

پاسخ:  (complained that she had)

 

۸) he thinks he may finish his work by two o’clock.

۸) او فکر می کند که ممکن است کارش را تا ساعت دو تمام کند.

پاسخ:  (he thought he might finish)

 

۹) I do not think I can complete this report on schedule.

۹) من فکر نمی کنم بتوانم طبق برنامه این گزارش را تمام کنم.

پاسخ:  (I did not think I could complete)

 

۱۰) He promises that the error will not occur again.

۱۰) او قول می دهد که اشتباه دوباره رخ ندهد.

پاسخ:  (He promised that the error would not occur)

 

۱۱) he says the mail will certainly be here by noon.

۱۱) او می گوید که پست حتما تا ظهر در اینجا خواهد بود.

پاسخ:  (he said the mail would  certainly be)

 

۱۲) the students think they are making sufficient progress.

۱۲) دانشجویان فکر می کنند دارند پیشرفت کافی می کنند.

پاسخ: (the students thought  they were making)
توالی زمان ها در زبان انگلیسی
توالی زمان ها در زبان انگلیسی

(۲)Practice

change the following sentences from the past tense to the present tense.

تمرین شماره ۱ از توالی زمان ها در زبان انگلیسی :

جملات را از گذشته به حال تبدیل کنید.

 

۱) he said he would leave in the morning.

  (he says he will leave in the morning.)

۱) او گفت که می خواست فردا صبح حرکت کند.

(او می گوید که فردا صبح حرکت خواهد کرد.)

۲) they thought they had found the thief, but they were mistaken.

۲) آنها فکر کردند که دزد را پیدا کرده بودند؛ اما اشتباه می کردند.

(they think they have found the thief, but they are mistaken)

 

۳) he thought the mail would surely be here by noon.

۳) او فکر می کرد که پست حتما تا ظهر در اینجا باشد.

(he thinks the mail will surely be)

 

۴) the paper said it would rain today.

۴) روزنامه گفت که امروز باران می بارد.

(the paper says it will rain)

 

۵) she said her name was Jones.

۵) او گفت که اسمش جونز است.

(she says her name is Jones)

 

۶) he said that he was too busy to come to class.

۶) او گفت آنقدر سرش شلوغ است که نمی تواند به کلاس بیاید.

(he says that he is too)

توالی زمان ها در زبان انگلیسی
توالی زمان ها در زبان انگلیسی

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.