0

داستان سانحه کشتی نوح به انگلیسی | Problems on the Ark

داستان سانحه کشتی نوح: Problem on the Ark

روی کشتی نوح، حیوانات کمی خسته و کسل شده بودند. نوح و حیوانات روزهای زیادی را روی دریا گذرانده بودند و برای تفریح و سرگرمی و تقویت روحیه ی خود تصمیم گرفتند با هم به بازی و مسابقه بپردازند. اما چون حیوانات انرژی زیادی را ذخیره کرده بودند بازی ها به خشونت کشیده شد و دارکوب سوراخی را در ته کشتی به وجود آورد. وقتی آب به درون کشتی راه یافت سوراخ به تدریج بزرگ تر و بزرگتر شد. به طوری که آب زیادی به درون کشتی آمد و اوضاع کمی نگران کننده شد.

 

حیوانات مختلف یکی بعد از دیگری سعی کردند سوراخ را ببندند و مانع از ورود آب به درون کشتی شوند. حتی بر سر این کار به رقابت با یکدیگر پرداختند، چون هر کس می خواست نجات دهنده ی کشتی لقب و سگ آبی در بالای سوراخ سدی ساخت، اما فایده ای نداشت. همه ایران بودند و می ترسیدند کشتی غرق شود. تا اینکه سرانجام زنبور شروع
به صحبت کرد. او برای حیوانات توضیح داد که زنبورها همیشه گروهی کار می کنند و هر کس بهترین کاری را که می تواند انجام می دهد. با شنیدن این حرف، همهی حیوانات تصمیم گرفتند مثل یک تیم عمل کنند و هر حیوان کاری را که در آن تبحر و استادی دارد انجام دهد. پرنده ها با منقارهایشان اطراف کشتی را گرفتند و با تمام انرژی بال زدند و کشتی را کمی بالا کشیدند. فیلها آب را به درون خرطوم خود کشیده و آن را به دریا پاشیدند سریع ترین حیوانات به این سو و آن سو می دویدند و خرت و پرت و آشغال ها را جمع آوری کردند و حیوانات آشیانه ساز آنها را به هم چسباندند و فورا به درون سوراخ کف کشتی فرو کردند.

 

بدین ترتیب حیوانات با همکاری یکدیگر توانستند مقدار آبی را که به درون کشتی می آمد کاهش دهند. ولی نتوانستند کاملا جلوی آن را بگیرند. آنها نومیدانه از یکدیگر پرسیدند آیا هیچ حیوان دیگری وجود دارد که بتواند کمک کند. ولی هر چه جستجو کردند، حیوان دیگری در کشتی نیافتند. بعد ناگهان ماهی کوچکی شناکنان از درون سوراخ کف کشتی به درون آمد. حيوانات فهمیدند موجودات دریایی را فراموش کرده بودند و از آنها کمک نگرفته بودند. آنها از ماهی کوچولو خواستند که برود و کمک بیاورد. او شناکنان رفت و به زودی ماهی های زیادی برای کمک آمدند. بالاخره وال بزرگ شکمش را به جلوی سوراخ فشار داد و سوراخ به طور کامل بسته شد و آن گاه حیوانات درون کشتی فرصت یافتند سوراخ را به طور کامل ببندند و بدین ترتیب از غرق شدن نجات پیدا کردند.

On Noah’s Ark things were getting a bit boring. Noah his animals had spent so many days secluded there that the started organising games and activities to amuse themsel But, with all that pent up energy, the games got rath rowdy, and a woodpecker ended up drilling a hole in bottom of the ark. As water began entering the boat, the hole got bigger. So, more water came in, and things got a bit worrying.


| One by one, different animals tried to fix the hole The even got competitive about it because everyone wanted to be the animal that had saved the ark. The beaver built a dam over the hole, but not even that worked. Everyone was scared, worried that the boat would sink. That was, until the bee started talking. The bee explained to everyone how it was that bees always worked together, as a team, each one doing the job they were best at. On hearing this, all the animals set about working together, each one playing their part by contributing their own special talent. The birds grabbed onto parts of the ark with their beaks, and flapped their wings furiously, lifting the boat up a little. The elephants sucked up the water in their trunks and shot it back into the sea. The fastest animals ran here and there, collecting materials. Those used to making nests took this material and stuffed it quickly into the hole.


And so, working together, the animals managed to reduce the amount of water coming into the ark, but they still hadn’t stopped it completely. Desperate, they kept asking each other if there were any other animals that could help. They searched and searched, but there were no other animals left in the ark. Then, suddenly, a little fish swam in through the hole. The animals realised that they still had not asked for help from all the sea creatures. They asked the little fish to go and summon help to save their boat. He swam off and soon fish after fish arrived at the ark. Even a big whale came, and the whale pressed its great belly against the hole in the ship. This stopped any more water entering, and it gave the animals on the ark time to close up the hole.

فایل صوتی داستان سانحه کشتی نوح

لغات کاربردی انگلیسی داستان سانحه کشتی نوح

خسته و کسل

دارکوب

کمی نگران کننده

غرق شود

منقارهایشان

خرطوم خود

کاهش دهند

جستجو کردند

شناکنان

اینستاگرام استاد انگلیسی

با کلی پست های آموزشی رایگان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.