0

داستان جوجه خروس، اردک و پری دریایی انگلیسی | The Cockerel, the Duck, and the Mermaids

داستان کوتاه جوجه خروس، اردک و پری دریایی : The Cockerel, the Duck, and the Mermaids

جوجه خروس و اردکی دائم راجع به اینکه پری دریایی وجود دارد یا نه، باهم به بحث و جدل می پرداختند و بالاخره یک روز تصمیم گرفتند به ته دریا بروند و یک بار برای همیشه این موضوع را روشن کنند.

 

به همین منظور به درون آب شیرجه زدند و ابتدا ماهی های رنگارنگ، سپس ماهی های متوسط و ماهی های بزرگ را دیدند. بعد به اعماق آب رسیدند و درتاریکی کامل فرو رفتند و نتوانستند چیزی ببینند. به همین خاطر سخت ترسیدند و به سطح آب بازگشتند.

 

جوجه خروس وحشت کرده بود و دیگر دلش نمیخواست به اعماق آب برگردد. اما اردک او را تشویق کرد که سعی خودش را بکند و برای آرامش جوجه خروس، این بار اردک چراغ قوه ای را نیز با خود برداشت. بعد دوباره در آب شیرجه زدند و هنگامی که  به اعماق تاریک رسیدند و دچار وحشت شدند، اردک چراغ قوه را روشن کرد. به محض روشن شدن آب، دیدند تعداد زیادی پری دریایی آن ها را محاصره کرده اند.

 

پری های دریایی گفتند:”ما فکر میکردیم شما از ما خوشتان نیامده است، چون دفعه ی قبل که به زیر آب آمدید میخواستیم شما را به مهمانی بزرگی دعوت کنیم، اما شما خیلی زود اینجا را ترک کردید و بالا رفتید.”

 

پری های دریایی حالا خیلی خوشحال بودند که می دیدند آن ها برگشته اند و از شجاعت و پشتکار آن ها تشکر کردند و جوجه خروس و اردک از آن به بعد با آن ها دوست شدند.

A cockerel and a duck were arguing so much over whether mermaids exist or not, that they decided to settle the matter once and for all, by searching the bottom of the sea .

 

They dived down, first seeing colourful fish, then medium-sized fish and large fish. Then they go so deep that they were in complete darkness and couldn’t see a thing.

 

This made them terribly scared, so they returned ti the surface. The cockerel was terrified and never  wanted to trying. To calm the cockerel, this time the duck took a torch.

They dived down again to the darkness, and when they started getting scared, they switched the torch on.

When the darkness was lit up they saw that they were totally surrounded by mermaids.

 

The mermaids told them that they  thought the cockerel and the duck didn’t like them. The previous time the mermaids had been just about to invite their visitors to a big party, but the cockerel and the duck had quickly left.

 

The mermaids were very happy to see that they had returned, though.

And thanks to their bravery and perseverance, the cockerel and the duck became great friends with the mermaids.

متن داستان را با صدای بلند گوش دهید 🙂

لغات کاربردی انگلیسی داستان جوجه خروس، اردک و پری دریایی

ته دریا

وحشت کرده بود

دفعه ی قبل

پشتکار

اینستاگرام ما رو از دست ندید !

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.