0

کاربرد a lot of ،many ، much در زبان انگلیسی

Much, Many, A lot of

کاربرد a lot of ، many ، much در انگلیسی

 

الف. کاربرد much :

اسم غیر قابل شمارش + much

 

برف زیادMuch snowپول زیادMuch many
نان زیادMuch breadشکر زیادMuch sugar
چای زیادMuch teaقهوه زیادMuch coffee
آب زیادMuch waterوقت زیادMuch time
کره زیادMuch butterروغن زیادMuch oil
باران زیادMuch rainشیر زیادMuch milk

 

ب. کاربرد many :

اسم قابل شمارش + many

پاک کن های فراوانMany erasersکتاب های زیادMany books
فنجان های زیادMany cupsمردان بسیارMany men
بچه های بسیارMany childrenزنان زیادMany women
فنجان های چای بسیارMany cups of teaموش های زیادMany mice
کاربرد many در زبان انگلیسی
کاربرد many

ج. کاربرد a lot of (در اکثر موارد به جای many و much از a lot of استفاده می شود.) 

 

اسم غیر شمارش / اسم قابل شمارش + a lot of

وقت زیادA lot of timeشکر زیادA lot of sugar
بارهاA lot of timesشیر زیادA lot of milk
پنیر زیادA lot of cheeseاشتباهات رایجA lot of mistakes
کودکان زیادA lot of childrenپول زیادA lot of money

 

کاربرد a lot of در زبان انگلیسی
کاربرد a lot of

 Practice

Complete the following sentences with much or many.

تمرینی از کاربرد many  و much :

جملات را با much یا many کامل کنید.

۱)there aren’t …… large factories in this town.

   (there aren’t many large factories in this town.)

۱)در این شهر کارخانه های بزرگ زیادی وجود ندارد.

 

۲) he doesn’t spend ……. time on his English.

۲) او وقت زیادی را صرف انگلیسی اش نمی کند.(Much)

 

۳) does this factory produce ….. different kinds of products?

۳) آیا این کارخانه انواع مختلفی از محصولات را تولید می کند؟(Many)

 

۴) does she spend ……. money on clothes?

۴) آیا او پول زیادی را صرف لباس می کند؟(Much)

 

۵) is there …….. oil in Venezuela?

۵) آیا نفت زیادی در ونزوئلا وجود دارد؟(Much)

 

۶) he doesn’t drink ….. milk.

۶) او شیر زیادی نمی نوشد.(Much)

 

۷) does he have …….. friends in this school?

۷) آیا او دوستان زیادی در این مدرسه دارد؟(Many)

 

۸) there aren’t ……. mountains in that part of the country.

۸) در آن بخش از کشور کوه های زیادی وجود ندارد.(Many)

 

۹) there isn’t ……. milk in this pitcher.

۹) در این پارچ شیر زیادی وجود ندارد.(Much)

 

۱۰) how …….. time do you spend on your English every day?

۱۰) شما هر روز برای انگلیسی تان چقدر وقت صرف می کنید؟(Much)

 

۱۱) how …….. windows are there in your classroom?

۱۱) در کلاس شما چند پنجره هست؟(Many)

 

۱۲) how ……. times a week do you go to the movies?

۱۲) در هفته چند بار به سینما می روی؟(Many)

 

۱۳) how ….. money do you spend on textbooks each semester?

۱۳) در هر  ترم چقدر پول صرف کتاب های درسی می کنی؟(Much)

 

۱۴) he doesn’t make ……. mistakes in spelling.

۱۴) او در املا اشتباهات زیادی نمی کند.(Many)

 

۱۵) there isn’t …….. snow on the ground.

۱۵) برف زیادی روی زمین نیست.(Much)

 

۱۶) she doesn’t drink …….. coffee.

۱۶) او قهوه زیادی نمی نوشد.(Much)

 

۱۷) how …….. cups of coffee do you drink every day?

۱۷) هر روز چند فنجان قهوه می نوشی؟(Many)

 

۱۸) there weren’t …….. students absent yesterday.

۱۸) دیروز دانشجویان زیادی غایب نبودند.(Many)

کاربرد many در زبان انگلیسی
کاربرد many

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.