09190865935
0

کاربرد a lot of ،many ، much در زبان انگلیسی

Much, Many, A lot of

کاربرد a lot of ، many ، much در انگلیسی

 

الف. کاربرد much :

اسم غیر قابل شمارش + much

 

[su_table]

برف زیاد Much snow پول زیاد Much many
نان زیاد Much bread شکر زیاد Much sugar
چای زیاد Much tea قهوه زیاد Much coffee
آب زیاد Much water وقت زیاد Much time
کره زیاد Much butter روغن زیاد Much oil
باران زیاد Much rain شیر زیاد Much milk

[/su_table]

 

ب. کاربرد many :

اسم قابل شمارش + many

[su_table]

پاک کن های فراوان Many erasers کتاب های زیاد Many books
فنجان های زیاد Many cups مردان بسیار Many men
بچه های بسیار Many children زنان زیاد Many women
فنجان های چای بسیار Many cups of tea موش های زیاد Many mice

[/su_table]

کاربرد many در زبان انگلیسی
کاربرد many

ج. کاربرد a lot of (در اکثر موارد به جای many و much از a lot of استفاده می شود.) 

 

اسم غیر شمارش / اسم قابل شمارش + a lot of

[su_table]

وقت زیاد A lot of time شکر زیاد A lot of sugar
بارها A lot of times شیر زیاد A lot of milk
پنیر زیاد A lot of cheese اشتباهات رایج A lot of mistakes
کودکان زیاد A lot of children پول زیاد A lot of money

[/su_table]

 

کاربرد a lot of در زبان انگلیسی
کاربرد a lot of

[su_box title=”از سری آموزش کاربردها در گرامر انگلیسی که نیاز است مطالعه شود :” box_color=”#f32833″]

۱) کاربرد must و have to در زبان انگلیسی

۲) کاربرد should و ought to در زبان انگلیسی

۳) کاربرد any و some در زبان انگلیسی

۴) کاربرد tell و say در زبان انگلیسی

۵) کاربرد a lot of ،many ، much در زبان انگلیسی

۶) کاربرد either ،too ، also در زبان انگلیسی

۷) کاربرد it و there در زبان انگلیسی

۸) کاربرد supposed to و used to در زبان انگلیسی

[/su_box]

 Practice

Complete the following sentences with much or many.

تمرینی از کاربرد many  و much :

جملات را با much یا many کامل کنید.

۱)there aren’t …… large factories in this town.

   (there aren’t many large factories in this town.)

۱)در این شهر کارخانه های بزرگ زیادی وجود ندارد.

 

۲) he doesn’t spend ……. time on his English.

۲) او وقت زیادی را صرف انگلیسی اش نمی کند.(Much)

 

۳) does this factory produce ….. different kinds of products?

۳) آیا این کارخانه انواع مختلفی از محصولات را تولید می کند؟(Many)

 

۴) does she spend ……. money on clothes?

۴) آیا او پول زیادی را صرف لباس می کند؟(Much)

 

۵) is there …….. oil in Venezuela?

۵) آیا نفت زیادی در ونزوئلا وجود دارد؟(Much)

 

۶) he doesn’t drink ….. milk.

۶) او شیر زیادی نمی نوشد.(Much)

 

۷) does he have …….. friends in this school?

۷) آیا او دوستان زیادی در این مدرسه دارد؟(Many)

 

۸) there aren’t ……. mountains in that part of the country.

۸) در آن بخش از کشور کوه های زیادی وجود ندارد.(Many)

 

۹) there isn’t ……. milk in this pitcher.

۹) در این پارچ شیر زیادی وجود ندارد.(Much)

 

۱۰) how …….. time do you spend on your English every day?

۱۰) شما هر روز برای انگلیسی تان چقدر وقت صرف می کنید؟(Much)

 

۱۱) how …….. windows are there in your classroom?

۱۱) در کلاس شما چند پنجره هست؟(Many)

 

۱۲) how ……. times a week do you go to the movies?

۱۲) در هفته چند بار به سینما می روی؟(Many)

 

۱۳) how ….. money do you spend on textbooks each semester?

۱۳) در هر  ترم چقدر پول صرف کتاب های درسی می کنی؟(Much)

 

۱۴) he doesn’t make ……. mistakes in spelling.

۱۴) او در املا اشتباهات زیادی نمی کند.(Many)

 

۱۵) there isn’t …….. snow on the ground.

۱۵) برف زیادی روی زمین نیست.(Much)

 

۱۶) she doesn’t drink …….. coffee.

۱۶) او قهوه زیادی نمی نوشد.(Much)

 

۱۷) how …….. cups of coffee do you drink every day?

۱۷) هر روز چند فنجان قهوه می نوشی؟(Many)

 

۱۸) there weren’t …….. students absent yesterday.

۱۸) دیروز دانشجویان زیادی غایب نبودند.(Many)

کاربرد many در زبان انگلیسی
کاربرد many

 

[su_box title=”از سری آموزش کاربردها در گرامر انگلیسی که نیاز است مطالعه شود :” box_color=”#f32833″]

۹) کاربرد may have و must have در زبان انگلیسی

۱۰) کاربرد would rather و had better در زبان انگلیسی

۱۱) کاربرد اسم مصدر در زبان انگلیسی

۱۲) کاربرد too ، so ، wish در زبان انگلیسی

۱۳) کاربرد may در زبان انگلیسی

۱۴) کاربرد but به علاوه افعال کمکی در زبان انگلیسی

۱۵) کاربرد still ، anymore ، either ، neither در زبان انگلیسی

۱۶) کاربرد فعل take و کاربرد before ، until ، when با زمان حال

۱۷) کاربرد there is و there are (وجود دارد، وجود دارند) در زبان انگلیسی

[/su_box]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.