0

مسائل شغلی مترجمان شفاهی

مسائل شغلی مترجمان شفاهی

مترجمان شفاهی در آموزش ترجمه انگلیسی با انواع محدودیت های ناشی از موقعیت های ارتباطی و محیط های کاری خود روبرو هستند. مسائل شغلی مترجمان شفاهی موجب بروز نگرانی هایی نسبت به سلامت شغلی شده است که بخشی از این نگرانی ها در کانون توجه داده بنیاد قرار گرفته است.

مسائل شغلی مترجمان شفاهی
مسائل شغلی مترجمان شفاهی

شرایط کاری مترجمان شفاهی

بررسی عمل حرفه ای، به مفهوم گسترده تر “شرایط استخدام”، بر مسائل صنعتی از قبیل میزان دستمزد، رفتار کار فرما و میزان کار، هم به مفهوم بار کاری زیاد و هم به مفهوم اشتغال ناکافی متمرکز است. در ترجمه ی شغلی همایشی، AIIC که رویه هم رفته التقاطی بین مجمعی حرفه ای و اتحادیه ای صنفی محسوب میشود، به طور نسبتا موثری به چنین مسائلی پرداخته است.

AIIC از طریق قراردادهای جمعی که هر پنج سال یک بار با کارفرمایان نهادی عمده منعقد می شوند، شرایط کاری، شرایط دستمزد و حقوق بازنشستگی ویژه ی مترجمان شفاهی آزاد (و اعضای غیر رسمی) تحت خدمت این سازمان ها را شکل می دهد. مترجمان شفاهی اجتماعی در صدد برآمده اند تا از طریق انجمن های حرفه ای یا اتحادیه های صنفی مسیر مشابهی را در پیش بگیرند.

اما تعدد و تنوع کارفرمایان نهادی (که بودجه و اعتبار کمتری در مقایسه با سازمان های بین المللی دارند) و نبود سطح تایید شده ی صلاحیت های حرفه ای، به استثنای موارد خارج از حوزه ی ترجمه ی شفاهی حقوقی، هر گونه اقدام موثر از این لحاظ را با دشواری روبرو می سازد. به علاوه، مقامات خدمات عمومی غالبا به جای افراد حرفه ای، با دفاتر تجاری قرارداد می بندند، و بدین شیوه، موجب تحمیل شرایط این دفاتر بر افراد حرفه ای می شوند.

محیط فیزیکی بر شرایط کاری مترجمان شفاهی

شرایط کاری مترجمان شفاهی، به مفهومی خاص، تحت تاثیر محیط فیزیکی مانند زمان، مکان و امکانات، عوامل مرتبط با ترجمه مانند آمادگی، بار کاری شناختی و مجموعه متغیرهای درونداد و عوام بیانافردی (مثلا رابطه با اعضای تیم، بازخورد مشتری) شکل می گیرد. از دیدگاه مترجمان شفاهی همایشی همزمان زبان گفتاری، کابین ترجمه فضای کاری فیزیکی و مشخصی است.

معیار بین المللی ویژه ی کابین های دائمی ترجمه (ISO 2603) برای اولین بار در سال ۱۹۷۴ پذیرفته شد (جامپلت ۱۹۸۵) و همراه با معیار کابین های سیار (ISO 4043) در سال ۱۹۹۸ و سپس مجددا در سال ۲۰۱۶ به روز شد، یعنی موقعی که شرایط ویزه ی لوازم (سیستم صدا، میز فرمان، میکروفون، گوشی میکروفون) در معیار جداگانه ای (ISO 20109) همراه با معیار جدیدی (ISO 20108) مخصوص شرایط ویژه ی کیفیت و انتقال درون داد شنیداری – دیداری که فرایند های ترجمه ی شفاهی از راه دور را هم در بر می گیرد، تعریف شد.

عوامل دیگری که تصور می شود تاثیر مستقیمی بر کنش مترجمان شفاهی همایشی دارند، در مطالعات متعدد معرفی شده اند. آلتمن (۱۹۹۰) در پیمایش خود از مترجمان شفاهی رسمی و اعضای آزاد AIIC در بروکسل متغیرهای دسترسی به استاد و حجم انبوه اطلاعات و انتقال کلام مبدا را متغیرهای حساس درون داد معرفی کرد.

این یافته مجددا در بخش پیمایش ایمیلی Workload Study با بودجه ی AIIC (2002) تایید شد که در آن ۶۰۷ شرکت کننده تایید کردند که گویندگان سریع و گویندگانی که متن را از رو می خواندند، و همچنین نبود اطلاعات یا زمان به منظور کسب آمادگی پربسامدترین دشواری های محتمل در کار آنها بودند. پیمایش Workload Study سنجش عوامل فیزیکی در محل مانند کیفیت هوا، دما و رطوبت داخل کابین با هدف سنجش تاثیر ابعاد مختلف شرایط کاری بر روی سطوح برداشت این مترجمان از استرس شغلی را نیز در برمی گرفت.

استرس و سلامتی مسائل شغلی مترجمان شفاهی

AIIC Workload Study(AIIC 2002) که پارامترهای فیزیکی، فیزیولوژیکی و روان شناختی را رد عمل حرفه ای ترجمه ی شفاهی همایشی مورد بررسی قرار داد، جامع ترین بررسی در نوع خود درباره ی منابع استرس شغلی در ترجمه ی شفاهی و تاثیر آن ها بر کنش حرفه ای تا به امروز است. مطالعه ی قبلی دیگر با حمایت AIIC اجرا شد(کوپر و دیگران ۱۹۸۲)، شامل ۳۳ مصاحبه در استراسبورگ، بروکسل و ژنو همراه با پیمایش پستی جهانی بود که در آن تعداد کل ۸۲۶ عضو AIIC به پرسشنامه ی ۱۴ صفحه ای درباره ی مسائلی مانند رضایت شغلی، منابع استرس، جایگاه سلامت ذهنی، و عوامل خطرزای قلبی – عروقی (رفتار نوع A) پاسخ گفتند.

۶۰۷ شرکت کننده در Workload Study سطوح بالای خستگی کاری، فرسودگی و استرس زایی زیاد این شغل با سنجش های عینی مانند سطوح هورمون (کورتیزول) و فعالیت قلبی – عروقی (فشار خون و ضربان قلب) مورد تایید قرار گرفت. اما احساس ۶۰ – ۴۰% شرکت کنندگان بدین مضمون که استرس شغلی موجب کاهش کیفیت کنش ترجمه می شود، در ارزشیابی نمونه های ترجمه شده از لحاظ تناظر معنایی، درستی زبانی و انتقال، مورد تایید قرار نگرفت.

البته شواهد تجربی حاکی از این دست است که خستگی ناشی از نوبت های به شدت طولانی در ترجمه ی شفاهی همزمان (تا ۶۰ دقیقه) تاثیر به شدت مخربی بر کنش دارد. انواع و سطوح استرسی که مترجمان شفاهی حین کار تجربه می کنند، صراحتا تحت تاثیر عوامل موقعیتی و شغلی مختلف قرار می گیرند.

ترجمه ی شفاهی در محل

در حالی که Workload Study با ترجمه ی شفاهی در محل در محیط های همایشی مناسب داشت، عناصر پیمایشی آن همچنین به ترجمه ی شفاهی به شیوه ی کنفرانس ویدیویی از راه دور اشاره داشت که تقریبا دو سوم شرکت کنندگان دست کم آن را تا حدی تجربه کرده بودند. بیش از ۸۰% شرکت کنندگان احساس می کردند که کنفرانس ویدیویی منجر به افزایش استرس می شود، اما این برداشت که چنین وضعیتی با کیفیت پایین کنش مرتبط است (و مترجمان شفاهی شرکت کننده در ترجمه ی شفاهی از راه دور آزمایشی در سازمان ملل هم همین نظر را داشتند) به اثبات نرسیده است (نک. روزینر و شلسینگر ۲۰۱۰).

محققان استرس زیاد مرتبط با ترجمه ی شفاهی همایشی متعارف را برای ترجمه ی شفاهی رسانه ای نیز گزارش کرده اند. کورز (۲۰۰۲ الف) با استفاده از شاخص های قلبی – عروقی و فعال سازی غدد عرق زا که با کاهش مقاومت موثر پوست اندازه گیری می شود، تفاوت های موجود در واکنش های استرس فیزیولوژیک حین کار در همایش فنی و ترجمه ی شفاهی رسانه ای – حضوری را نشان داد.

مسائل شغلی مترجمان شفاهی
مسائل شغلی مترجمان شفاهی

ترجمه ی شفاهی همزمان

در حالی که ترجمه ی شفاهی همزمان زبان گفتاری در محیط های همایشی در کانون توجه بخش عمده ی تحقیق بر روی استرس قرار دارد، این نشان داده شده است که مترجم شفاهی ناشنوایان نیز استرس بالایی را تجربه می کند. پپر و گیبنی (۱۹۹۹) سرعت تنفس، رسانایی پوست و فعالیت تست نوار عصبی اندام فوقانی را در نه آزمودنی تجربی بررسی کردند و دریافتند که سطوح بالای تحریک فیزیولوژیک منجر به چرخه ی زیان بار درد می شود.

این مخصوصا به محیط های آموزشی مربوط می شود که در آنها احتمال دارد که نوبت تا پایان کلاس طول بکشد و مترجم زمان بازیافت اندکی در اختیار دارد و به ندرت می تواند آمادگی جامعی نسبت به موضوع مورد بحث پیدا کند. ترجمه پژوهان متعدد نشان داده اند که مترجمان شفاهی آموزشی مخصوصا با خطر جراحات ناشی از کشش یا “اختلالات تجمعی تروما در اندام فوقانی” مانند التهاب تاندون و سندرم تونل کارپ روبرو هستند.

فوستاین و دیگران (۱۹۹۷) پیمایشی را از تعداد ۱۴۰۰ مترجم شفاهی ناشنوایان به عمل آوردند و دریافتند که شیوع اختلالات اندام فوقانی (به میزان ۳۲%) با ترکیب انتظارات کاری، عوامل استرس زای روانی – اجتماعی و سبک کاری (مثلا انحراف شدید دست / مچ از موقعیت خنثی به نشانه ی فریاد زدن) ارتباط دارد. خطرات سلامت شغلی مترجمان شفاهی در اجتماع نیز خطر ابتلا به عفونت در محیط های پزشکی و تهدید علیه امنیت شخصی مثلا در محیط های پلیسی و پرونده های حقوقی را در بر می گیرد.

منابع استرس شغلی در ترجمه ی شفاهی

البته از همه مهم تر این است که ترجمه پژوهان مختلف تجارب مشکل زای روحی را به عنوان عوامل ریسک زا و منابع استرس شغلی در ترجمه ی شفاهی اجتماعی مورد بحث قرار می دهند. استرس پس از سانحه در حوزه ی ترجمه ی شفاهی در جلسات دادرسی مربوط به کمیسیون حقیقت و مصالحه ی آفریقای جنوبی (نک. ویگاند ۲۰۰۰) و در دادگاه های رسیدگی به جرائم جنگی (دانگو – کلر ۲۰۱۵) مطرح شده است، و احساس می شود که خطر آسیب نیابتی در محیط های درمانی بالا است، یعنی محیطی که مترجمان شفاهی در آنجا با شکنجه شدگان و یا افرادی که تجارب تلخ دیگری داشته اند، سر و کار دارند.

چنین ریسک های ضد سلامت همراه با سطوح پایین دستمزد و صفات شخصیتی معین جزو دلایل فرسودگی مترجم شفاهی در حوزه ی ترجمه ی شفاهی برای ناشنوایان برشمرده می شوند. این موضوع در AIIC Workload Survery (2002) نیز مطرح شد و مشخص شد که سطوح فرسودگی در بین مترجمان شفاهی همایشی همسطح با سطوح فرسودگی در سایر حرفه های استرس زای مشابه و یا بالاتر از آنها است.

مسائل شغلی مترجمان شفاهی
مسائل شغلی مترجمان شفاهی

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.