0

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی | Possessive Pronouns

ضمایر ملکی در زبان انگلیسی Possessive Pronouns

ضمایر ملکی در گرامر زبان انگلیسی، کلماتی هستند که به تنهایی به کار می روند، به تنهایی معنی دارند و به جای اسم قرار میگیرند.

Ours مال ما

mine مال من

Yours مال شما

Yours  مال تو

Theirs مال آنها

His (مال او (مذکر

Her (مال او (مونث

It مال آن

توجه داشته باشید که صفات ملکی همیشه قبل از یک اسم می آیند به همسن دلیل صفت نامیده می شوند. ولی ضمایر ملکی جانشین صفت ملکی + اسم می شود و می تواند به تنهایی به عنوان فاعل، مفعول و … قرار بگیرد(به همین دلیل ضمیر نامیده می شود.)

چند مثال:

This is my book.             این کتاب من است

This book is mine.      این کتاب مال من است

This is her purse.                این کیف اوست

This is hers.                          این مال اوست

Are those your pens? No, these  are his. (ضمیر ملکی)

آموزش ضمایر ملکی در زبان انگلیسی
ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

Practice(1)

Substitute the appropriate possessive pronouns for the word in italics.

تمرین شماره ۱ از ضمایر ملکی

برای کلماتی که به صورت ایتالیک نوشته شده اند، ضمایر ملکی مناسب جایگزین کنید.

۱)This pen is my pen. (This pen is mine.)

۲) These seats are our seats.

۳) This umbrella is her umbrella.

۴) These pencils are your pencils.

۵) This computer is my father’s computer.

۶) That overcoat is his overcoat.

۷) These cigarettes seem to be your cigarettes; they are not my cigarettes.

۸) I believe this pen is her pen; it is not my pen.

۹) Is this notebook your notebook or Sarah’s?

۱۰) Is this pack of cigarettes your pack of cigarettes or William’s?

۱۱) This pair of scissors is her pair of scissors.

۱۲) These seats are their seats; They are not our seats.

۱۳) This book is you book; the one over there on the desk is my book.

۱۴) He drives his car to work every day and I drive my car.

۱۵) You take care of your things and I’ll take care of my things.

۱۶) Their home is pretty, but our home is prettier.

۱۷) His pronunciation is bad, and my pronunciation is too.

۱۸) His car was expensive, but your car was more expensive.

ترجمه فارسی سوالات بالا :

۱)این خودکار خودکار من است.(این خودکار مال من است.)

۲) این صندلی ها صندلی های ما هستند.

۳) این چتر چتر اوست.

۴) این مدادها مدادهای شما هستند.

۵) آن کامپیوتر کامپیوتر پدرم است.

۶) آن پالتو پالتوی من است.

۷) به نظر می رسد این سیگارها سیگارهای شما باشند.؛ آنها سیگارهای من نیستند.

۸) من معتقدم که این خودکار خودکار اوست؛ این خودکار تو نیست.

۹) آیا این دفتر دفتر شماست یا مال سارا؟

۱۰) آیا این بسته سیگار بسته سیگار توست یا مال ویلیام؟

۱۱) این قیچی قیچی اوست.

۱۲) این صندلی ها صندلی های آنها هستند؛ آنها صندلی های ما نیستند.

۱۳) این کتاب کتاب شماست؛ آن کتاب آن طرفی روی میز تحریر کتاب من است.

۱۴) او هرروز با ماشین خودش به محل کار می رود و من با ماشین خودم می روم.

۱۵) تو مواظب وسایل خودت باش و من مواظب وسایل خودم خواهم بود.

۱۶) خانه آنها زیباست، اما خانه ما زیباتر است.

۱۷) تلفظ او بد است، و تلفظ من هم بد است.

۱۸) ماشین او گران بود، اما ماشین شما گران تر بود.

Answer :

۲) ours   ۳)hers   ۴) yours   ۵) his   ۶) his   ۷) yours, mine   ۸ hers, mine

۹) yours   ۱۰) yours   ۱۱) hers   ۱۲) theirs, ours   ۱۳) yours, mine

۱۴) mine   ۱۵) mine   ۱۶) ours   ۱۷) mine   ۱۸) yours

(۲) Practice

In the following sentences substitute the verb to be  for the verb to belong.Then introduce a possessive pronoun or the possessive form of the noun.

تمرین شماره ۲ از ضمایر ملکی

در جملات زیر فعل to be را جایگزین فعل to belong کنید.سپس از ضمایر ملکی یا شکل ملکی اسم مربوطه استفاده کنید.

۱)This book belongs to him. (This book is his.)

۲) This pencil belongs to Anthony. (This pencil is Anthony‘s .)

۱) این کتاب به او تعلق دارد. (این کتاب مال اوست.)

۲) این این مداد به انتونی تعلق دارد. (این مداد مال آنتونی است.)

آموزش ضمایر ملکی در زبان انگلیسی
ضمایر ملکی در زبان انگلیسی

۳) That notebook belongs to her.

۴) That umbrella belongs to me.

۵) I’m sure this pen belongs to Adrian.

۶) No, it belongs to Miss Jefferson.

۷) These magazines belong to them.

۸) These pencils belong to us.

۹) Thee pencils belong to them.

۱۰) This book doesn’t belong to me.

۱۱) This pen belongs to him.

۱۲) I think this desk belongs to Mrs. Jones.

۱۳) That car belongs to Robert.

۱۴) These green apples belong to us, but those yellow ones belong to them.

۱۵) I think this pencil belongs to me, but the yellow one belongs to you.

۱۶) This pack of cigarettes must belong to him.

۱۷) This umbrella belongs to the teacher.

۱۸) These seats belong to them.

۱۹) That black sports car belongs to our landlord.

۲۰) This watch doesn’t belong to me; it belongs to my father.

۲۱) The red sweater belongs to me; the blue one belongs to Virginia.

۲۲) That bicycle belongs to Jim’s little brother.

ترجمه فارسی سوالات بالا :

۳) آن دفتر به او تعلق دارد.

۴) آن چتر به من تعلق دارد.

۵) من مطمئن هستم این خودکار به آدریان تعلق دارد.

۶) نه، این به دوشیزه جفرسون تعلق دارد.

۷) این مجلات به آنها تعلق دارند.

۸) این مداد به ما تعلق دارد.

۹) این کتاب ها به آنها تعلق دارند.

۱۰) این کتاب به من تعلق ندارند.

۱۱) این خودکار به او تعلق دارد.

۱۲) من فکر می کنم این میز به خانم جونز تعلق دارد.

۱۳) آن ماشین به رابرت تعلق دارد.

۱۴) این سیب های سبز به ما تعلق دارند، اما آن سیب های زرد به آنها تعلق دارند.

۱۵) من فکر می کنم این مداد به من تعلق دارد؛ اما مداد زرد به تو تعلق دارد.

۱۶) این بسته سیگار باید به او تعلق داشته باشد.

۱۷) این چتر به معلم تعلق دارد.

۱۸) این صندلی ها به آنها تعلق دارند.

۱۹) آن ماشین مشکی اسپورت به صاحبخانه مان تعلق دارد.

۲۰) این ساعت به من تعلق ندارد؛ این به پدرم تعلق دارد.

۲۱) گرمکن قرمز به من تعلق دارد؛ گرمکن آبی به ویرجینیا تعلق دارد.

۲۲) آن دوچرخه به برادر کوچک جیم تعلق دارد.

Answer:

۳) is hers    ۴) is mine    ۵) is Adrian’s     ۶) is Miss Jefferson’s     ۷) are theirs     ۸) are ours

۹) are theirs    ۱۰) isn’t mine    ۱۱) is his     ۱۲) is Mrs, Tones’     ۱۳) Robert’s      ۱۴) are ours, are theirs

۱۵)  is mine, is yous      ۱۶) must be his       ۱۷) is the teacher’s     ۱۸) are theirs     ۱۹٫ is our landlord’s

۲۰) isn’t mine, is my father’s     ۲۱) is mine, is Virginia’s      ۲۲) is Tim’s little brother’s

توضیح کوتاهی از صفات ملکی و تفاوت آن با ضمایر ملکی در انگلیسی

صفات ملکی کلماتی هستند که به تنهایی به کار نمی روند، به تنهایی معنی ندارند، و قبل از اسم به کار می روند.

This is my ring.

This is mine.(this ring is mine.)

این انگشتر من است.

این مال من است(این انگشتر مال من است.)

That is our truck.

That is ours.(that truck is ours.)

آن کامیون ما است.

آن مال ما است.(آن کامیون مال ما است.)

آموزش ضمایر ملکی در زبان انگلیسی
ضمیر ملکی در زبان انگلیسی

صفات ملکی

کتابم

My book

my

دفترت

Your notebook

Your

ماشینش (مذکر)

His car

His

پیراهنش (مونث)

Her dress

Her

سرش(حیوان)

Its head

It

خانه مان

Our house

Our

چترهایتان

Your umbrellas

Your

صندلی هایشان

Their seats

their

(۳) Practice

Complete the following sentences with either a possessive adjective or a possessive pronoun.

تمرین شماره ۳ از ضمایر ملکی

جملات زیر را یا با صفات ملکی کامل کنید یا با ضمایر ملکی .

۱) Jeremy lost … pen. Will you please lend him … ?

    (Jeremy lost his pen. Will you please lend him yours?)

۲) I was on time for … class, but Helen was late for … .

۳) They have … methods of travel and we have … .

۴) We naturally prefer … methods, and they naturally prefer … .

۵) I found … notebook, but Jack couldn’t find … .

۶) They think that … home is the prettiest on the block, and we think … is.

۷) I left … pen at home. My I borrow … for a moment?

۸) He drives to work in … car, and she drives to work in … .

۹) Tell William not to forget to bring … tennis racket, and don’t forget to bring … .

۱۰) They swim in … pool and we swim in … .

۱۱) I have … vacation in June and Fern has … in July.

۱۲) I found … umbrella, but Jill couldn’t find … .

۱۳)We were late for … class, and Hope and Gwen were also late for … .

۱۴) Ted enjoys … work and I enjoy … .

۱۵) Each student in the school has … own desk and … own locker.

۱۶) I borrowed money from all … friends, but Peg refused to borrow any money from … .

 

ترجمه فارسی سوالات بالا :

۱)جرمی خودکارش را گم کرده.میشه لطفا مال خودتو بهش قرض بدی؟

۲) من به موقع به کلاسم رسیدم، اما هلن دیر به کلاسش رسید.

۳) آنها روش های خود را برای سفر دارند و ما روش های خود را داریم.

۴) ما به طور طبیعی روش های خود را ترجیح می دهیم، و انها به طور طبیعی روش های خودشان را ترجیح می دهند.

۵) من دفترم را پیدا کردم، اما جک نتوانست مال خودش را پیدا کند.

۶) آنها فکر می کنند که خانه شان زیباترین خانه در مجتمع است، و ما فکر می کنیم که مال ما زیباترین است.

۷) من خودکارم را در خانه جا گذاشتم، میشه مال شما را یک لحظه قرض بگیرم؟

۸)او با ماشینش به محل کار می رود،  و او با ماشینش به محل کار می رود.

۹) به ویلیام بگو فراموش نکند راکت تنیسش را بیاورد، و تو فراموش نکن مال خودت را بیاوری.

۱۰)آنها در استخرشان شنا می کنند و ما در استخر خودمان شنا می کنیم.

۱۱) من تعطیلی خود را در ماه جون دارم و فرن تعطیلی خودش را در جولای دارد.

۱۲) من چتر خودم را پیدا کردم، اما جیل نتوانست مال خودش را پیدا کند.

۱۳) ما دیر به کلاسمان رسیدیم، و هوپ و گویین هم دیر به کلاسشان رسیدند.

۱۴) تد از کارش لذت می برد و من از کارم لذت می برم.

۱۵) هر شاگردی در مدرسه میز خود و کمد خودش را دارد.

۱۶) من از همه دوستانم پول قرض کردم؛ اما پگ از قرض کردن پوا از آنها امتناع کرد.

Answer:

۲)my, hers       ۳) their, ours     ۴٫)our, theirs     ۵) my, his     ۶) their, ours     ۷) my, yours

۸) his, hers       ۹) his, yours     ۱۰) their, ours      ۱۱) my, hers     ۱۲) my, hers     ۱۳)our, theirs

۱۴) his, mine      ۱۵) his (her), his (her)       ۱۶) my, hers     ۱۷) our, theirs     ۱۸) your, mine

۱۹) their, ours        ۲۰) our, theirs

 

از سری آموزش ضمایر در گرامر انگلیسی که نیاز است مطالعه شود :
دیدگاه کاربران
  • حسین 13 فوریه 2022

    خیلی خیلی عالی بود

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.