0

ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی | Object Pronouns

ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی

در این بخش از گرامر زبان انگلیسی به آموزش ضمایر مفعولی پرداخته می شود. تعریف ضمایر مفعولی : کلماتی هستند که به جای مفعول قرار می گیرند. مفعول در زبان انگلیسی بعد از فعل می آید.

She know me well.

او مرا خوب می شناسد.

We give her our homework.

ما تکلیفمان را به او می دهیم.

They give it ti us.

آنها این را به ما می دهند.

 

ضمایر مفعولی در انگلیسی

جمعمفرد
ما را، به ما

Us

مرا، به من

me

شما را، به شما

You

تو را، به تو

You

آنها را، به آنها

Them

او را، به او(مذکر)

him

 او را، به او(مونث)

Her

 آن را، به آن(این) غیر شخصIt

She take a glass and put_it_in the desk.

او لیوان رابرداشت و آن را روی میز گذاشت.

I ask my friend to buy 3 books for me and take one of them for his self.

من از دوستم خواستم برایم سه تا کتاب بخرد و یکی از آن ها را برای خودش بردارد.

ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی
ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی
نکته: اگرچه این ضمایر را ضمایر مفعولی می نامیم، اما آن ها به جز در جای مفعول، در هر جای دیگری هم می توانند قرار بگیرند، مثلا بعد فعل یا بعد از یک حرف اضافه:

Our teacher was angry with us.

معلممان از دست ما عصبانی بود.

Give me a ring tomorrow.

فردا به من زنگ بزن.

When he come in, please tell him I phoned.

هر وقت آمد، لطفا به او بگویید که من زنگ زدم.

I’m older than you.

من از تو بزرگترم.

‘I’m hungry.’ ‘ Me too.’

من گرسنه ام. من هم همینطور.

ضمایر مفعولی در انگلیسی
ضمایر مفعولی در انگلیسی
نکته: هنگامی که از ضمایر شخصی به همراه and استفاده می کنیم، مودبانه تر این است که ضمایر I و we را بعد از اسامی و ضمایر دیگر به کار ببریم:

You and I, my father and I, them and us.

همچنین you را باید قبل از اسامی و ضمایر دیگر به کار برد:

You and your wife, you and her.

ضمیر مفعولی در انگلیسی
ضمیر مفعولی در انگلیسی

 Practice

Choose the correct object pronoun form.

تمرین

شکل درست ضمیر مفعولی را انتخاب کنید.

۱)I often see (they, them) on the bus.

(I often see them on the bus.)

۲) She lives near (we, us).

۳) (we, us) always walk to school together.

۴) he teacher (we, us) English.

۵) She sits near (I, me) during the lesson.

۶) I know both of (they, them) well.

۷) I always speak to (he,him) in English.

۸) What is the matter with (he, him) today?

۹) He explains the lesson to (we, us) each morning.

۱۰) There are some letters here for you and (I, me).

۱۱) We want to divide the money between(we, us).

۱۲) (They, them) are both Venezuelans.

۱۳) I know her sister and (she, her).

۱۴) (He, him) is a very studious person..

۱۵) He sends (she, her) a lot of presents.

۱۶) She seldom speaks to (we, us) in Spanish.

۱۷) He looks at (she, her) all during the lesson.

۱۸) She always helps (I, me) with my homework.

۱۹) He always sits between Amy and (I, me)

۲۰) He wants to talk with (they, them).

ترجمه فارسی سوالات بالا :

۱) من اغلب آن ها را در اتوبوس می بینم.

۲) او نزدیک ما زندگی می کند.

۳) ما همیشه با هم مدرسه می رویم.

۴) او به ما انگلیسی درس می دهد.

۵) او هنگام درس نزدیک من می نشیند.

۶) من هر دوی آن ها را به خوبی می شناسم.

۷) من همیشه با او انگلیسی صحبت می کنم.

۸) او امروز چه ناراحتی دارد؟

۹) او هر روز صبح درس را برای من توضیح می دهد.

۱۰) اینجا چند نامه برای تو و من هست.

۱۱) ما می خواهیم پول را بین خودمان تقسیم کنیم.

۱۲) آنها هر دو ونزوئلائی هستند.

۱۳) من خواهرش و او را به خوبی میشناسم.

۱۴) او فردی بسیار درسخوان است.

۱۵) او هدایای بسیاری برایش می فرستد.

۱۶) او به ندرت با ما اسپانیایی صحبت می کند.

۱۷) او در طول درس به او (مونث) نگاه می کند.

۱۸) او همیشه در تکلیف هایم به من کمک می کند.

۱۹) او همیشه بین ایمی و من می نشیند.

۲۰) او می خواهد با آن ها صحبت کند.

Answer:

۲)Us      ۳) We     ۴) us     ۵)me    ۶)them    ۷) him    ۸) him   ۹) us   ۱۰) me

۱۱) us    ۱۲) they    ۱۳) her    ۱۴) he    ۱۵) her    ۱۶) us    ۱۷) her    ۱۸) me   ۱۹) me    ۲۰) them

از سری آموزش ضمایر در گرامر انگلیسی که نیاز است مطالعه شود :

 

دیدگاه کاربران
  • Mostafa 26 ژانویه 2022

    عالی بود

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.