0

ریشه شناسی | گروه پسوندها با حرف p

۱)پسوند phil- و phile-:

تعریف (Definition) :

[in nouns]

Someone who likes somethings

مثال (Example) به همراه معنی :

a bibliophile = someone who likes books : دوستدار کتاب، کتاب جمع کن

an Anglophile = someone who likes English or British things : انگلیسی دوست، طرفدار انگلیسها

توضیحات پسوند phil و phile:

 

ریشه شناسی انگلیسی
پپسوند phil و phile به معنای دوست

آموزش لغات انگلیسی به روش ریشه شناسی از جذاب ترین متدهای یادگیری واژگان هست که در این مقاله ، پسوندهای سری p را آنالیز می کنیم.

پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی دوست، خواه می باشد.

 

۲)پسوند philia-:

تعریف (Definition) :

۱٫[in nouns] Technical

A tendency to feel sexually attracted in a way that is not approved of or not normal

مثال (Example) به همراه معنی :

Necrophilia = a sexual attraction to dead bodies : مرده گرایی

تعریف (Definition) :

۲٫[in nouns]

A love of something

مثال (Example) به همراه معنی :

Francophilia = a love of French things : فرانسه دوست

توضیحات پسوند philia:

۱٫پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی تمایل، گرایش می باشد

۲٫پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی علاقه ی نا بهنجار، میل شدید می باشد.

 

۳)پسوند philiac-:

تعریف (Definition) :

[in nouns] technical

Someone who feels sexually attracted in a way that is not approved of

مثال (Example)  لغات انگلیسی پسوند philiac- به همراه معنی :

a necrophiliac = An irresistible sexual attraction to dead bodies : گرایش (به ویزه پرایش شهوانی) به جسد مرده

توضیحات پسوند philiac:

پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی گرایش (به ویژه گرایش شهوانی) به جسد مرده می باشد.

 

۴)پسوند phobe-:

تعریف (Definition) :

[in nouns]

Someone who dislikes or hates something

مثال (Example) به همراه معنی :

a xenophobe = someone who hates foreigners : دشمن بیگانه، بیگانه ترس

a technophobe = someone who dislikes and fears modern technology such as computers : ترس از تکنولوژی

توضیحات پسوند phobe:

پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی هراس، ترس می باشد.

 

۵)پسوند phobia-:

تعریف (Definition) :

۱٫[in nouns] Thechnical

A strong inreasonable dislike or fear of something, which may be part pf a mental illness

مثال (Example) به همراه معنی :

claustrophobia = fear of being in a small enclosed space : مرض ترس از فضای تنگ و محصور

aqua phobia = fear of water : آب هراسی

تعریف (Definition) :

۲٫[in nouns]

A dislike or harted of something

مثال (Example) به همراه معنی :

Anglophobia = a dislike of English or British things : بیزاری و ترس از انگلیسها

توضیحات پسوند phobia در ریشه شناسی استاد انگلیسی:

۱٫پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی، هراس، ترس می باشد.

۲٫پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی نفرت، بیزاری می باشد.

 

۶)پسوند phobic-:

تعریف (Definition) :

۱٫[In nouns] Technical

Someone who has a strong unreasonable fear of something

مثال (Example) به همراه معنی :

a claustrophobic = to fear small enclosed places : (روان شناسی) ترس نابهنجار از بودن در جاهای تنگ و تاریک، تنگنا ترسی

تعریف (Definition) :

۲٫[In adjectives] technical

Suffering from or connected with a strong unreasonable fear of something

مثال (Example) به همراه معنی :

agoraphobic = afraid of crowds and open places : (روان شناسی – هراس از مکان های باز و عمومی) برون هراسی

توضیحات پسوند phobic:

۱٫ پسوند phobic در آموزش واژگان انگلیسی،پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی هراس، ترس می باشد.

۲٫پسوندیست که تولید صفت می کند و به معنی نفرت، بیزاری می باشد.

 

۷)پسوند phone-:

تعریف (Definition) :

۱٫[In nouns]

An instrument or machine relating to sound or hearing, especially a musical instrument

مثال (Example) به همراه معنی :

earphones = for listening to a radio etc : (هر ابزاری که برای شنیدن روی گوش یا درون آن قرار دهند) گوشی، هدفون

saxophone = a curved misical instrument made of metal that you play by blowing into and pressing buttons : ساکسوفون، نوعی آلت موسیقی بادی

تعریف (Definition) :

۲٫[In nouns] technical

Someone who speaks a particular language

مثال (Example) به همراه معنی :

Francophone = someone who speaks French : فرانسه زبان، فرانسه دان

تعریف (Definition) :

۳٫[in adjectives]

speaking aa particular language

مثال (Example) به همراه معنی :

Francophone nations = nations where French is spoken : فرانسه زبان

توضیحات پسوند phone:

۱٫پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی دستگاه صدا ساز، آوا فرست می باشد.

۲٫پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی کسی که یک زبان خاص صحبت می کند می باشد.

۳٫پسوندیست که تولید صفت می کند و به معنی صحبت کردن به یک زبان خاص می باشد.

 

۸)پسوند proof-:

تعریف (Definition) :

۱٫[In adjectives]

Used to describe something which a particular thing cannot harm or pass through, or which protects people against that thing

مثال (Example) به همراه معنی :

a bulletproof car = designed to stop bullets from going through it : ضد یا مانع گلوله

a waterproof jacket = not allowing water to enter : عایق آب ، ضد آب

an ovenproof dish = that cannot be harmed by heat : نسوز

تعریف (Definition) :

۲٫[In adjectives]

Used to describe something which cannot easily affected or damaged by someone or something

مثال (Example) به همراه معنی :

a childproof container = designed to prevent a child from opening, damaging, or breaking it : (ابزار خانگی و غیره – ساخته شده به طریقی که بچه نتواند آن را به کار اندازد یا ازآن بردارد) کودک ایمن

تعریف (Definition) :

۳٫[In verbs]

To treat or make something so that a particular thing cannot harm it or pass through it, or so that it gives protection against it

مثال (Example) به همراه معنی :

soundproof a room = so that sound cannot get into or out of it : ضد صدا، مانع نفوذ صدا، عایق صدا

توضیحات پسوند proof:

۱٫پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی ضد، پاد، مقاوم می باشد.

۲٫پسوندیست که تولید صفت می کند و به معنی ایمن می باشد.

۳٫پسوندیست که تولید فعل می کند و به معنی مقاوم کردن می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.