0
محتوای The Unfreindly River story
The Unfriendly River

داستان رودخانه نامهربان به انگلیسی | The Unfreindly River

داستان رودخانه نامهربان: The Unfriendly Riverزمانی، رودخانه ای بود که خیلی تنها و ترش رو بود. این رودخانه به یاد نمی آورد از چه مدت قبل تصمیم گرفته بود که دیگر با کسی حرف نزند و تماس نداشته باشد. او ...