0
محتوای The Ticklish Kid story
The Ticklish Kid (OstadEnglish)

داستان بچه ی قلقلکی به انگلیسی | The Ticklish Kid

داستان بچه ی قلقلکی: The Ticklish Kidپیت اسپارکس ، پسری بسیار حساس بود. به حدی که حتی موهایش نیز قلقلکی بودند. فقط کافی بود اشاره ای به موهایش می کردید تا قاه قاه بخندد و هنگامی که خنده اش می ...