0

گرامر و واژه‌های یک مقاله به زبان انگلیسی

گرامر و واژه هایی که برای ارائه یک مقاله به زبان انگلیسی کاربرد دارد:

به جای I ترجیحا از ضمیر us و we استفاده شود.

As we will see …..

همانطور که مشاهده خواهیم کرد …..

 

let us now turn to …..

حال اجازه دهید به ….. بپردازیم.

 

When we analyze …..

با تحلیل …..

برای اشاره به نکات بعدی در ارائه، از زمان آینده استفاده کنید.

As we will see in the next slide, …..

همانگونه که در اسلاید بعد مشاهده خواهیم کرد …..

next slide اسلاید بعدی
next slide اسلاید بعدی

I’ll tell you more about this later.

بعدا درباره این موضوع، بیشتر به شما خواهم گفت.

 

In the end, I will give you details on that.

در پایان، جزئیات بیشتر در باره آن، در اختیار شما قرار خواهم داد.

 

I will be giving you details on …..

جزئیات بیشتری درباره …. در اختیار شما قرار خواهم داد.

برای توضیح پیشینه و انگیزه‌ها از زمان حال ساده و ماضی نقلی استفاده شود.

As it is well known, smoking cause cancer. But what we don’t know is why people still continue to smoke.

همانطور که به خوبی شناخته شده است، استعمال دخانیات، عامل سرطان می‌باشد اما آنچه که نمی‌دانیم این است که به چه دلیل، مردم همچنان به استعمال دخانیات ادامه می‌دهند.

استعمال دخانیات smoking
smoking

 

Despite some progress, not much is known about …..

علیرغم برخی پیشرفت‌ها، اطلاع چندانی از ….. در دست نمی‌باشد.

 

Several authors have published their findings on …..

نویسندگان متعددی یافته‌های خود را در زمینه ….. منتشر کرده‌اند.

 

Other researchers have tried to address this problem, but no one has yet managed to solve it.

سایر محققین تلاش داشته‌اند تا به این مسئله بپردازند، اما کس تاکنون موفق به حل آن نشده‌است.

 

Not much progress has been made in this field so far.

تاکنون پیشرفت چندانی در این زمینه صورت نگرفته‌است.

 

Our experiment has shown that …..

آزمایش ما نشان داده است که …..

 

جهت اشاره به آنچه در فرآیند تحقیق، انجام شده است از زمان گذشته استفاده کنید.

We selected patients on the basis of their pathology.

ما بیماران را بر مبنای پاتولوژی آنها انتخاب نمودیم.

 

We concluded that the difference between A and B must be due to C.

ما به این نتیجه رسیدیم که تفاوت بین A و ‌B باید به دلیل C باشد.

جهت اشاره به آنچه در فرآیند تهیه اسلایدها انجام داده‌اید از زمان ماضی نقلی استفاده کنید.

I have include this chart because …..

بنده این نمودار را منظور کرده‌ام، چرا که …..

 

I have removed some of the results for the sake of clarity.

اینجانب برخی نتایج را بخاطر بدیهی بودن، حذف نموده‌ام.

 

I have reduced all the numbers to whole numbers.

بنده تمامی ارقام اعشاری را به ارقام صحیح تقلیل داده‌ام.

جهت صحبت پیرامون جریان ارائه مقاله خود، از زمان ماضی نقلی و گذشته استفاده کنید.

So we have seen how ….. affects ….., now let’s see how it affects ….. .

بسیارخوب، مشاده کرده‌ایم که چگونه ….. بر ….. اثر می‌گذارد، حال بیایید ببینیم چگونه بر ….. تاثیر می‌گذارد.

 

I have shown you how this is done with ….., now I am going to show how it is done with ….. .

به شما نشان داده‌ام که چگونه این کار از طریق ….. انجام می‌گیرد، حال قصد دارم نشان دهم که چگونه با ….. انجام می‌شود.

 

As we saw in the first/last slide …..

همانگونه که در نخستین/آخرین اسلاید دیدیم …..

 

As I mentioned at the beginning, …..

همانطور که در ابتدا ذکر کردم …..

 

جهت اشاره به یافته‌ها از زمان گذشته استفاده کنید.

We found that in most patients these values were very high.

دریافتیم که در بیشتر بیماران، این مقادیر بسیار بالا بودند.

 

برای توضیح و تفسیر از زمان حال ساده، استفاده کنید.

This means that …..

این بدین معنی است که …..

 

This may mean that …..

این ممکن است بدین معنی باشد که …..

 

The findings seem to suggest that …..

به نظر می‌رسد که یافته‌ها حاکی از آن باشد که …..

 

This would seem to prove that …..

این موضوع ممکن است ثابت کند که …..

برای توضیح در مورد گام‌های بعدی و تحقیقات بیشتر از زمان حال استمراری و آینده و کلماتی مثل hope, intend, plan, etc استفاده کنید.

We plan to extend this research into the following areas.

قصد داریم این تحقیق را در مورد حوزه‌های زیر توسعه دهیم.

تحقیق research
تحقیق research

 

We are planning to extend this research into the following areas.

قصد داریم این تحقیق را در مورد حوزه‌های زیر توسعه دهیم.

 

We hope to find a new way to solve …..

امیدواریم تا روش نوینی برای حل ….. بیابیم.

 

We are hoping to find a new way to solve …..

امیدواریم تا روش نوینی برای حل ….. بیابیم.

 

از واژه‌هایی که قطعیت را کم نموده و جانب احتیاط در تفسیر نتایج را نشان می‌دهند استفاده کنید.

— از عبارات would seem to/would appear to پیش از افعالی از قبیل support/show/indicate استفاده کنید.

The findings would seem to support the idea that …..

— از افعال suggest, imply, indicate به جای فعل prove استفاده کنید.

The results imply that …..

— از افعال could, may, might, would پیش از کلمات، جهت تفسیر نتایج استفاده کنید.

The discrepancy might be due to …..

— جهت تفسیر نتایج از عبارات زیر استفاده کنید.

This could possibly be the reason for …. / This may mean that …..

This may mean that those who are less motivated are less successful.

— به جای واژگانی چون definitely, certainly, surely, undoubtedly, indisputably از کلمات و عبارات probable/possible/likely/ probably/possibly/likely or it is استفاده کنید.

It is possible that the control group was exposed to treatment outside the experiment.

— از عبارات as far as I know, I think to be the best of our knowledge, I believe به جای No data exist in the literature on this topic استفاده کنید.

To the best of my knowledge, little research has been done on this issue.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.