آرشیو دسته: writing

فرایندهای شناختی در ترجمه شفاهی تحلیل ترجمه ی شفاهی از دیدگاه شناختی حاکی از تمایز ساده بین ساختار شناختی و فرایندهای شناختی در ترجمه ی شفاهی است. البته همانگونه که از ...
ادامه مطلب ۲۹ مهر , ۱۳۹۹
فناوری در ترجمه شفاهی پیشرفت کاربرد فناوری در ترجمه شفاهی از اوایل قرن بیستم پیدایش انواع جدید ترجمه ی شفاهی را سرعت و حد و حدود خدمات ترجمه ی شفاهی را ...
ادامه مطلب ۲۹ مهر , ۱۳۹۹
حرفه در ترجمه شفاهی مطالعات ترجمه ی شفاهی از دیدگاه تاریخی و البته معاصر، اساسا به افرادی مربوط می شوند که ترجمه ی شفاهی حرفه ی آنهاست. حرفه در ترجمه ی ...
ادامه مطلب ۲۸ مهر , ۱۳۹۹
آموزش در ترجمه ی شفاهی از زمان انتشار اولین نوشته ها با موضوع آموزش در ترجمه ی شفاهی در سال های 1950، انتقال دانش و مهارت های پیشنیاز به نسل بعدی ...
ادامه مطلب ۲۸ مهر , ۱۳۹۹
اطلاعات و داده های شنیداری و ویدیویی بسیاری از پژوهشگران برای آنکه در ثبت یادداشت های خود دچار اشتباه نشوند به ضبط ویدیویی و صوتی گرایش یافته اند. بدیهی است زبان ...
ادامه مطلب ۲۷ مهر , ۱۳۹۹
ابهام واژگانی و ابهام ساختاری در گفتارهای روزمره ی ما ابهام واژگانی و ابهام ساختاری فراوانی وجود دارد. چرا گویشوران زبان فارسی جمله ی "گویا شانه اش شکسته است" را هنگامی ...
ادامه مطلب ۲۷ مهر , ۱۳۹۹
تحقیق ساختار جمله در زبان شناسی در پژوهش ساختار جمله در زبان شناسی ، نوع چینش واژه ها در زنجیره ی کلام بر معانی جمله ها تاثیر می گذارد. برای مثال ...
ادامه مطلب ۲۷ مهر , ۱۳۹۹
اصالت متن در پژوهش زبان شناسی شیوه های گوناگونی برای تایید اصالت متن در پژوهش زبان شناسی و صحت یک اثر نوشتاری پیشنهاد شده و به کار رفته اند. در عصر ...
ادامه مطلب ۲۶ مهر , ۱۳۹۹
واژه شناسی در کودکان یکی از ارزنده ترین پژوهش هایی که در زمینه ی واژه شناسی زبان در کودکان انجام پذیرفته اثری است که جین برکو گلیسن به جا گذاشته و ...
ادامه مطلب ۲۶ مهر , ۱۳۹۹
بازنویسی پیشینه ی پژوهش بازنویسی پیشینه ی پژوهش در زبان شناسی : در هر مقاله، پایان نامه و یا رساله ای، آوردن یک گزارش مبسوط از دیرینه ی تحقیق یک امر ...
ادامه مطلب ۲۴ مهر , ۱۳۹۹
مسیر پژوهش را مشخص سازید و زمینه ی پژوهش خود را معین کنید زمینه پژوهش و موضوعات قابل پژوهش در زبان شناسی : تصور بر این است که شما قصد دارید ...
ادامه مطلب ۲۴ مهر , ۱۳۹۹
موضوعات بنیادی و ایده هایی برای تحقیق زبان شناسی در این مقاله باهم به بررسی موضوعات بنیادی و ایده هایی برای پژوهش زبان شناسی میپردازیم. نویسنده در خلق یک اثر اهداف ...
ادامه مطلب ۲۳ مهر , ۱۳۹۹
مقوله ی متغیر جنسیت در تحقیقات زبان شناسی متغیر جنسیت در تحقیقات زبان شناسی : در گذشته، بسیاری از زبان شناسان، علی رغم تعهدی که داشتند چندان به موضوع جنسیت توجه ...
ادامه مطلب ۲۲ مهر , ۱۳۹۹
زبان پریشی شرح و بسط های گوناگونی در ارتباط با موارد زبان پریشی ، خط پریشی و خواندن پریشی وجود دارد که باید با موارد طبیعی بکارگیری زبان مقایسه شوند. در ...
ادامه مطلب ۲۲ مهر , ۱۳۹۹
رعایت مسائل ایمنی و اصول اخلاقی در پژوهش های زبان شناسی بررسی رعایت اصول اخلاقی و جلوگیری از سرقت ادبی در پژوهش های زبان شناسی : اگر در مورد مسائل ایمنی ...
ادامه مطلب ۲۲ مهر , ۱۳۹۹
فراگیری زبان مادری در پژوهش زبان شناسی آنچه که مورد نظر پژوهشگران فراگیری زبان مادری در پژوهش زبان شناسی این است که چرا و چگونه کودک زبان مادری را فرا می ...
ادامه مطلب ۲۱ مهر , ۱۳۹۹
جامعه شناسی زبان جامعه شناسی زبان به روابط بین زبان و جامعه توجه دارد. ترادگیل (2:2000) تصویری از این علم به دست می دهد: زمانی که لب به سخن می گشاییم ...
ادامه مطلب ۲۱ مهر , ۱۳۹۹
روان شناسی زبان در روان شناسی زبان سوالاتی از این دست مطرح است: مغز انسان چگونه واژه هایی را که ذخیره می کند سامان می بخشد؟ چگونه مغز می تواند ...
ادامه مطلب ۲۰ مهر , ۱۳۹۹
استفاده از منابع مفید جهت پژوهش در زبان شناسی هر چند کتاب های درسی مرتبط می توانند منابع مفید جهت پژوهش در زمینه ی زبان شناسی به حساب آیند، با وجود ...
ادامه مطلب ۲۰ مهر , ۱۳۹۹
نقد دیدگاه تکامل تدریجی و هدف های زبان نقد دیدگاه تکامل تدریجی و هدف های زبان : دیدگاه پینکر و بلوم از این نقص رنج می برد که چیزی در این ...
ادامه مطلب ۱۹ مهر , ۱۳۹۹
زبان چگونه و چه موقع به وجود آمد؟ امید دیگری هم در رابطه با پاسخ به پرسش زبان چگونه و چه موقع به وجود آمد؟ وجود دارد که با امید پی ...
ادامه مطلب ۱۹ مهر , ۱۳۹۹
عصب شناسی زبان: زبان مختل شده بررسی عصب شناسی زبان : تمامی نمونه هایی که تاکنون بررسی کردیم، نمونه هایی از کاربرد طبیعی زبان هستند. اما تمامی کاربردهای زبان، صورتی عادی ...
ادامه مطلب ۱۶ مهر , ۱۳۹۹
برنامه ریزی زبان (Language Planning) بررسی برنامه ریزی زبان : در عین حال که تعداد اندکی از زبان شناسان در این زمینه که قوه ی ذهنی زبان جزیی از ساختار زیستی ...
ادامه مطلب ۱۶ مهر , ۱۳۹۹
دستور زبان جهانی چامسکی چیست؟ در این مقاله به تحلیل دستور زبان جهانی چامسکی می پردازیم : «میل شدید به زبان» منحصر انسان است. هیچ مخلوق دیگری در این سیاره نمی تواند ...
ادامه مطلب ۱۵ مهر , ۱۳۹۹
زبان از کجا آمده است؟ اصلا زبان از کجا آمده است و چگونه وارد ذهن ما می شود؟ در گذشته های دور، مردم تمایل به قبول این نظریه داشتند که باید ...
ادامه مطلب ۱۵ مهر , ۱۳۹۹
تکامل ترجمه شفاهی در اجتماع در مقاله حاضر، با تاکید ویژه بر جامعه شناسی حوزه ترجمه شفاهی در اجتماع و همایش بین المللی و زیر بنای آکادمیک آن، به توصیف تکوین ...
ادامه مطلب ۱۴ مهر , ۱۳۹۹
بررسی زبان و حافظه در ترجمه شفاهی زبان و حافظه در ترجمه شفاهی : ترجمه ی شفاهی شکلی از کاربرد زبان با هدف برقراری ارتباط بینازبانی است، حاکی از این ...
ادامه مطلب ۱۴ مهر , ۱۳۹۹
مدل های ترجمه شفاهی مدل های ترجمه شفاهی چیستند؟ مفاهیم مختلف ترجمه ی شفاهی با نقطه تمرکزهای مختلف به شکل مدل هایی تشریح شدند. در فصل حاضر، بحث را با سطوح گسترده ...
ادامه مطلب ۱۴ مهر , ۱۳۹۹
کاربرد فناوری در ترجمه شفاهی کاربرد فناوری در ترجمه شفاهی : نقش لوازم فنی این لوازم اساساً جلوگیری از ترکیب پیام‌های زبان مبدأ و مقصد در مجرای شنیداری است. البته مشخص ...
ادامه مطلب ۱۳ مهر , ۱۳۹۹
مجموعه های تعامل در ترجمه شفاهی ترجمه ی شفاهی رودرو علاوه بر مقوله بندی انواع ترجمه شفاهی بر حسب بافت اجتماعی و بافت نهادی، می توان تمایزات عمده بیشتری را براساس مجموعه ...
ادامه مطلب ۱۳ مهر , ۱۳۹۹

عضویت در خبرنامه استاد انگلیسی | مرجع آموزش زبان انگلیسی

تمامی اطلاعات محفوظ است!

اپلیکیشن استاد انگلیسی

اپلیکیشن استاد انگلیسی