0

پاسخ به پرسش‌های حضار در هنگام ارائه مقاله به انگلیسی

در جلسه پرسش و پاسخ به نکات زیر توجه کنید:

۱- به حضار فرصت کافی بدهید تا پرسش‌های خود را مطرح نمایند.

۲- در پاسخ به سوال فرد سوال‌کننده، بهتر است تمامی حضار را مخاطب قرارداده و به همه حضار پاسخ دهید.

۳- از آنجا که برخی حضار ممکن است پرسش مطرح‌شده را به سبب صدای زمینه یا پایین بودن آهنگ صدا نشنیده باشند، سوال را برای حضار تکرار نمایید.

۴- به خاطر داشته باشید چنانچه سوالی را متوجه نشدید، همیشه فقط تقصیر شما نیست و ممکن است سوال‌کننده، سوال را به درستی، مطرح نکرده باشد. لذا با حفظ آرامش و خونسردی، از سوال‌کننده خواهش کنید تا سوال خود را خاص‌تر و روشن‌تر بیان نماید.

۵- سعی کنید موجز و مختصر پاسخ بدهید تا دیگر پژوهشگران نیز، وقت کافی جهت پرسش داشته باشند.

 

جملات جلسه پرسش و پاسخ

در جلسه ی پرسش و پاسخ چه جملاتی را به کار ببریم؟
در جلسه ی پرسش و پاسخ چه جملاتی را به کار ببریم؟

Would you mind emailing me that question, and then I will get back to you?

آیا امکان دارد که آن پرسش را برای بنده ایمیل نمایید و بعدا به شما پاسخ دهم؟

 

Do you think you could ask me that question again during the break?

گمان می‌کنید امکان داشته باشد در زمان استراحت، آن سوال را مجددا از من بپرسید؟

 

Sorry, I really need to check with a colleague before being able to answer that question.

متاسفم، حقیقتا لازم است پیش از آنکه بتوانم به پرسش شما پاسخ دهم، با یک همکار مشورت کنم.

 

I am sorry, I am not a native English speaker. Could you speak a little more slowly please? Thank you.

معذرت می‌خواهم، بنده انگلیسی زبان نیستم. ممکن است لطفا کمی آرامتر صحبت نمایید؟ سپاسگزارم.

 

I think you have raised an interesting point and it would be great of we could discuss it during the break.

فکر می‌کنم موضوع جالبی را مطرح نموده‌اید و عالی خواهد شد اگر بتوانیم پیرامون آن در زمان استراحت، بحث کنیم.

 

You are absolutely right. I didn’t mention that point because it is quite technical/because there was no time. But it is covered in my paper.

کاملا حق با شماست. بنده به آن نکته اشاره نکردم، چراکه کاملا فنی است/زیرا زمان در اختیار نداشتم. اما مقاله بنده این موضوع را در بر می‌گیرد.

 

 

پاسخگویی به سوالات

جلسه ی پاسخگویی به سوالات
جلسه ی پاسخگویی به سوالات

Does anyone have any questions on this?

آیا کسی سوالی در این زمینه دارد؟

 

I’d be really interesting in hearing your questions on this.

بسیار علاقه‌مندم که سوالات شما را در این زمینه بشنوم.

 

اشاره به سطح انگلیسی

If you ask any questions, I would be grateful if you could ask them slowly and clearly, as my English is a but rusty.

در صورت طرح هر پرسش، بسیار سپاسگزار خواهم شد چنانچه آن را شمرده و واضح بپرسید، چرا که انگلیسی بنده، اندکی ضعیف می‌باشد.

 

Many attendees here today are not native speakers of English.

بسیاری از حضار امروز، در اینجا انگلیسی زبان نیستند.

 

Okay, could we start with the question from the gentleman/lady at the back? Yes, you.

بسیار خوب، ممکن است با پرسش آن خانم/آقا ردیف عقب شروع کنیم. بلی، شما.

 

Sorry, first could we hear from this woman/man at the front?

معذرت می‌خواهم، امکان دارد ابتدا سوال این خانم/آقا ردیف جلو، را بشنویم.

 

Do you mind just repeating the question because I don’t think the people at the back heard you.

جسارتا ممکن است پرسش را تکرار نمایید؟ زیرا گمان نمی‌کنم که افراد ردیف عقب آن را شنیده باشند.

 

I think we have time for just one more question.

فکر می‌کنم تنها برای یک سوال دیگر زمان داشته باشیم.

 

Okay, I am afraid our time is up, but if anyone is interested in asking more questions, I am at your service during the break.

بسیار خوب، متاسفانه زمان ما رو به اتمام است، اما چنانچه سوال بیشتری دارد، در زمان استراحت در خدمت شما خواهم بود.

 

زمانی که پرسش حضار را متوجه نمی‌شوید

Sorry, could you repeat the question more slowly please?

معذرت می‌خواهم، امکان دارد که لطفا آن سوال را اندکی شمرده‌تر تکرار نمایید؟

 

Sorry, could you speak up please?

معذرت می‌خواهم، ممکن است لطفا بلندتر صحبت نمایید؟

 

Sorry, I didn’t hear the first/last part of your question.

معذرت می‌خواهم، قسمت ابتدایی/پایانی سوال جنابعالی را نشنیدم.

 

Sorry, I still don’t understand; would you mind asking me the question again in the break?

عذر می‌خواهم، بنده هنوز متوجه نمی‌شوم. جسارتا امکان دارد که این سوال را مجددا در زمان استراحت از بنده بپرسید؟

 

Sorry, but to answer that question would take rather too long; however, you can find the explanation on my web pages or in my paper.

متاسفم، اما پاسخ آن پرسش، زمان نسبتا زیادی می‌گیرد، با این وجود، می‌توانید توضیح را در صفحات وب و یا مقاله بنده بیابید.

 

I’m not exactly clear what your question is.

دقیقا برای من واضح نیست که پرسش شما چه می‌باشد.

 

بیان استنباط خود از سوال

If I’m not wrong, I think what you are asking is …..

اگر اشتباه نکنم، فکر می‌کنم آنچه که می پرسید این است که …..

 

Can I just be sure that I understand? You are asking me if …..

می‌توانم مطمئن باشم که متوجه شده‌ام؟ سوال شما از من این است که آیا …..

 

So, what you are saying is ….. ?

خوب، منظور شما این است که ….. ؟

 

خودداری از پاسخ به سوالات سخت

خودداری از پاسخ به سوالات سخت
خودداری از پاسخ به سوالات سخت

I’m not familiar with the details regarding that question.

بنده از جزئیات مربوط به آن پرسش، اطلاعی ندارم.

 

I can’t give you an exact answer on that, I am afraid.

نمی‌توانم در آن مورد به شما پاسخ دقیق بدهم. متاسفم.

 

That’s a very interesting question and my answer is simply I really don’t know.

سوال بسیار جالبی است و پاسخ من این است که حقیقتا نمی‌دانم.

 

That’s a good question and I wish I had a ready answer, but I an afraid I don’t.

سوال بسیار خوبی است و ای کاش پاسخی آماده داشتم، اما متاسفانه ندارم.

 

You know, I’ve never been asked that question before and to be honest I really wouldn’t know how to answer it.

می‌دانید، قبلا هرگز چنین سوالی از من پرسیده نشده بود و راستش را بخواهید واقعا نمی‌دانم چگونه به آن پاسخ دهم.

 

I am sorry but I am not in a position to comment on that.

متاسفم، اما در جایگاهی نیستم که در آن مورد نظر دهم.

 

I am not sure there really is a right or wrong answer to that. What I personally believe is …..

اطمینان ندارم که پاسخ صحیح یا غلطی برای آن وجود داشته باشد. آنچه شخصا اعتقاد دارم، این است که …..

 

تعویق انداختن پاسخ به سوال

I think it would be best of my colleague answered that question for you.

فکر می‌کنم بهتر خواهد بود که همکار پاسخ آن پرسش را به شما بدهد.

 

Can I get back to you on that one?

آیا امکان دارد بعدا به آن بپردازیم؟

 

I need to think about that question. Do you think we could discuss it later?

لازم است درباره آن پرسش فکر کنم. به نظر شما امکان دارد بعدا راحع به آن بحث نماییم؟

 

You’ve raised a really important point, so important that I think I would rather have a bit of time to think about the best answer. So if you give me your email address at the end, I’ll get back to you.

موضوع بسیار مهمی را مطرح نموده‌اید، آنقدر مهم، که ترجیح می‌دهم اندکی زمان داشته باشم تا به بهترین پاسخ بیندیشم. بنابراین، درصورتی که آدرس ایمیل خود را در پایان جلسه به بنده بدهید، پاسخ شما را خواهم داد.

 

At the moment I don’t have all the facts I need to answer that question, but if you email me I can get back to you.

در حال حاضر، تمام حقایق مورد نیاز جهت پاسخ به آن پرسش را در اختیار ندارم، اما چنانچه به بنده ایمیل بزنید، می‌توانم به شما پاسخ دهم.

 

Offhand, I can’t answer that question but if you …..

فی‌البداهه، نمی‌توانم به آن پرسش پاسخ دهم، اما چنانچه شما …..

 

ابراز نظر درمورد سوال حاضرین

I know exactly what you mean but the thing is …..

منظور شما را دقیقا می‌فهمم، اما مسئله این است که …..

 

I take your point, but in my experience I have found that …..

متوجه مطلب شما هستم، اما به تجربه دریافته‌ام که …..

 

You’re quite right and it is something that I am actually working on now.

کاملا حق با شماست و این موضوعی است که در واقع، اکنون مشغول کاری بر روی آن می‌باشم.

 

I’m glad you raised that point. In fact, one of my colleagues will be able to answer that for you.

خوشحالم که آن موضوع را مطرح نمودید. در واقع، یکی از همکاران من قادر خواهد بود تا به شما پاسخ دهد.

 

Yes, the additional experiments you suggest would be very useful. Maybe we could talk about them over lunch.

بلی، آزمایشات تکمیلی که شما پیشنهاد می‌کنید، بسیار مفید خواهد بود. شاید بتوانیم در حین ناهار، راجع به آنها صحبت نماییم.

 

 

تشکر و خداحافظی

Thank you very much.

از شما بسیار سپاسگزارم.

 

It was very nice to meet you.

از دیدار شما خوشحال شدم.

 

Hope to see you around.

به امید دیدار.

 

Hope to see you again.

امیدوارم مجددا شما را ملاقات نمایم.

 

I’ll email you my website address.

آدرس وب‌سایت خود را برای شما ایمیل خواهم کرد.

 

Let’s keep in touch.

با هم در تماس باشیم.

 

Goodbye.

خدانگهدار.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.