0

ریشه شناسی | گروه پیشوندها با حرف A

۱)پیشوند A-1:

تعریف (Definition) :

۱٫In a particular condition or way.

مثال (Example) به همراه معنی :

۱٫aloud = in aloud voice : با صدای بلند

۲٫alive = living : زنده

 

تعریف (Definition) :

۲٫Old use in, to, at, or on something.

مثال (Example) به همراه معنی :

۱٫abed = in bed : در رختخواب

۲٫afar = far away : از دور

۳٫afire = on fire : درحال سوختن

۴٫ashore = on the shore : در کنار ساحل

توضیحات پیشوند A-1 :

ما در این بخش از آموزش لغات انگلیسی با آموزش پیشوندها سری A درخدمتتان هستیم.

۱٫پیشوند A-1، پیشوندیست که معنی یک صورت یا حالت خاص را می دهد.

۲٫پیشوندیست که اشاره به سمت و سوی،در حال مشغول می کند که در انگلیسی قدیم مورد استفاده بوده است.

 

 

۲) پیشوند A-2 :

تعریف (Definition) :

۱٫Not or without.

مثال (Example) به همراه معنی :

۱٫amoral = not moral : غیر اخلاقی

۲٫atypically = not typically : غیر معمولی

توضیحات پیشوند A-2 :

پیشوندیست که معنی کلمه را برعکس یا منفی می کند.

 

۳) پیشوند -Ab :

تعریف (Definition) :

۱٫Not or without.

مثال (Example) به همراه معنی :

۱٫abnormal = Very different from usual in a way that seems strange, worrying, wrong, or dangerous : غیر طبیعی، ناهنجار

تعریف (Definition) :

۲٫Away from

مثال (Example) به همراه معنی :

۱٫Absent = not at work, school, a meeting etc because you are sick or decide not to go :غایب، تهست

۲٫abduct = carry away by force : ربودن، دزدیدن

توضیحات پیشوند -Ab :

۱٫پیشوندیست که معنی کلمه را برعکس یا منفی می کند.

۲٫پیشوندیست که معنی بر کنار از ، دور ، دور از، از را می دهد.

 

۴) پیشوند -Acr(o) :

تعریف (Definition) :

High, up

مثال (Example) به همراه معنی :

۱٫Acropolis = the ancient city in Athens, built on a hill : آکروپلیس، نام دژ تاریخی در شهر آتن که بر روی تپه ای قرار گرفته است.

۲٫acrophobia = fear of height : ترس از بلندی

توضیحات پیشوند -Acr(o) :

پیشوندیست مشتق از کلمه یونانی akros که به معنی بالاترین نقطه، بلندترین، انتهایی، نوک تیز، هرمی شکل بودن می باشد.

 

۵) پیشوند -Acr(o) :

تعریف (Definition) :

Concerning the air or aircraft

مثال (Example) به همراه معنی :

 

۱٫acrodynamics = the science of movement through air : آیرودینامیک علم مربوط به حرکت اجسام در گازها و هوا

۲٫aerodrome = a place that small planes fly from : فرودگاه هواپیمای کوچک

۳٫aerial = in or moving through the air = هوایی

توضیحات پیشوند -Acr(o) :

پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی acr که به معنی گاز، گاز و هوا می باشد و همچنین به هواپیما و پرواز هم مربوط می شود.

 

۶) پیشوند -Afro :

تعریف (Definition) :

[in nouns and adjectives] African and something else.

مثال (Example) به همراه معنی :

۱٫an Afro-American = A black American of African descent : یک شخص آمریکایی آفریقایی

۲٫Afro-Caribbean children = a black person who come from the Caribbean : بچه های کارایبی آفریقایی

توضیحات پیشوند -Afro :
در آموزش لغات انگلیسی ریشه شناسی ما با پیشوند Afro- آشنا می شویم.

Afro- پیشوندیست مشتق از کلمه لاتین afer که به معنی آفریقایی می باشد که نقش اسم یا صفت را ایفا می کند.

 

۷) پیشوند -After :

تعریف (Definition) :

Happening or coming afterwards

مثال (Example) به همراه معنی :

afterlife = the life that some people believe people have after death : زندگی پس از مرگ

توضیحات پیشوند -After :

پیشوندیست که معنی پس از یا بعد از را می دهد.

 

 

۸) پیشوند -Agri یا -Agro :

تعریف (Definition) :

Relating to farming

مثال (Example) به همراه معنی :

۱٫agriculture = the practice or science of farming : کشاورزی

 

۲٫agronomy = the study of the growing of crops : بزرشناسی، علم برداشت محصول و بهره برداری از خاک

توضیحات پیشوند -Agri یا -Agro :

پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین agroو ager که به معنی زمین کشاورزی یا زراعت، کشت خاک می باشد.

 

۹) پیشوند -All :

تعریف (Definition) :

۱٫Consisting of made of only one kind of thing

مثال (Example) به همراه معنی :

۱٫an all male club = A gentlemen’s club is a members-only private club originally set up by and for British upper class men in the 18th century : باشگاه مخصوص آقایان

۲٫an all-wool coat = کت پشمی

تعریف (Definition) :

۲٫continuing for the whole day or night

مثال (Example) به همراه معنی :

۱٫an all-day seminar = سیمینار تمام روز

۲٫an all-night cafe = کافه تمام شب

توضیحات پیشوند -All :

۱٫پیشوندیست که معنی تمام یا کاملا را یم دهد که منظور از یک نوع جنس خاص باشد.
۲٫پیشوندیست که معنی (زمان) همه، سرتاسر را می دهد.

 

۱۰) پیشوند -An :

تعریف (Definition) :

۱٫Without,not

مثال (Example) به همراه معنی :

۱٫anarchy = without government : بی حکومتی

۲٫anoxia =  A condition caused by lack of oxygen : کمبود اکسیژن

تعریف (Definition) :

۲٫ the from used for A before a vowel sound.

مثال (Example) به همراه معنی :

۱٫an apple = a hard round fruit that has red , light green, or yellow skin and is white inside : سیب

توضیحات پیشوند -An :

۱٫پیشوندیست که معنی کلمه را برعکس یا منفی می کند.
۲٫حرف تعریف an در جلو حروف صدادار بکار می رود.

 

۱۱) پیشوند -Anglo- / Angli :

تعریف (Definition) :

 

۱٫[in nouns and adjectives] Relating to England or Britain.

مثال (Example) به همراه معنی :

۱٫an anglophile = someone who loves Britain : دوستدار کشور انگلیس

۲٫Anglophobe = some who dislikes Britain : شخص متنفر از انگلیس

 

تعریف (Definition) :

۲٫English or British and something else.

مثال (Example) به همراه معنی :

۱٫an Anglo-Scottish family = someone whose family is partly British and partly Scottish : یک خانواده انگلیسی- اسکاتلندی

۲٫anglicize = to maker something or someone more English : انگلیسی مآب شدن

 

توضیحات پیشوند -Angli- / Anglo :

۱٫پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین angli  به معنی کشور انگلیس یا بریتانیا را می دهد که نقش اسم یا صفت را ایفا می کند

۲٫پیشوندیست که معنی انگلیسی یا بریتانیایی را می دهد.

 

۱۲) پیشوند -Ante :

تعریف (Definition) :

Before

مثال (Example) به همراه معنی :

۱٫antedate = earlier than something : قبل از تاریخ

۲٫antenatal = before birth : قبل از تولد

۳٫ancient = belonging to a time long ago in history, especially thousands of years ago : باستانی، کهن، دیرینه، باستان

۴٫antemeridian = before noon : قبل از ظهر

 

توضیحات پیشوند -Ante :

پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین ante به معنی قبل یا در جلو را می دهد.

 

۱۳) پیشوند -Anthropo :

تعریف (Definition) :

Like or concerning human beings

مثال (Example) به همراه معنی :

۱٫anthropomorphic = having human from or qualities : دارای خصوصیات یا ویژگی های انسانی

۲٫anthropology = the study of mankind : علم انسان شناسی

 

توضیحات پیشوند -Anthropo:

ریشه شناسی انگلیسی
پیشوند -Anthropo به معنی انسان و مردم

پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی Anthropos که به معنی انسان، مردم می باشد.

 

 

۱۴) پیشوند -Anti :

تعریف (Definition) :

۱٫Opposed to OPP pro

مثال (Example) به همراه معنی :

۱٫antinuclear = opposing the use nuclear weapons and power : ضد هسته ای

۲٫anti-American = opposed or hostile to the people or the government policies of the United States : ضد آمریکایی

 

تعریف (Definition) :

۲٫The opposite of something

مثال (Example) به همراه معنی :

۱٫Anticlimax = an unexciting ending instead of the expected exciting ending : بیان قهقرایی نمودن

۲٫antimatter = material completely opposite in kind to the ordinary material in the universe : ضد ماده

 

تعریف (Definition) :

۳٫Acting to prevent some thing

 

مثال (Example) به همراه معنی :

۱٫antifreeze = liquid added to a car’s engine to prevent freezing : ضد یخ

۲٫antiseptic = A liquid that kills harmful bacteria : دوای ضدعفونی

 

توضیحات پیشوند -Anti:

۱٫پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین Anti که به معنی ضد یا مخالف می باشد.

۲٫همچنین پیشوند -Anti در آموزش زبان ریشه شناسی  معنی ضد را هم می دهد که منظور از پیشگیری کردن می باشد.

 

۱۵) پیشوند -Arch :

تعریف (Definition) :

Belonging to the highest class or rank

مثال (Example) به همراه معنی :

۱٫archbishop = an important bishop : اسقف اعظم

۲٫archenemy = worst enemy : دشمن بزرگ

۳٫arch-rivals = main competitors : رقبای اصلی

 

توضیحات پیشوند -Arch:

پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین Arch یا Archi که به معنی اصلی ، عمده بزرگ (در ساختن عناوین هم به کار می رود)، اعظم، ابر می باشد.

 

۱۶) پیشوند -Aster- / Astro :

تعریف (Definition) :

Relating to the stars, the planets, or space

مثال (Example) به همراه معنی :

۱٫an astronaut = someone who travels in space : فضانورد

۲٫astronomy = scientific study of the stars : علم نجوم، ستاره شناسی

۳٫asterisk = a star-shaped sign used as a reference tool : نشان ستاره (بدین شکل) *

 

توضیحات پیشوند -Aster- / Astro:

پیشوندیست که از مشتق کلمه لاتین Astron که به معنی ستاره می باشد و همچنین به سیارات و فضا هم مربوط می شود.

 

۱۷) پیشوند -Austro :

تعریف (Definition) :

 

[in nouns and adjectives] Austrian and something else

مثال (Example) به همراه معنی :

Austro-Hungarian = a monarchy (1867-1918) in central Europe that included the empire of Austria, the kingdom of Hungary, and various crown lands : حکومت سلطنتی اتریشی- مجاری

توضیحات پیشوند -Austro :

پیشوندیست به معنی کشور اتریش یا اتریشی را می دهد که نقش اسم یا صفت را ایفا می کند.

 

۱۸) پیشوند -Audio :

تعریف (Definition) :

Relation to hearing or sound

مثال (Example) به همراه معنی :

۱٫an audio-cassette = a small flat plastic case containing magnetic tape, that can be used for playing or recording sound : نوار کاست

۲٫audio-tape = a long thin band of magnetic material used to record sound : نوار شنیداری

۳٫audio typist = someone whose job is to type letters that have been recorded : تایپست صوتی

 

توضیحات پیشوند -Audio :

پیشوندیست که مشتق از کلمه لاتین Audire که به معنی گوش کردن می باشد و همچنین به شنیدن، صدا،آوا ، شنوایی، شنیداری هم مربوط میشود.

 

۱۹) پیشوند -Auto :

تعریف (Definition) :

۱٫of or by yourself

مثال (Example) به همراه معنی :

An autobiography = a book in which someone writes about their own life, or books of this type : نگارش شرح زندگی شخصی بوسیله خود او

 

تعریف (Definition) :

۲٫working by itself

 

مثال (Example) به همراه معنی :

A camera with an auto-focus lens = having the ability to automatically : دوربین با لنز خودکار

 

توضیحات پیشوند -Auto :

۱٫پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی Autos که به معنی خود یا تنهایی می باشد.

۲٫پیشوندیست که مشتق از کلمه یونانی Autos که به معنی خودکار می باشد

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.