0

ریشه شناسی | گروه پسوندها با حرف g

۱)پسوند  gamy-:

تعریف (Definition) :

Marriage

مثال (Example) به همراه معنی :

bigamy = the crime of being married to two people at the same time : تعدد زوجات، دو زن داری، دو شوهری

توضیحات پسوند  gamy:

در این بخش از آموزش لغات انگلیسی با آموزش پسوندها سری gهمراهتان هستیم.

پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی جفت ، همسر، لقاح می باشد.

 

۲)پسوند  gate-:

تعریف (Definition) :

Used after the name of a place , persone, or thing to give a name to an event involving dishonest behaviour by a politician or other public official

مثال (Example) به همراه معنی :

Irangate = when members of the US government sold weapons to Iran in exchange for the return of American hostages : ماجرای ایران – کنترا که به ماجرای مک فارلین نیز معروف است . به معامله تسلیحاتی ایران با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر می گردد.

Watergate,The Watergate Affair = A famous political scandal in the US in the early 1970s that caused President Nixon to leave his job before Congress could impeach him (= charge him with a serious crime) : (تاریخ آمریکا) واترگیت (ماجرایی که منجر به استعفای نیکسون شد)

توضیحات پسوند  gate:

پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی رسوایی، افتضاح، ننگ (این پسوند پس از افتضاح واترگیت Watergate مرسوم شد) می باشد.

 

۳)پسوند  genarian-:

تعریف (Definition) :

A decade old

مثال (Example) به همراه معنی :

octogenarian = someone who is between 80 and 89 years old : (شخص) هشتاد تا نود ساله

توضیحات پسوند  genarian:

پسوندیست که تولید اسم و صفت می کند و به معنی ده سال می باشد.

 

۴)پسوند  going-:

تعریف (Definition) :

Used after words such as cinema and theatre to form adjectives that describe people who regularly go to the cinema, thearte etc

مثال (Example) به همراه معنی :

the cinema-going public = people regularly attending the cinema : آدمهایی که اهل سینما رفتن هستند

توضیحات پسوند  going:

پسوندیست که تولید صفت می کند و به معنی افرادی که به طور منظم به سینما، تئاتر و غیره می روند می باشد.

 

۵)پسوند  grader-:

تعریف (Definition) :

[in nouns]

A student in one of the 12 years in an American school

مثال (Example) به همراه معنی :

first-grader = a child in the first grade : کلاس اول

fourth-grader =a child in the fourth grade : کلاس چهارم

توضیحات

ریشه شناسی انگلیسی
پسوند  grader به معنای شاگرد کلاس

:

 

پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی شاگرد کلاس یا سال بخصوص در مدارس آمریکا می باشد.

 

۶)پسوند  gram-:

تعریف (Definition) :

[in nouns]

A message delivered as an amusing surprise

مثال (Example) به همراه معنی در ریشه شناسی استاد انگلیسی:

a telegram = a message sent by telegraph : تلگرام، دور نگاشت

توضیحات پسوند  gram:

پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی نوشتن، نگاره، نگاشت می باشد.

 

۷)پسوند  graphy-:

تعریف (Definition) :

Used in nouns to mean a way of making pictures or of writing

مثال (Example) به همراه معنی :

radiography = the taking of X-ray photographs of the inside of people’s bodies for medical purposes : عکسبرداری رادیو، پرتونگاری

photography = the art, profession, or method of producing photographs or the scenes in films : عکسبرداری، لوازم عکاسی

calligraphy = the art of producing beautiful writing using special pens or brushes : خوش نویسی، خطاطی

توضیحات پسوند  graphy:

پسوندیست که تولید اسم می کند و به معنی روش نوشتن یا ضبط کردن، نگاری ، نویسی می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.