0

جمع اسامی و شکل مالکیت اسامی در زبان انگلیسی

Plural Nouns

جمع اسامی در زبان انگلیسی

در این بخش از آموزش گرامر انگلیسی، درباره ی چگونگی جمع اسامی در زبان انگلیسی صحبت میکنیم.

۱٫ بیشتر اسامی با اضافه کردن s به آخر آنها جمع بسته می شوند.

درب – درب ها

door – doors

معلم – معلمین

teacher – teachers

خودکار – خودکارها

pen – pens

۲٫ کلماتی که به s,sh,ch,x و z ختم شوند، در جمع es می گیرند.

کلیسا – کلیسا ها

church – churches

جعبه – جعبه ها

box – boxes

کلاس – کلاس ها

class – classes

۳٫ برخی از اسامی دارای جمع بی قاعده هستند.

مرد – مردان

man – men

زن – زنان

woman – women

پا – پاها

foot – feet

دندان – دندان ها

tooth – teeth

بچه – بچه ها

child – children

موش – موش ها

mouse – mice

جمع اسامی بی قاعده انگلیسی
جمع اسامی بی قاعده child=children

:(۱) Practice

Give the plural forms of these nouns.

تمرین شماره ۱ از جمع اسامی :

شکل جمع این اسامی را بنویسید.

Friend …. (friends)

Salesman … (Salesmen)

Orange … (Oranges)

Buzz … (Buzzes)

Dish … (Dishes)

Glass … (Glasses )

Player … (Players)

Foot … (Feet )

(۲) Practice

Change the following sentences from singular to plural as in the example.

تمرین شماره ۲ از جمع اسامی :

جملات زیر را مانند مثال از مفرد به جمع تبدیل کنید.

۱) the pencil is on the desk.

  (the pencils are on the desk.)

۱)مداد روی میز تحریر است.

(مدادها روی میز تحریر هستند.)

۲) the glass is in the kitchen.

۲) لیوان در آشپزخانه است.

(the glasses are in the kitchen)

۳) it is a new dish.

۳) این یک غذای جدید است.

(they are new dishes)

۴) the bus is at the corner.

۴) اتوبوس سر نبش است.

(the buses are at the corner)

۵) the child is in the garden.

۵) بچه در باغ است.

( the children are in the garden)

۶) the clock is on the wall.

۶) ساعت روی دیوار است.

( the clocks are on the wall)

Plural Nouns

جمع اسامی (استثنائات):

 

۱٫ اسامی که به y ختم می شوند، اگر حرف قبل از y مصوت باشد، برای جمع بستن از s استفاده می کنیم.

کلید – کلید ها

key – keys

اسباب بازی – اسباب بازی ها

toy – toys

سینی – سینی ها

tray – trays

جمع اسامی در زبان انگلیسی
جمع اسامی toy = toys

۲٫ اسامی که به y ختم می شوند، اگر حرف قبل از y صامت باشد، برای جمع بستن y را به i تبدیل و es اضافه می کنیم.

شهر – شهرها

city – cities

خانم – خانم ها

lady – ladies

کشور – کشورها

country – countries

۳٫اسامی که به f یا fe ختم می شوند، f یا fe را به v تبدیل و es اضافه می کنیم.

همسر – همسران

wife – wives

برگ – برگ ها

leaf – leaves

نیم – نیمه ها

half – halves

دزد – دزدان

thief – thieves

جمع اسامی thief = thieves در زبان انگلیسی
جمع اسامی thief = thieves

 

۴٫ اسامی که به o ختم می شوند اگر حرف قبل از o صامت باشد، در جمع es می گیرند.

سیب زمینی-سیب زمینی ها

potato – potatoes

قهرمان – قهرمانان

hero – heroes

 

Practice

Change the subjects of the following sentences from singular to plural. Make any necessary changes in the verb form.

تمرین از جمع اسامی (استثنائات) :

فاعل جملات را از مفرد به جمع تبدیل کنید. تغییرات لازم را در شکل فعل ایجاد نمایید.

۱) The child plays in the park every morning.

    (The children play in the park every morning.)

۱) بچه هر روز صبح در پارک بازی می کند.

(بچه ها هر روز صبح در پارک بازی می کنند.)

۲) The knife is next to the plate.

۲) چاقو کنار بشقاب است.

(The knives are)

۳) The dish is on the table.

۳) ظرف روی میز است.

(The dishes are)

۴) I have a new pen.

۴) من یک خودکار نو دارم.

(We have new pens)

۵) The plane leaves from the airport.

۵) هواپیما از فرودگاه حرکت می کند.

(The planes leave)

۶) The bus stops at the corner.

۶)اتوبوس سر نبش توقف می کند.

(The buses stop)

۷) The box is empty.

۷) جعبه خالی است.

(The boxes are)

۸) The church is near here.

۸) کلیسا نزدیک اینجا است.

(The churches are)

۹) The class begins at nine o’clock.

۹) کلاس ساعت نه شروع می شود.

(The classes begin)

۱۰) The man knows the lessons well.

۱۰) مرد درس ها رو خوب بلد است.

(The men know the lesson well)

۱۱) I enjoy the work.

۱۱) من از کار لذت می برم.

(We enjoy)

۱۲) She is not afraid of dogs.

۱۲) او از سگ ها نمی ترسد

(They are)

۱۳) The boy does the work well.

۱۳) پسر کار را به خوبی انجام می دهد.

(The boys do)

۱۴) The woman is ill.

۱۴) زن بیمار است.

(The women are)

۱۵) The glass is broken.

۱۵) لیوان شکسته است.

(The glasses are)

۱۶) The watch runs well.

۱۶) ساعت خوب کار می کند.

(The watches run)

۱۷) The clerk is very polite.

۱۷) فروشنده خیلی مودب است.

(The clerks are)

۱۸) The key is on the tables

۱۸) کلید روی میز است.

(The keys are)

Possessive From of Nouns

شکل مالکیت اسامی

۱٫ اضافه کردن آپاستروفی اس (‘s) به اسامی مفرد و جمع بی قاعده می توانیم مالکیت بسازیم.

شکل مالکیتاسم جمع بی قاعدهشکل مالکیتاسم مفرد
the children’s toysthe childrenthe boy’s hatthe boy
the men’s carsthe menthe girl’s bagthe girl
اسباب بازی های بچه هابچه هاکلاه پسرپسر
ماشین های مرد هامردهاکیف دختردختر

 

شکل مالکیت

اسم مفرد

صندلی رئیسthe boss’s chairرئیس

the boss

کتاب چارلزCharles’s bookچارلز

Charles

 

۲٫ توجه کنید که گاهی اوقات اسم مورد توصیف را به کار نمی بریم و فقط آپاستروفی کافی است.

 

She went to John’s. (John’s home)

او به خانه جان رفت

I have an appointment at the doctor’s.(the doctors’s office)

من وقت دکتر دارم.

 

Practice

Insert the apostrophe in the correct places in the following sentences.

در جای مناسب جملات زیر آپاستروفی قرار دهید.

 

۱) Mrs. Regeans car is outside.

    (Mrs. Reagan’s car is outside.)

۱)ماشین خانم ریگن بیرون است.

۲) I do all my shopping at Macys Department Store.

۲) من همه خریدم را در فروشگاه بزرگ میسی انجام می دم.

(Mack’s)

۳) She buys her clothes in New Yorks best shops.

۳) او لباس هایش را از بهترین مغازه های نیویورک می خرد.

(New York’s)

۴) The mens room is just down the hall.

۴)اطاق اقایان درست پایین راهرو است.

(men’s)

۵) They sell ladies dresses on this floor.

۵) آنها لباس های زنانه را در این طبقه می فروشند.

(ladies’)

۶) The childs toys are all broken.

۶) همه اسباب بازی های بچه شکسته اند.

(child’s)

۷) They sell children toys in the store.

۷) آنها اسباب بازی های کودکان را در این فروشگاه می فروشند.

(children’s)

۸) There is a lot of competition between Bobs two sisters.

۸) رقابت زیادی بین دو خواهر باب وجود دارد.

(Bob’s)

۹) He goes to the doctor once a week.

۹) او هفته ای یکبار به دکتر می رود.

(doctor’s)

۱۰) Dr. Smiths secretary is Mexican.

۱۰) منشی دکنر اسمیت مکزیکی است.

(Smith’s)

۱۱) Lincolns Birthday is Februarys 12.

۱۱) تولد لینکن در روز ۱۲ فوریه است.

( Lincoln’s)

۱۲) Henry and Sallys father is in Europe.

۱۲) پدر هنری و سلی در اروپا است.

(Sally’s)

۱۳) Mrs. Jacksons daughter is eight year old.

۱۳) دختر خانم جکسون ۸ ساله است.

(Jackson’s)

۱۴) St. Peters in Rome and St. Pauls in London are both good examples of Baroque architecture.

۱۴) (کلیسای) سینت پیتر در رم و (کلیسای) سینت پال در لندن دو نمونه زیبای معماری باروک هستند.

(Peter’s – Paul’s)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.