0

آموزش صفت ها و قید ها در زبان انگلیسی

 Adjectives & Adverbs

صفت ها و قید ها در زبان انگلیسی

در این درس از گرامر انگلیسی به آموزش صفت ها و قید ها به طور کامل در زبان انگلیسی می پردازیم پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

صفت کلمه ای است که اسم را توصیف می کند.

یک درخت تنومند

a large tree

 

صفت قبل از اسم به کار می رود.

یک درب باز

an open door

 

صفت با افعال ربطی مانند بودن، شدن و غیره به تنهایی به کار می رود.

او دقیق است

she is careful

 

قید کلمه ای است که فعل را توصیف می کند.

او به آرامی سخن می گوید

he speaks slowly

آنها تند کار می کنند.

they work rapidly

 

قید حالت بیشتر با افعال حرکتی می آید.

او سخت کار می کند

she works hard

 

تبدیل صفت ها به قید ها

با اضافه کردن ly به اخر برخی از صفات می توانیم از آن ها قید حالت بسازیم.

آرام – به آرامی

slow – slowly

دقیق – با دقت

careful – carefully

آسان – به آسانی

easy – easily

نرم – به نرمی

soft – softly

سریع – با سرعت

quick – quickly

کامل – کاملا

complete – completely

بی دقت – با بی دقتی

careless – carelessly

زیبا – به زیبایی

beautiful – beautifully

استثنائات صفت ها و قید ها

این صفات در تبدیل به قید ly نمی گیرند:

Hard, fast, late, low

 

در حالت قید

درحالت صفت

او سخت کار می کند

he works hard

او کارگر سخت کوشی است

he is a hard worked

او تند می دود

she runs fast

او دونده سریعی است

she is a fast runner

او همیشه دیر می آید

she always comes late

او همیشه دیر می آید

she is always late

هواپیما در ارتفاع خیلی کمی پرواز کرد

the plane flew very low

درختان خیلی کوتاه هستند

the trees are very low

آموزش صفت ها و قید ها در زبان انگلیسی
آموزش صفت ها و قید ها در زبان انگلیسی

لغات درس صفت ها و قید ها :

دقیق، مواظب

careful

زدن – زد

hit

سریع

quick

باید

should

در امتداد

along

خطرناک

dangerous

جاده

road

به عبارت دیگر

on the other hand

تند

raid

دائمی

permanent

ویزا

visa

امیدورا بودن

hope

ماندن

remain

تمرین

exercise

جدی

serious

موافق بودن

agree

بچه گربه

kitten

 

(۱)Practice

Supply the appropriate form of the adjective or adverb.

تمرین شماره ۱ از صفت ها و قید ها :

شکل درست صفت یا قید را به کار برید.

۱) She is a … (careful) student.

    She always does her homework … (careful).

    (She is a careful student.

    She always does her homework carefully.)

۱) او شاگرد دقیقی است. او همیشه تکلیفش را با دقت انجام می دهد.

 

۲) The baseball player hit the ball … (hard).

۲) بازیکن بیس بال توپ را با شدت زد.

پاسخ: (hard)

 

۳) Come … (quick). We need your help.

۳) زود بیا. ما به کمکت احتیاج داریم.

پاسخ: (quickly)

 

۴) You should drive … (slow) along this dangerous road.

۴) شما در امتداد این جاده خطرناک باید به آرامی رانندگی کنید.

پاسخ: (slowly)

 

۵) The old man walks very … (slow).

۵) پیرمرد خیلی آهسته راه می رود.

پاسخ: (slowly)

 

۶) Pam is a very … (slow) student.

۶) پم دانش آموز خیلی کندی است.

پاسخ: (slow)

 

۷) Her brother, on the other hand, learns … (rapid).

۷) از طرف دیگر، برادرش سریع یاد می گیرد.

پاسخ: (rapidly)

 

۸) Mr. Gonzalez has a … (permanent) visa.

۸) آقای گونزالز ویزای دائمی دارد.

پاسخ: (permanent)

 

۹) He hopes to remain in this country … (permanent).

۹) او امیدوار است به طور دائم در این کشور بماند.

پاسخ: (permanently)

 

۱۰) This is an … (easy) exercise.

۱۰)  این یک تمرین آسان است.

پاسخ: (easy)

 

۱۱) I can do all of these exercises … (easy).

۱۱) من می توانم همه این تمرینات را به راحتی انجام دهم.

پاسخ: (easily)

 

۱۲) Ada works very … (hard) in her new job.

۱۲)  آدا در کار جدیدش خیلی سخت کار می کند.

پاسخ: (hard)

 

۱۳) You walk very … (fast).

۱۳)  شما خیلی تند راه می روید

پاسخ: (fiat)

 

۱۴) We are both … (serious) students.

۱۴) هر دوی ما شاگردان جدی هستیم.

پاسخ: (serious)

 

۱۵) We both study English very … (serious).

۱۵) ما هر دو انگلیسی را خیلی با جدیت می خوانیم.

پاسخ: (seriously)

 

۱۶) I agree with you … (complete) in that matter.

۱۶) من در مورد آن موضوع کاملا با شما موافقم.

پاسخ: (completely)

 

۱۷) This apple is very … (soft).

۱۷) این سیب خیلی نرم است.

پاسخ: (soft)

 

۱۸) She always speaks … (soft) to the child.

۱۸) او همیشه با ملایمت با بچه صحبت می کند.

پاسخ: (softly)

 

۱۹) Pete is a … (beautiful) kitten.

۱۹) پیت یک بچه گربه زیبا است.

پاسخ: (beautiful)

 

۲۰) My sister plays the violin … (beautiful).

۲۰) پیت یک بچه گربه زیبا است.

پاسخ: (beautifully)

Adjectives & Adverbs

قسمت دوم آموزش صفت ها و قید ها در زبان انگلیسی

good & well

 

Good صفت است و معمولا قبل از اسم یا افعال ربطی به کار می رود.

She is a good student.

او دانش آموز خوبی است.

 

Well قید است و برای توصیف فعل استفاده می شود.

She works well.

او خوب کار می کند.

 

البته به یاد داشته باشیم که برای بیان سلامتی از well در مقام صفت استفاده می شود.

John was sick, but now he is well.

جان بیمار بود، اما اکنون حالش خوب است.

آموزش صفت ها و قید ها در زبان انگلیسی
آموزش صفت ها و قید ها در زبان انگلیسی

 

لغات مربوط به این بخش :

قدم زدنtake a walk
داروmedicine
چندa few
تبریک گفتنcongratulate
همه چیزeverything
رقصیدنdance
به قدریso
هواweather

(۲)Practice

Supply good or well  in the following sentences.

تمرین شماره ۲ از صفت ها و قید ها :

در جای خالی زیر well یا good قرار دهید.

۱) He does his work … .

    (He does his work well.)

۱) او کارش را خوب انجام می دهد.

۲) She plays the piano very … .

۲) او پیانو را خیلی خوب می نوازد.

پاسخ: (well)

۳) He is a … student.

۳) او شاگرد خوبی است.

پاسخ: (good)

۴) This pen does not work … .

۴) این خودکار خوب کار نمی کند.

پاسخ: (well)

 

۵) Our lesson today was very … .

۵) درس ما امروز خیلی خوب بود.

پاسخ: (good)

 

۶) These exercises are … for us.

۶) این تمرینات برای ما خوب هستند.

پاسخ: (good)

 

۷) I was sick for a few days, but no I am … again.

۷) من چند روزی مریض بودم، اما حالا دوباره حالم خوب است.

پاسخ: (well)

 

۸) How do you feel? … , thank you.

۸) حالت چطوره؟ خوبم، متشکرم.

پاسخ: (well)

 

۹) This new pen writes … .

۹) این خودکار جدید خوب می نویسد.

پاسخ: (well)

 

۱۰) It is really a very … pen.

۱۰) این خودکار واقعا خوبی است.

پاسخ: (good)

 

۱۱) When you don’t feel …, take a long walk. It is often a … medicine.

۱۱) زمانی که حالت خوب نیست، راهپیمایی طولانی بکن. این اغلب درمان خوبی است.

پاسخ: (well,good)

 

۱۲) We congratulated him on his … work.

۱۲) ما کار مناسبش را به او تبریک گفتیم.

پاسخ: (good)

 

۱۳) He plays tennis … .

۱۳) او تنیس را به خوبی بازی می کند.

پاسخ: (well)

 

۱۴) His brother is also a … tennis player.

۱۴) برادرش هم تنیس باز خوبی است.

پاسخ: (good)

 

۱۵) The movie last night was really … .

۱۵) فیلم دیشبی واقعا خوب بود.

پاسخ: (good)

 

۱۶) She speaks French … .

۱۶) او فرانسه را خوب صحبت می کند.

پاسخ: (well)

 

۱۷) She is a … student of language.

۱۷) او شاگرد خوبی در زبان است.

پاسخ: (good)

 

۱۸) Everything that she does, she does … .

۱۸) او هر کاری را که انجام می دهد، خوب انجام می دهد.

پاسخ: (well)

 

۱۹) Dave dances … .

۱۹) دیو خوب می رقصد.

پاسخ: (well)

 

۲۰) His sister is also a … danger.

۲۰) خواهرش هم رقاص خوبی است.

پاسخ: (good)

 

۲۱) I don’t understand him … when he speaks so rapidly.

۲۱) زمانی که او این طور تند صحبت می کند من منظورش را خوب نمی فهمم.

پاسخ: (well)

 

۲۲) The weather today is very … .

۲۲) امروز هوا خیلی خوب است.

پاسخ: (good)
آموزش صفت ها و قید ها در زبان انگلیسی
آموزش صفت ها و قید ها در زبان انگلیسی

 

از سری آموزش صفات در گرامر انگلیسی که نیاز است مطالعه شود :
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.