09190865935
0

آموزش صفات ملکی در زبان انگلیسی

Possessive Adjectives

صفات ملکی در انگلیسی

صفات ملکی در زبان انگلیسی کلماتی هستند که به تنهایی به کار نمی روند، به تنهایی معنی ندارند و قبل از اسم استفاده می شوند.

در این آموزش گرامر زبان انگلیسی صفات ملکی را به صورت کامل شرح می دهیم. تا اتمام این آموزش همراه ما باشید.

 

We eat our dinner at six o’clock.

ما شاممان را در ساعت ۶ می خوریم.

They are in their classroom.

آنها در کلاسشان هستند.

I like my teacher.

من معلمم را دوست دارم.

She washes her car.

او ماشینش را می شوید.

[su_table]

صفات ملکی در انگلیسی
صفات ملکی در انگلیسی

مثال

صفات ملکی

ضمائر فاعلی

my book کتابم

my م

I

your house خانه ات

your ت

you

his car ماشینش

his ش(مذکر)

he

her briefcase کیفش

her ش(مونث)

she

its tail دمش

its ش(غیرشخص)

it

our dog سگ مان

our مان

we

your classes کلاس های تان

your تان

you

their teachers معلمین شان

their شان

they

[/su_table]

 

لغات مربوط به صفات ملکی : Vocabulary

[su_table]

ملکی possessive
صفت adjective
جمله sentence
که which
اشاره کردن refer
همچنین also
زیاد much
تکلیف homework
گرفتن get
نمره mark
امتحان examination
هر دو both
آماده کردن prepare
رانندگی کردن drive
نوشتن write
نامه letter
عمه، خاله aunt
تکان دادن wag
دم tail
دیدن see
بردن take
اسباب بازی toy
دفتر notebook
خود own
آب water
گذراندن spend

[/su_table]

Practice:

Complete the following sentences with the possessive adjective, which refers to the subject of the sentence.

تمرینی از صفات ملکی در انگلیسی :

جملات را با صفات ملکی که اشاره به فاعل جمله دارند کامل کنید.

 

۱) she knows … lesson well.

  (she knows her lesson well.)

۱) او درسش را خوب بلد است.

 

۲)i also know … lesson well.

۲)من هم درسم را خوب بلدم.

پاسخ : (my)

۳) Gail likes … English class very much.

۳) گیل کلاس انگلیسی اش را خیلی دوست دارد.

پاسخ : (her)

۴) I do … homework on the bus every day.

۴) من تکلیفم را هر روز در اتوبوس انجام می دهم.

پاسخ : (my)
صفات ملکی در انگلیسی مثال : تکلیفم my homework
صفات ملکی در انگلیسی

۵) you always get good marks on … examinations.

۵)تو همیشه در امتحاناتت نمرات خوبی می گیری.

پاسخ : (your)

۶) Both girls prepare … lessons well.

۶) هر دو دختر درس هایشان را به خوبی آماده می کنند.

پاسخ : (their)

۷) Mr. Bach drives to work in … car.

۷) آقای باخ با اتومبیلش به محل کار می رود.

پاسخ : (his)

۸) Mary and I do … homework together.

۸) مری و من تکلیفمان را باهم انجام می دهیم.

پاسخ : (our)

۹) Grace writes a letter to … aunt every week.

۹) گریس هر هفته نامه ای به عمع اش می نویسد.

پاسخ : (her)

۱۰) the dog wags … tail when it sees …. dinner dish.

۱۰) سگ زمانی که ظرف شامش را می بیند دمش را تکان می دهد.

پاسخ : (it’s , it’s)

۱۱) the children take … toys to the park.

۱۱) بچه ها اسباب بازی هایشان را به پارک می برند.

پاسخ : (their)

۱۲) I write the new words in … notebook.

۱۲) من لغات جدید را در دفترم می نویسم.

پاسخ : (my)
صفات ملکی در انگلیسی
صفات ملکی در انگلیسی

۱۳) Each cat has … own dish for food and water.

۱۳) هر گربه ظرف متعلق به خودش را برای غذا و آب دارد.

پاسخ : (its)

۱۴) Both boys ride  … bicycle to school.

۱۴) هر دو پسر با دوچرخه شان به مدرسه می روند.

پاسخ : (their)

۱۵) you and Henry spend a lot of time on … homework.

۱۵) تو و هنری وقت زیادی را روی تکلیفتان صرف می کنید.

پاسخ : (your)

۱۶) we enjoy … English class.

۱۶) ما از کلاس انگلیسی مان لذت می بریم.

پاسخ : (our)

۱۷) She always does well on all … examinations.

۱۷) او همیشه همه امتحاناتش را خوب می دهد.

پاسخ : (her)

 

[su_box title=”از سری آموزش صفات در گرامر انگلیسی که نیاز است مطالعه شود :” box_color=”#f32833″]

۱) مکان صفات در انگلیسی، ترتیب قرارگرفتن صفت قبل از یک اسم

۲) آموزش صفات ملکی در زبان انگلیسی

۳) آموزش صفت ها و قید ها در زبان انگلیسی

[/su_box]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.