0

آموزش شکل فشرده یا کوتاه شده ی افعال در زبان انگلیسی

Contractions Affirmative

آموزش شکل کوتاه شده افعال در انگلیسی

شکل های کوتاه شده (فشرده شده) مثبت

در مکالمات بیشتر از شکل کوتاه شده افعال (فشرده شده افعال) استفاده می شود. در این بخش از آموزش گرامر انگلیسی با شکل کوتاه شده افعال در خدمت شما عزیزان هستیم :

شکل کوتاه شده

شکل ساده

I’m

I am

you’re

you are

he’s

he is

she’s

she is

it’s

it is

we’re

we are

they’re

they are

there’s

there is

شکل کوتاه شده

شکل ساده

I’ll

I will

you’ll

you will

he’ ll

he will

she’ ll

she will

it’ ll

it will

we’ ll

we will

they’ ll

they will

there’ ll

there will

لغات مربوط به این بخش :

فشرده

contracted

دهم

tenth

مطمئنا

surely

جمعه

Friday

کلید

key

ایستگاه

station

سن،سال

age

مهربان

kind

شکل کوتاه شده افعال در زبان انگلیسی
شکل کوتاه شده افعال در زبان انگلیسی

(۱)Practice

Give the contracted forms of the verbs in these sentences.

تمرین شماره ۱ از شکل کوتاه شده افعال در انگلیسی:

شکل فشرده افعال را در این جملات بکار برید.

۱) she is a good student. (she’s a good student.)

۱) او دانشجوی خوبی است.

۲) they are waiting for us on the tenth floor.

۲) انها در طبقه دهم منتظر ما هستند.

(they’re)

 

۳) I will be back before noon.

۳) من قبل از ظهر باز خواهم گشت.

(I’ll)

 

۴) she is very busy.

۴) او خیلی مشغول است.

(she’s)

 

۵) it is raining hard.

۵) باران شدیدی می بارد.

(it’s)

۶) she will surely finish the work today.

۶) او مطمئنا امروز کار را تمام خواهد کرد.

(she’ll)

۷) we are old friends.

۷) ما دوستان قدیمی هستیم.

(we’re)

 

۸) they are planning to leave next week.

۸) آنها برنامه ریزی می کنند هفته دیگر حرکت کنند.

(they’re)

 

۹) it is almost three o’clock.

۹) ساعت تقریبا سه است.

(it’s)

 

۱۰) we are coming next Friday.

۱۰) ما قرار است جمعه آینده بیاییم.

(we’re)

 

۱۱) you will loss my keys if you play with them.

۱۱) اگر تو با کلیدهایم بازی کنی،گم خواهی کرد.

(you’ll)

 

۱۲) it is just leaving the station now.

۱۲) این همین حالا در حال ترک ایستگاه است.

(it’s)

 

۱۳) there is someone at the door.

۱۳) یک نفر دم درب است.

(there’s)

 

۱۴) they will remain in Europe all summer.

۱۴) آنها تمام تابستان را در اروپا خواهند ماند.

(they’ll)

۱۵) he is a big boy for his age.

۱۵) او نسبت به سنش پسر درشتی است.

(he’s)

 

۱۶)  you are very kind to say that.

۱۶) گفتن این حرف نهایت لطف شماست.

(you’re)

 

۱۷) i am glad that you were able to come.

۱۷) من خوشحالم که شما توانستید بیایید.

(I’m)

 

۱۸) there is nothing to do now.

۱۸) حالا کاری برای انجام دادن نیست.

(there’s)

 

۱۹) he will know the answer.

۱۹) او پاسخ را خواهد دانست.

(he’ll)

 

۲۰) it will be winter soon.

۲۰) به زودی زمستان خواهد شد.

(it’ll)

شکل کوتاه شده افعال در زبان انگلیسی مثبت
شکل کوتاه شده افعال مثبت در زبان انگلیسی

Contractions Negatives

شکل های کوتاه شده یا فشرده شده منفی

شکل کوتاه شده

شکل ساده

aren’t

are not

isn’t

is not

wasn’t

was not

weren’t

were not

 

شکل کوتاه شده

شکل ساده

don’t

do not

doesn’t

does not

didn’t

did not

won’t

will not

 

لغات مربوط به این بخش :

راضی

satisfied

قدردانی کردن

appreciate

سرگرم کردن

entertain

سرگرمی

entertainment

راضی

pleased

نتیجه

result

امتحان

examination

کنار آمدن

get along

 

(۲)Practice

Use the contracted forms of these negative verbs.

تمرین شماره ۲ از شکل منفی کوتاه شده افعال در انگلیسی:

شکل فشرده این افعال را به کار برید.

 

۱) he did not come to the lesson yesterday.

  (.he didn’t come to the lesson yesterday)

۱)او دیروز به کلاس نیامد.

۲) they do not speak English well.

۲) آنها انگلیسی را خوب صحبت نمی کنند.

پاسخ: (they don’t)

۳) she is not studying English at present.

۳) او در حال حاضر انگلیسی نمی خواند.

پاسخ:(she isn’t)

۴)  he is not a good student.

۴) او شاگرد خوبی نیست.

پاسخ:(he isn’t)

۵) they are not satisfied with their new apartment.

۵) آنها از آپارتمان جدیدشان راضی نیستند.

پاسخ:(they aren’t)

۶) he does not appreciate your help.

۶) او از کمک شما قدردانی نمی کند.

پاسخ:(he doesn’t)

۷) you did not talk to the teacher.

۷) تو با معلم صحبت نکردی.

پاسخ:(i didn’t)

۸) she does not spend much money on entertainment.

۸) او پول زیادی را صرف تفریح نمی کند.

پاسخ: (she doesn’t)

۹) you are not the only person who feels that way about Melissa.

۹) تو تنها فردی نیستی که چنین احساسی را نسبت به ملیسا داری.

پاسخ: (you aren’t)

۱۰) we were not please with the results of our examinations.

۱۰) ما از نتایج امتحانات مان راضی نبودیم.

پاسخ: (we weren’t)

۱۱) Georga was not at the meeting last night.

۱۱) جورج دیشب در جلسه نبود.

پاسخ: (Georga wasn’t)

۱۲) she and her husband do not get along well.

۱۲) او و شوهرش به خوبی با هم کنار نمی آیند.

پاسخ:(she and her husband don’t)

۱۳) i will not be back before six.

۱۳) من قبل از ساعت شش باز نخواهم گشت.

پاسخ: (i won’t)

۱۴) there were not many students absent from class today.

۱۴) امروز در کلاس شاگردان زیادی غایب نبودند.

پاسخ: (there weren’t)

۱۵) they will not leave for Europe before next month.

۱۵) آنها تا قبل از ماه آینده عازم اروپا نخواهد شد.

پاسخ: (they won’t)

۱۶) you are not doing that exercise correctly.

۱۶) تو آن تمرین را درست انجام نمی دهی.

پاسخ: (you aren’t)

۱۷) there are not any good shows on television tonight.

۱۷) امشب در تلویزیون هیچ شو خوبی نیست.

پاسخ: (there aren’t)
شکل کوتاه شده افعال در زبان انگلیسی
شکل کوتاه شده افعال در زبان انگلیسی
از سری آموزش فعل ها در گرامر انگلیسی که نیاز است مطالعه شود :
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.