0

درس هفدهم اصطلاحات آزمون تافل

for the most part

adverb

در مجموع، به طور کلی، عمدتا

Meaning: in general; mostly

Example: Her grades this year were good for the most part.

امسال در مجموع بیشتر نمره‌هایش خوب بودند.

 

as yet

adverb

تا کنون

Meaning: up to the present time; as of now

Example: They will be hiring a new secretary, but as yet they have not done so.

آنها تصمیم دارند منشی جدید استخدام کنند اما تاکنون این کار را نکرده اند.

 

in light of

adverb

با توجه به

Meaning: considering; because of; taking into account

Example: She was given of lighter punishment in light of the fact that this was the first time she had broken the rules.

با توجه به اینکه این اولین باری بود که قانون شکنی می کرد زیاد تنبیه نشد.

 

for good measure

adverb

علاوه بر اون

Meaning: in addition; beyond what is needed

Example: The recipe called for four cloves of garlic, but I added two more for good measure.

بر اساس دستور پخت ۴ حبه سیر لازم بود اما من علاوه بر اون دوتا دیگه اضافه کردم.

درس هفدهم اصطلاحات آزمون تافل four cloves of garlic چهار حبه سیر
four cloves of garlic چهار حبه سیر

 

against all odds

adverb

بر خلاف تصور، بر خلاف انتظار

Meaning: despite it being very unlikely; incredibly, unexpected

Example: He recovered from the operation and, against all odds, was able to walk again.

او بعد از عمل بهبودی حاصل کرد و بر خلاف انتظار توانست دوباره راه برود.

 

by hand

adverb

با دست

Meaning: without using a machine

Example: Delicate fabrics like cashmere should be washed by hand.

پارچه های ظریف مانند کشمیر باید با دست شسته شوند.

درس هفدهم اصطلاحات آزمون تافل Delicate fabrics پارچه های ظریف
Delicate fabrics پارچه های ظریف

 

by the looks of

adverb

ظاهرا، اینطور که به نظر می آید

Meaning: based on the appearance of something; apparently

Example: The neighbors are back form holiday by the looks of it.

ظاهرا همسایه‌ها از تعطیلات برگشته اند.

 

on the spot

adverb

بلا فاصله

Meaning: immediately

Example: She didn’t expect to get an answer for several weeks, but they accepted her application on the spot.

او انتظار نداشت که زودتر از چند هفته جوابی بگیرد اما آنها درخواست او را بلافاصله پذیرفتند.

 

with one voice

adverb

به اتفاق آرا، یک صدا

Meaning: unanimously; in unison

Example: The company’s employees opposed that decision with one voice.

کارمندان شرکت به اتفاق آرا با آن تصمیم مخالفت کردند.

 

warts and all

adverb

با همه خطاها و اشتباهات

Meaning: including all the faults or unpleasant things

Example: Parents love their children unconditionally, warts and all.

پدر و مادرها بچه هایشان را بدون هیچ چشم داشتی با همه خطاها و اشتباهات دوست دارند.

درس هفدهم اصطلاحات آزمون تافل Parents پدر و مادر
Parents پدر و مادر

 

as a matter of fact

adverb

در حقیقت

Meaning: actually; in fact

Example: As a matter of fact, I have the woman’s name written down somewhere.

در حقیقت من اسم آن خانم را یک جایی نوشته ام.

 

on behalf of

adverb

۱- از طرف  ۲- به خاطر، به دلیل

Meaning: 1. as a representative of; in the name of  ۲٫ because of or for someone

Example1: The lawyer wrote a letter on behalf of his client, requesting a meeting.

وکیل از طرف موکل خود نامه‌ای نوشته خواستار تشکیل جلسه شد.

Example2: Don’t go to any trouble on my behalf.

به خاطر من خودت را تو دردسر نیانداز.

 

as a rule

adverb

به طور معمول

Meaning: usually; in general

Example: I don’t like documentary films as a rule, but this one is extremely interesting.

من به طور معمول به فیلم‌های مستند علاقه‌ای ندارم اما این یکی فوق العاده جالب است.

 

one by one

adverb

یک به یک

Meaning: individually; in succession; one at a time

Example: The problems were studied one by one in order of urgency.

مشکلات یک به یک به ترتیب فوریت بررسی شدند.

 

be on the loose

adverb

فراری بودن، آزاد و رها بودن

Meaning: out in public

Example: The people were concerned when they heard that a convict had escaped from prison and was on the loose.

خبر فرار یک مجرم از زندان و آزاد و رها بودن او باعث نگرانی مردم شد.

 

under the weather

adverb

ناخوش، مریض

Meaning: sick; not feeling well

Example: She’s not coming to work today, because she’s feeling a but under the weather.

او امروز سر کار نمی آید چون یک کم ناخوش است.

 

in the affirmative

adverb

جواب مثبت

Meaning: positive answer; yes

Example: When she asked the committee if they thought funding the project was a good idea, they responded in the affirmative.

وقتی او نظر هیات را مبنی بر تامین مالی پروژه جویا شد، آنها جواب مثبت دادند.

 

in the negative

adverb

جواب منفی

Meaning: Negative answer; no

Example: He proposed to that woman, but she answered in the negative.

از آن خانم خواستگاری کرد، اما او جواب منفی داد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.