درس هشتم اصطلاحات آزمون تافل

اصطلاحات آزمون تافل
آذر ۱۸, ۱۳۹۹
بازدید : 112 بازدید

to come down to something

verb

خلاصه شدن، بستگی داشتن

Meaning: to have as a essential point; to be dependent upon

Example: The whole dispute comes down to a power struggle between management and trade unions.

تمام اختلافات به مبارزه قدرت بین مدیریت و اتحادیه های بازرگانی خلاصه می شود.

 

to come along

verb

همراه کسی جایی رفتن

Meaning: to accompany

Example: He invited a friend to come along.

او یکی از دوستان خود را دعوت کرد که همراه او برود.

 

to bear fruit

verb

به ثمر نشستن

Meaning: to produce results; to be successful

Example: After twenty years of research, our effort to cure the disease is finally bearing fruit.

بعد از بیست سال تحقیق، تلاش ما برای معالجه این بیماری به ثمر رسید.

 

to take its toll

verb

تاثیر منفی خود را به جا گذاشتن، خسارت رساندن

Meaning: to have a negative effect

Example: She looks exhausted. All of those late nights of studying are finally taking their toll.

او بسیار خسته به نظر می رسد. آن همه شب بیداری برای مطالعه دارد تاثیر منفی خودش را به جا می گذارد.

 

to put off something

verb

به تعویق انداختن

Meaning: to postpone

Example: Our teacher put the test off until next week.

معلم ما امتحان را تا هفته آینده به تعویق انداخت.

 

to pass up something

verb

از دست دادن

Meaning: to decline; to fail to take advantage of

Example: I don’t think you should pass up the opportunity to go to university.

به نظر من تو نباید فرصت دانشگاه رفتن را از دست بدهی.

 

to put one’s finger on something

verb

انگشت روی چیزی گذاشتن، مشخص کردن

Meaning: to identify; to pinpoint

Example: There was something about the man that worried my father, but he couldn’t put his finger on it.

یک چیزی تو اون مرد بود که پدرم را نگران می کرد اما او نمی توانست مشخص کند اون چی است.

 

to turn a blind eye to something

verb

نادیده گرفتن، چشم پوشیدن

Meaning: to ignore; to overlook

Example: The superintendent accused local schools of turning a blind eye to plagiarism and cheating.

بازرس، مدرسه های محلی را به نادیده گرفتن سرقت ادبی و تقلب محکوم کرد.

 

to take note of something

verb

متوجه شدن

Meaning: to notice; to abserve

Example: People were beginning to take note of her talent as a writer.

مردم کم کم متوجه استعداد نویسندگی او شدند.

writer نویسنده درس نهم اصطلاحات آزمون تافل

writer نویسنده

 

to fall into place

verb

به خوبی پیش رفتن

Meaning: to turn out as hoped for

Example: We were afraid that we would never finish planning our wedding on time buy everything seems to be falling into place.

ما نگران بودیم که نکند نتوانیم برنامه ریزی عروسی مان را به موقع تمام کنیم اما انگار همه چیز دارد به خوبی پیش می رود.

 

to fall out with someone

verb

با کسی اختلاف شدید پیدا کردن

Meaning: to have a serious disagreement

Example: They fell out with each other several years ago over who would run the family business.

آنها چند سال پیش بر سر اینکه شرکت خانوادگی را چه کسی اداره کند با هم اختلاف شدید پیدا کردند.

 

to fall short

verb

انتظارات را برآورده نکردن

Meaning: to fail to meet expectations

Example: Our profits for last year fell short.

سود سال گذشته انتظاراتمان را برآورده نکرد.

 

to muddle through

verb

به سختی از عهده چیزی برآمدن

Meaning: to find a way in spite of difficulty or disorganization; to manage

Example: I didn’t know anything about how to direct a play, but I muddled through.

من نمی دانستم چطور یک نمایش را کارگردانی کنم اما به سختی از عهده آن برآمدم.

 

to bring someone up-to-date

verb

آخرین اخبار و اطلاعات را به کسی دادن

Meaning: to give someone the latest information

Example: Our magazine will bring you up-to-date with fashion.

مجله ما شما را در جریان آخرین اخبار مد قرار می دهد.

درس نهم اصطلاحات آزمون تافل magazine مجله

magazine مجله

 

to put something on hold

verb

به تعویق انداختن

Meaning: to stop something temporarily; to suspend

Example: We are putting the renovation on hold until next summer.

ما بازسازی را تا تابستان سال آینده به تعویق می اندازیم.

 

to rule out something

verb

حذف کردن، صرف نظر کردن، رد کردن

Meaning: to exclude something as a possible option or explanation

Example: The doctor told her tests had ruled out cancer as the cause of her symptoms.

دکتر به او گفت که آزمایش ها سرطان را به عنوان عامل ایجاد علائم رد کرده اند.

 

to play down something

verb

 کم اهمیت جلوه دادن، کوچک جلوه دادن

Meaning: to minimize the importance of

Example: The White House spokeswoman sought to play down the significance of the event.

سخنگوی زن کاخ سفید می کوشید که آن واقعه را کم اهمیت جلوه دهد.

 

to play safe

verb

ریسک نکردن، با احتیاط عمل کردن

Meaning: to avoid taking risks

Example: They played it safe and allowed two hours for the drive to the airport.

آنها ریسک نکردند و دو ساعت را برای رانندگی به فرودگاه در نظر گرفتند.

 

to play with fire

verb

با آتش بازی کردن، کار خطرناکی کردن، با دم شیر بازی کردن

Meaning: to do something dangerous or risky

Example: These men are criminals and picking on them is like playing with fire.

این افراد جنایتکار هستند و گیر دادن به آنها با دم شیر بازی کردن است.

criminals جنایتکار درس نهم اصطلاحات آزمون تافل

criminals جنایتکار

 

to keep something in mind

verb

به یاد داشتن، فراموش نکردن

Meaning: to remember and account for something

Example: While writing your essay, keep in mind that you will get a higher grade if it has a clear argument.

در هنگام نوشتن مقاله به یاد داشته باش که اگر استدلال روشنی داشته باشی نمره بهتری خواهی گرفت.

 

to bargain for

verb

انتظار داشتن، پیش بینی کردن

Meaning: to expect or be prepared for

Example: They hadn’t bargained for such a change in the weather.

آنها انتظار چنین تغییری را در وضع هوا نداشتند.

3
دیدگاهتان را بنویسید

عضویت در خبرنامه استاد انگلیسی | مرجع آموزش زبان انگلیسی

تمامی اطلاعات محفوظ است!

اپلیکیشن استاد انگلیسی

اپلیکیشن استاد انگلیسی