0

درس نهم اصطلاحات آزمون تافل

to deal with something

verb

رسیدگی کردن، اقدام کردن

Meaning: to handle or control

Example: They are finding new ways of dealing with the rising cost of college tuition.

آنها به دنبال راه های جدیدی برای پرداختن به مشکل افزایش شهریه دانشگاه ها هستند.

 

to take over something

verb

بر عهده گرفتن

Meaning: to take control of

Example: He is difficult to work because he usually tries to take over the most interesting projects.

کار کردن با او سخت است چون معمولا سعی می کند جالب ترین پروژه ها را خودش بر عهده بگیرد.

 

to run out of something

verb

تمام کردن

Meaning: to use up a supply of something

Example: I couldn’t make cookies because I ran out of sugar.

من نتوانستم کلوچه درست کنم چون شکر تمام کردم.

کلوچه cookies درس هشتم اصطلاحات آزمون تافل
کلوچه cookies

 

to take on someone or something

verb

۱- استخدام کردن ۲- مسابقه دادن با، به مصاف … رفتن

Meaning: 1. to hire an employee; 2. to confront; to fight against

Example1: They decided to take him on as a research assistant.

آنها تصمیم گرفتند که او را به عنوان دستیار تحقیق استخدام کنند.

Example 2: Nigeria will take on Argentina next week.

هفته دیگر نیجریه به مصاف آرژانتین خواهد رفت.

 

to beat around the brush

verb

طفره رفتن، حاشیه رفتن

Meaning: to avoid talking directly about something

Example: I am not a person to beat around the bush.

من کسی نیستم که بخواهم طفره بروم.

 

to put down roots

verb

مستقر شدن

Meaning: to settle down; to establish a permanent residence

Example: After years of traveling, he finally put down roots by buying a house in his hometown.

بعد از سال ها در سفر بودن او سرانجام با خرید خانه ای در زادگاهش مستقر شد.

 

to put up with something

verb

تحمل کردن

Meaning: to endure or tolerate

Example: Rather than disciplining students who are late for class, she puts up with their behavior.

او به جای توبیخ دانش آموزانی که دیر به کلاس می آیند، رفتار آنها را تحمل می کند.

 

to take part

verb

شرکت کردن

Meaning: to participate

Example: Fifty nations took part in the conference at which the Charter of the United Nations was drafted in 1945.

پنجاه کشور در کنفرانسی که در آن پیش نویس منشور سازمان ملل تهیه شد شرکت کردند.

 

to take sides

verb

از فرد خاصی جانب داری کردن، طرفداری کردن

Meaning: to align oneself with one of the sides in a dispute

Example: Parents should avoid taking sides when their children argue.

والدین نباید در دعواهای فرزندانشان از فرد خاصی جانبداری کنند.

 

to talk someone into doing something

verb

کسی را به انجام کاری متقاعد کردن

Meaning: to convince someone to do something

Example: He didn’t want to join the team, but they talked him into doing it.

او نمی خواست به تیم ملحق بشود اما آنها او را متقاعد کردند که این کار را بکند.

 

to put the cart before the horse

verb

کارها را برعکس انجام دادن

Meaning: to do things in to wrong order

Example: Critics say that buying furniture for the new library before the architect has been chosen in putting the cart before the horse.

منتقدان می گویند که خرید اسباب و تجهیزات برای کتابخانه جدید پیش از انتخاب معماری آن، کارها را برعکس انجام دادن است.

 

to make up one’s mind

verb

تصمیم خود را گرفتن

Meaning: to decide; to make a decision

Example: He has made up his mind to end this relationship.

او تصمیم گرفته است که به این ارتباط پایان دهد.

 

to pay the price of something

verb

تاوان چیزی را دادن

Meaning: to bear the consequences of a mistake or misdeed

Example: The school principal made the whole class pay the price for graffiti made by one student.

مدیر مدرسه کل کلاس را مجبور کرد که به خاطر نوشته یکی از دانش آموزان روی دیوار تاوان پس بدهند.

 

to take a stab doing something

verb

امتحان کردن

Meaning: to try; to make an attempt

Example: I’ve never baked cake before, but I’m taking a stab at it this weekend.

من تا حالا کیک نپخته‌ام اما اخر هفته می خواهم امتحان کنم.

کیک cake درس هشتم اصطلاحات آزمون تافل
کیک cake

 

to part with something

verb

چیزی را از خود جدا کردن، از چیزی جدا شدن

Meaning: to give something up

Example: Even when she went to college, she refused to part with her doll.

حتی وقتی او به دانشگاه رفت، بازهم حاضر نبود که از عروسکش جدا شود.

doll عروسک درس هشتم اصطلاحات آزمون تافل
doll عروسک

 

to take something with a grain of salt

verb

با دیده شک و تردید نگاه کردن، با احتیاط قبول کردن

Meaning: to be skeptical about something

Example: Since he has strong views on this subject, I took his report with a grain of salt.

از آنجا که دیدگاه های تندی در مورد این موضوع دارد من گزارش او را با احتیاط قبول دارم.

 

to have egg on one’s face

verb

سنگ روی یخ شدن، ضایع شدن، شرمنده و خجالت زده شدن

Meaning: to be embarrassed

Example: When the newspaper published the article about his company’s financial problems, the executive had egg on his face.

وقتی روزنامه مقاله‌ای مبنی بر مشکلات اقتصادی شرکتش چاپ کرد، مدیر شرکت شرمنده و خجالت زده شد.

 

to wear many hats

verb

نقش های زیادی را ایفا کردن

Meaning: to fill many roles

Example: As a mother, teacher, volunteer, and musician, she wears many hats in her everyday life.

او به عنوان مادر، معلم، داوطلب و موسیقی دان نقش های زیادی را در زندگی روزمره ایفا می کند.

 

worth one’s salt

adjective

فرد قابلی بودن، وظیفه خود را به شایستگی انجام دادن

Meaning: competent at one’s profession

Example: Any player worth his salt would love to play for his country.

هر بازیکن شایسته‌ای دوست دارد که برای کشورش بازی کند.

 

catch somebody off guard

verb

کسی را غافلگیر کردن

Meaning: to surprise someone by happening when they are not expecting something or prepared for it

Example: She did well for most of the interview, but she was caught off guard by the last question.

او بیشتر مصاحبه را خوب پیش رفت اما با سوال آخر غافلگیر شد.

 

on an even keel

adjective

سر و سامان پیدا کردن، روی غلتک افتادن

Meaning: steady and balanced; moving calmly forward

Example: The local economy went through some difficult times when the factory closed, but it has been on an even keel for many years.

پس از بسته شدن کارخانه، اقتصاد محلی دوران سختی را پشت سر گذاشت اما دیگر سال هاست که این اقتصاد سر و سامان پیدا کرده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.