0

درس ششم اصطلاحات آزمون تافل

to stand up for someone

verb

طرفداری کردن، حمایت کردن، جانب کسی را گرفتن

Meaning: to defend; to advocate for

Example: She always stood up for her little brother when other children teased him.

او همیشه از برادر کوچکش در مقابل آزار و اذیت بچه‌های دیگر حمایت می کرد.

 

to stand out

verb

بهتر بودن، برجسته بودن، مهم تر بودن

Meaning: to be much better than other similar people or things in a long career, certain memories stand out from the rest

Example: Three of the cars we tested stood out among the rest.

سه تا از ماشین هایی که ما امتحان کردیم از بقیه بهتر بودند.

 

to wind down

verb

۱- متوقف کردن، پایان دادن ۲- استراحت کردن، تمدد اعصاب کردن

Meaning: 1. to slow down, to draw to a close; 2. to rest and relax after a lot of hand work or excitement

Example1: We are going to wind down our operations in China.

ما تصمیم داریم به فعالیت های تجاری مان در چین پایان بدهیم.

Example2: After three days of tough hiking, we spent a day winding down at the beach.

بعد از سه روز پیاده روی طاقت فرسا ما یک روز را در ساحل به استراحت پرداختیم.

beach ساحل درس ششم اصطلاحات آزمون تافل
beach ساحل

 

to wind up somewhere

verb

از جایی سر در آوردن

Meaning: to find oneself in a place or situation; to arrive or end up

Example: You’re going to wind up in court over this.

تو به خاطر این کار سر از دادگاه در خواهی آورد.

 

to keep at something

verb

ادامه دادن، دست از کاری برنداشتن

Meaning: to continue to do; to persist or persevere with

Example: I know it’s hard, but keep at it! Don’t give up!

می دانم سخت است اما تسلیم نشو و ادامه بده.

 

to keep information from someone

verb

پنهان کردن، مخفی نگاه داشتن

Meaning: to hide something from someone; to keep something secret from someone

Example: Romeo and Juliet kept their marriage from their families.

رومیئو و ژولیت ازدواجشان را از خانواده شان مخفی نگاه داشتند.

 

to keep from doing something

verb

جلوی … خود را گرفتن، خودداری کردن

Meaning: to stop oneself from doing something

Example: When she saw his new haircut she could hardly keep from laughing.

وقتی او موی کوتاه شده خود را دید، نتوانست جلوی خنده خود را بگیرد.

 

to keep up with someone or something

verb

۱- پا به پای کسی حرکت کردن ۲- مطلع شدن، در جریان … قرار گرفتن

Meaning: 1. to travel at the same speed ad; to stay abreast of; 2. to stay informed about

Example1: He couldn’t keep up with the other cyclists on the hilly part of the course.

او نمی توانست پا به پای دیگر دوچرخه سواران در قسمت تپه ای مسیر حرکت کند.

Example2: I try to keep up with the latest advances in computer science.

من سعی می کنم که از آخرین پیشرفت های علم کامپیوتر مطلع باشم.

علم کامپیوتر computer science درس ششم اصطلاحات آزمون تافل
علم کامپیوتر computer science

 

to lend a hand

verb

کمک کردن، دست یاری دادن

Meaning: to help

Example: Could you please lend me a hand with this heavy box?

میشه در برداشتن این صندوق سنگین کمکم کنی؟

 

to jump to conclusions

verb

زود قضاوت کردن، نتیجه گیری عجولانه کردن

Meaning: to form an opinion about something quickly without examining all of the facts

Example: A good doctor looks at all of a patient’s symptoms carefully before making a diagnosis rather than just jumping to conclusions.

قبل از تشخیص بیماری یک پزشک خوب به جای اینکه نتیجه گیری عجولانه بکند به دقت تمام علائم بیماری را بررسی می کند.

 

to sit around

verb

بیکار نشستن

Meaning: to lounge or be idle; to hang around

Example: He used to exercise a lot, but now he just sits around playing video games.

او سابق زیاد ورزش می کرد ولی الان فقط بیکار میشینه و بازی های کامپیوتری می کنه.

 

to sit through something

verb

تا آخر … نشستن، تا آخر … ماندن

Meaning: to stay to the end of an event or performance

Example: I wasn’t interested in his speech but I had to sit through it.

من به سخنرانی او علاقه ای نداشتم ولی باید تا آخرش می نشستم.

 

to sit tight

verb

صبر کردن، اقدامی نکردن، تامل کردن

Meaning: to wail patiently

Example: We’re advising all our investors to sit tight till the market improves.

ما به تمام سرمایه گذارانمان توصیه می کنیم که اقدامی نکنند تا وضع بازار بهتر شود.

 

to get on with something

verb

ادامه دادن

Meaning: to continue

Example: We need to stop wasting time and get on with studying for the exam.

ما باید وقت تلف کردن را کنار بگذاریم و به مطالعه برای امتحان ادامه بدهیم.

 

to take something into account

verb

در نظر گرفتن

Meaning: to consider; to give attention to

Example: The theory was flawed because he didn’t take into account the importance of the environmental factors.

آن فرضیه اشکال داشت چرا که او اهمیت عوامل محیطی را در نظر نگرفته بود.

 

to slow up

verb

رسیدن، جایی حاضر شدن

Meaning: to arrive

Example: She didn’t show up at work until after 11:00 am.

او تا بعد از ساعت ۱۱ سرکار حاضر نشد.

 

to show someone up

verb

خجالت زده کردن، شرمنده کردن

Meaning: to embarrass or outperform someone

Example: He showed up the team captain by making the most goals in last night’s game.

او با به ثمر رساندن بیشترین گل ها در بازی شب گذشته باعث شرمندگی کاپیتان تیم شد.

 

to split hairs

verb

مته به خشخاش گذاشتن، به جزئیات پرداختن

Meaning: to make small, unimportant distinctions

Example: Let’s stop splitting hairs and get back to the main issue.

بیایید دیگر مته به خشخاش نگذاریم و به اصل مطلب بپردازیم.

 

It goes without saying

verb

واضح و مبرهن است که …

Meaning: to be obvious or self-evident

Example: It goes without saying that you should wear formal clothes to a job interview.

واضح و مبرهن است که برای مصاحبه کاری شما باید لباس های رسمی بپوشید.

formal clothes لباس های رسمی درس ششم اصطلاحات آزمون تافل
formal clothes لباس های رسمی

 

to take something in stride

verb

با مشکلی به راحتی برخورد کردن، خم به ابرو نیاوردن

Meaning: to deal with (something difficult) in a calm way, so that it does not cause disruption

Example: The players took the insults of the opposing team in stride and focused on winning the game.

بازیکنان در مقابل توهین های تیم مقابل خم به ابرو نیاوردند و تمام توجه خود را معطوف به بردن بازی کردند.

 

to wipe something out

verb

کاملا از بین بردن

Meaning: to destroy something completely

Example: Three years of drought wiped out the region’s agriculture.

سه سال خشکسالی باعث شد که کشاورزی منطقه به طور کامل از بین برود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.