0

کاربرد too ، so ، wish در زبان انگلیسی

بررسی کاربرد wish و so و too در زبان انگلیسی

کاربرد wish

کاربرد wish در زبان انگلیسی: معمولا اشاره به موقعیتی دارد که غیر واقعی و برخلاف حقیقت است.

I wish she were here now.

I wish i had known about this yesterday.

کاشکی او حالا اینجا بود.(حال)

کاشکی من دیروز این موضوع را دانسته بودم.(گذشته)

 

عبارت I wish you would و I wish you wouldn’t را برای بیان درخواست یا خواهش مودبانه به کار می رود.

 

I wish you would stay here.

کاشکی اینجا می موندی.

I wish you wouldn’t go home.

کاشکی خونه نمی رفتی.

 

چند نکته مهم در رابطه با wish :

1. اگر جمله ای که با wish شروع می شود، قید زمان آن حال باشد، فعل بعد از wish گذشته ساده خواهد بود. باید توجه داشته باشیم چنانچه در شبه جمله اسمی، فعل ما to be باشد، گذشته آن برای تمام اشخاص were می باشد.

I wish he were here now.

کاشکی او حالا اینجا بود.

I wish I could speak French now.

کاشکی حالا می توانستم فرانسه صحبت کنم.

He wishes he were in Europe now.

اون دلش می خواست حالا در اروپا بود.

کاربرد wish در زبان انگلیسی نمونه سوال از wish
کاربرد wish

 

2. اگر در جمله wish قید زمان گذشته به کار رفته باشد، فعل بعد از wish زمان گذشته کامل خواهد بود.

I wish he had arrived last night.

کاشکی او دیشب رسیده بود.

I wish he had told me the problem before.

کاشکی او قبلا مسئله را با من در میان گذاشته بود.

 

3. اگر در جمله wish قید زمان آینده به کار رفته باشد، بعد از wish از زمان آینده در گذشته استفاده می شود. لازم به ذکر است که کاربرد would بعد از wish گاهی بیانگر شکایت و گلایه گوینده نسبت به کاری است که توسط شخص دیگری انجام شده است.

I wish it wouldn’t rain tomorrow.

خدا کنه فردا بارون نیاد.

I wish you wouldn’t slam the door.

کاشکی درو اونطور به هم نمی کوبیدی.

 

4. گاهی در جمله wish قید زمان وجود ندارد ولی با توجه به زمان به کار رفته در جمله همراه، می توان تشخیص داد که از چه زمانی باید استفاده شود.

I don’t know who he is. I wish I knew him.

نمی دانم او کیست. ای کاش او را می شناختم.

I wish he had done what I wanted.

ای کاش انچه را که می خواستم او انجام داده بود.

 

(۱)Practice

Supply the correct from of the verbs in parentheses.

تمرین شماره ۱ از کاربرد wish :

شکل درست افعال داخل پرانتز را بنویسید.

۱)I wish I …. (own) a video recorder.

  (I wish I owned a video recorder.)

کاشکی من یک ویدیو داشتم.

 

۲) Ed wishes he …. (be) a mechanical engineer.

۲) اد دلش می خواهد مهندس مکانیک بود.(were)

 

۳) I wish I ….. (go) to the movie with you last night.

۳) کاشکی دیشب با تو به سینما رفته بودم.(had gone)

کاربرد wish در زبان انگلیسی
کاربرد wish

۴) I wish I ….. (have) today off. I’d go swimming.

۴) کاشکی امروز تعطیل بودم. من به شنا می رفتم.(had)

 

۵) I wish I …… (have) yesterday off. I’d  have gone swimming.

 ۵) کاشکی دیروز تعطیل بودم. به شنا رفته بودم.(had)

 

۶) I wish I ….. (help) you, but I can not.

۶) کاشکی می تونستم کمکن کنم،اما نمی توانم.

 

۷) I wish I you …. (live) nearer me.

۷)کاشکی نزدیکتر به من زندگی می کردی.(lived)

 

۸) I wish that, for just a day, I …. (be) a President.

۸) ای کاش من فقط بریا یک روز رئیس جمهور بودم.

 

(۲)Practice

Begin these imperative sentences with I wish you wold or I wish you wouldn’t, making them more polite.

تمرین شماره ۲ از کاربرد wish :

این جملات امری را با استفاده از  I wish you wold یا I wish you wouldn’t مودبانه تر کنید.

 

۱)come back in an hour.

 (I wish you would come back in an hour.)

۱)یک ساعته برگرد.

(کاشکی یک ساعته بر می گشتی.)

 

۲) Type this letter right away, Kevin.

۲) کوینف فورا این نامه را تایپ کن.

پاسخ: (I wish you would type this letter right away, Kevin)
کاربرد wish در زبان انگلیسی
کاربرد wish

۳) Be creative in your writing.

۳) در نوشتنت خلاق باش.

پاسخ: (I wish you would be creative in your writing)

۴) Don’t make any mistakes.

۴) هیچ اشتباهی نکن.

پاسخ: (I wish you wouldn’t make any mistakes)

۵) Help me with this problem.

۵) در ایم مسئله کمکم کن.

پاسخ:(I wish you would help me with this problem)

 

too و So

کاربرد too و so

برای اجتناب از تکرار در دو جمله مثبت که موقعیت مشابهی را توصیف می کنند، از too و so بعلاوه فعل کمکی مناسب استفاده می کنیم. باید توجه داشت که too بعد از فعل کمکی و so قبل از فعل کمکی می اید.

 

I was late for school! And he was too.

I was late for school and so was he.

من برای مدرسه دیر کردم او هم همینطور.

He speaks English and Tom does too.

He speaks English and so does Tom.

او انگلیسی صحبت می کند و تام هم همینطور.

I went to New York and Jay did too.

I went to New York and so did Jay.

من به نیویورک رفتم و جی هم همینطور.

(۱)Practice

Shorten the following sentences by using a verb phrase with too.

تمرین شماره ۱ از کاربرد too :

با استفاده از عبارت فعلی با too جملات زیر را کوتاه کنید.

۱) He wants to go there and she wants to go there.

(he wants to go there and she does too.)

۱) او می خواهد به انجا برود و او می خواهد به انجا برود.

(او می خواهد به انجا برود و او هم همینطور.)

۲) Liz left right after lunch and Bob left right after lunch.

۲) لیز درست بعد از ناهار رفت و باب ….

پاسخ: (Liz left right after lunch and bob did too )

۳) She is going to the concert and I am going to the concert.

۳) او قصد دارد به کنسرت برود و من … .

پاسخ: (and I am too )

۴) Kay will be here at ten o’clock and I will be here at ten o’clock.

۴) کی ساعت ده در اینجا خواهد بود و من … .

پاسخ: (and I will too )

۵) My watch is fast and your watch is fast.

۵) ساعت من جلو است و ساعت تو … .

پاسخ: (yours is too )

۶) She wanted to go to a movie and I wanted to go to a movie.

۶) او میخواست به سینما برود و من … .

پاسخ: (I did too )

۷) She is making good progress and her brother is making good progress.

۷) او پیشرفت خوبی میکند و برادرش … .

پاسخ: (her brother is too )

۸) Evan has gone back to Europe and his wife has gone back to Europe.

۸) ایوان به اروپا بازگشته است و همسرش … .

پاسخ: (his wife has too )

۹) Bert was arrested and his assistant was arrested.

۹) برت دستگیر شد و دستیارش … .

پاسخ: (his assistant was too )

۱۰) He saw the accident and I saw the accident.

۱۰) او تصادف را دید و من … .

پاسخ: (I did too )

۱۱) Beth liked the movie and I like the movie.

۱۱) بث از فیلم خوشش آمد و من … .

پاسخ: (I did too )

۱۲) Non will be there and her sister will be there .

۱۲) تن در آنجا خواهد بود و خواهرش … .

پاسخ: (her sister will too )

۱۳) We go to the beach every weekend and they go to the beach every weekend.

۱۳) ما تعطیلی آخر هر هفته را به کنار دریا میرویم و آنها … .

پاسخ: (they do too )

۱۴) Mark can speak french and she can speak french.

۱۴) مارک میتواند فرانسه صحبت کند و او … .

پاسخ: (she can too  )

۱۵) I have had lunch and Kay has had lunch.

۱۵) من ناهار خورده ام و کی … .

پاسخ: (Kay has too )

(۲)Practice

Shorten the sentences in Exercise (1) by using a verb phrase with so.

تمرین شماره ۲ از کاربرد so :

با استفاده از عبارت فعلی با so جملات تمرین (۱) را کوتاه کنید

 

۱(He wants to go there and she wants to go there.

(he wants to go there and so does too.)

)او می خواهد به انجا برود و او می خواهد به انجا برود.

(او می خواهد به انجا برود و او هم همینطور.)

۲) Liz left right after lunch and Bob left right after lunch.

۲) لیز درست بعد از ناهار رفت و باب ….

پاسخ: (Liz left right after lunch and so did bob)

۳) She is going to the concert and I am going to the concert.

۳) او قصد دارد به کنسرت برود و من … .

پاسخ: (so am I)

۴) Kay will be here at ten o’clock and I will be here at ten o’clock.

۴) کی ساعت ده در اینجا خواهد بود و من … .

پاسخ: (so so will I)

 

۵) My watch is fast and your watch is fast.

۵) ساعت من جلو است و ساعت تو … .

پاسخ: (so is yours)

 

۶) She wanted to go to a movie and I wanted to go to a movie.

۶) او میخواست به سینما برود و من … .

پاسخ: (so did I)

۷) She is making good progress and her brother is making good progress.

۷) او پیشرفت خوبی میکند و برادرش … .

پاسخ: (so is her brother)

۸) Evan has gone back to Europe and his wife has gone back to Europe.

۸) ایوان به اروپا بازگشته است و همسرش … .

پاسخ: (so has his wife)

۹) Bert was arrested and his assistant was arrested.

۹) برت دستگیر شد و دستیارش … .

پاسخ: (so was his assistant)

۱۰) He saw the accident and I saw the accident.

۱۰) او تصادف را دید و من … .

پاسخ: (so did I)

۱۱) Beth liked the movie and I like the movie.

۱۱) بث از فیلم خوشش آمد و من … .

پاسخ: ( so did I)

۱۲) Non will be there and her sister will be there .

۱۲) تن در آنجا خواهد بود و خواهرش … .

پاسخ: (so will her sister)

۱۳) We go to the beach every weekend and they go to the beach every weekend.

۱۳) ما تعطیلی آخر هر هفته را به کنار دریا میرویم و آنها … .

پاسخ: (so do they)
کاربرد so در زبان انگلیسی
کاربرد so

۱۴) Mark can speak french and she can speak french.

۱۴) مارک میتواند فرانسه صحبت کند و او … .

پاسخ: (so can she)

۱۵) I have had lunch and Kay has had lunch.

۱۵) من ناهار خورده ام و کی … .

پاسخ: (so has Kay)
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.