0

کاربرد must و have to در زبان انگلیسی

  کاربرد have to و must در انگلیسی

 

در این آموزش به بررسی کابرد have to و must درجملات می پردازیم. هر دو ضرورت قوی را بیان می کنند. اما have to در مکالمات رایج تر است.

You must (have to) go home.

شما باید به خانه بروید.

Linda must (has to) work tonight.

لیندا باید امشب کار کند.

کابرد have to و must درجملات
کابرد have to و must

(۱) Practice

Substitute have to for must in the following sentences.

تمرین شماره ۱  از کاربرد must و have to :

در جملات زیر به جای must ، have to را جایگزین کنید.

۱) he must leave at once.

(he has to leave at once.)

۱)او باید فورا حرکت کند.

۲) they must stay there at least an hour.

۲) آنها باید حداقل یک ساعت در آنجا بمانند.

پاسخ: (they have to stay there)

۳) you must send it by airmail.

۳) شما باید آن را با پست هوایی بفرستید.

پاسخ: (you have to send it)

۴) he must have more practice in conversation.

۴) او باید تمرین بیشتری در مکالمه داشته باشد.

پاسخ: (he have to have more practice)

۵) they must help her with that work.

۵) آنها باید در آن کار به او کمک کنند.

پاسخ: (they have to help her)

۶) you must speak to him about it today.

۶) شما باید امروز در این باره با او صحبت کنید.

پاسخ: (you have to speak)

۷)he must spend more time on his homework.

۷) او باید برای تکالیفش وقت بیشتری صرف کند.

پاسخ: (he have to spend)

۸)you must write them a letter.

۸) شما باید یک نامه به آنها بنویسید.

پاسخ: (you have to write)

۹)we must leave before Helen gets here.

۹) قبل از اینکه هلن برسد ما باید این جا را ترک کنیم.

پاسخ: (we must leave)

۱۰) we must learn at least ten new words every day.

۱۰)ما هر روز باید حداقل ده لغت جدید یاد بگیریم.

پاسخ: (we have to learn)

۱۱)you must insure it.

۱۱) شما باید این را بیمه کنید.

پاسخ: (you have to insure)

۱۲) I must take this package to the post office.

۱۲) من باید این بسته را به اداره پست ببرم.

پاسخ: (I have to take)

۱۳) she must give you a receipt.

۱۳) او باید به شما رسید بدهد.

پاسخ: (she have to give)

۱۴) they must spend more time on their English.

۱۴) آنها باید وقت بیشتری را برای انگلیسی شان صرف کنند.

پاسخ: (they have to spend)

۱۵)you must pay more attention to pronunciation.

۱۵) شما باید توجه بیشتری به تلفظ داشته باشید.

پاسخ: (you have to pay)

۱۶) you must help her in every way possible.

۱۶) شما باید تا حد امکان به او کمک کنید.

پاسخ: (you have to help)

  کاربرد have to و must (زمان های حال ساده، گذشته، آینده و حال کامل )

must شکل گذشته، آینده و حال کامل ندارد. در عوض از have to استفاده می شود.

 

من باید امشب کار کنم.

I have to work tonight.

حال ساده

او امشب باید کار کند.

He has to work tonight.

من دیشب باید کار می کردم.

I had to work last night.

گذشته ساده

من فردا باید کار کنم.

I will have to work tomorrow.

آینده ساده

من این هفته هر شب مجبور بوده ام کار کنم.

I have had to work every night this week.

حال کامل

او این هفته هر شب مجبور بوده است کار کند.

He has had to work  every night this week.

 

(۲) Practice

تمرین شماره ۲  از کاربرد must و have to

Change have to to the past tense in these sentences.

در این جملات have to را به شکل گذشته آن تبدیل کنید.

۱) He has to get up early.

 (he had to get up early.)

۱)او باید زود بیدار شود. (او باید زود بیدار می شد.)

۲) she has to have more money.

۲) او باید پول بشتری داشته باشد.

پاسخ: (she had to have)

۳) Boris has to have an interpreter with him at all times.

۳) بوریس باید تمام وقت یک مترجم با خودش داشته باشد.

پاسخ: ( Boris had to have)

۴) Everyone has to work overtime.

۴) همه باید اضافه کار کنند.

پاسخ: (Everyone had to work)

۵) he has to learn English quickly.

۵) او باید سریعا انگلیسی یاد بگیرد.

پاسخ: (he had to learn)

۶) I have to go to the post office.

۶) من باید به اداره پست بروم.

پاسخ: (I had to go)
کاربرد have to در جملات انگلیسی
I have to go to the post office

۷) she has to return later.

۷) او باید بعدا برگردد.

پاسخ: (she had to return)

۸) he has to see the doctor a second time.

۸) او باید برای بار دوم به دکتر مراجعه کند.

پاسخ: ( he had to see)

۹) we have to lend him some money.

۹) ما باید مقداری پول به او قرض بدهیم.

پاسخ: (we had to lend)

۱۰) you have to spend more time on your homework.

۱۰) شما باید وقت بیشتری را صرف تکلیف تان کنید.

پاسخ:(you had to spend)

۱۱) they have to leave for New York immediately.

۱۱) آنها باید فورا عازم نیویورک شوند.

پاسخ: (they had to leave)
کاربرد have to و must در جملات انگلیسی
کاربرد have to

۱۲)we have to stay there all summer.

۱۲) ما باید تمام تابستان را در آنجا بمانیم.

پاسخ: (we had to stay)

۱۳) you have to send it by air express.

۱۳) تو باید این را با پست هوایی اکسپرس(فوری) ارسال کنی.

پاسخ: (you had to send)

۱۴) he has to give me a receipt.

۱۴) او باید به من رسید بدهد.

پاسخ: ( he had to give)

(۳) Practice

change have to iv the sentences iv Exercise 2 to the future tense. Add any words which may be necessary to complete the meaning.

تمرین شماره ۳  از کاربرد must و have to

جملات تمرین ۲ را با have to به زمان آینده تبدیل کنید. برای کامل کردن معنی انها از هر کلمه ای که ممکن است لازم شود استفاده کنید.

۱) He has to get up early.

(He’ll have to get up early if he wants to be there on time.)

۱) او باید زود بیدار شود(اگر او می خواهد به موقع آنجا باشد مجبور خواهد بود زود بیدار شود.)

۲) she has to have more money.

۲) او باید پول بشتری داشته باشد.

پاسخ: (she will have to have)

۳) Boris has to have an interpreter with him at all times.

۳) بوریس باید تمام وقت یک مترجم با خودش داشته باشد.

پاسخ: ( Boris will have to have)

۴) Everyone has to work overtime.

۴) همه باید اضافه کار کنند.

پاسخ: (Everyone will have to work)

۵) he has to learn English quickly.

۵) او باید سریعا انگلیسی یاد بگیرد.

پاسخ: (he will have to learn)

۶) I have to go to the post office.

۶) من باید به اداره پست بروم.

پاسخ: (I will have to go)

۷) she has to return later.

۷) او باید بعدا برگردد.

پاسخ:(she will have to return)

۸) he has to see the doctor a second time.

۸) او باید برای بار دوم به دکتر مراجعه کند.

پاسخ: ( he will have to see)

۹) we have to lend him some money.

۹) ما باید مقداری پول به او قرض بدهیم.

پاسخ: (we will have to lend)

۱۰) you have to spend more time on your homework.

۱۰) شما باید وقت بیشتری را صرف تکلیف تان کنید.

پاسخ: (you will have to spend)

۱۱) they have to leave for New York immediately.

۱۱) آنها باید فورا عازم نیویورک شوند.

پاسخ: (they will have to leave)

۱۲)we have to stay there all summer.

۱۲) ما باید تمام تابستان را در آنجا بمانیم.

پاسخ: (we will have to stay)

۱۳) you have to send it by air express.

۱۳) تو باید این را با پست هوایی اکسپرس(فوری) ارسال کنی.

پاسخ: (you will have to send)

۱۴) he has to give me a receipt.

۱۴) او باید به من رسید بدهد.

پاسخ: ( he will have to give)

  کاربرد have to و must (زمان های حال ساده، گذشته، آینده و حال کامل )

شکل های منفی و سوالی

شکل منفی

من نباید امشب کار کنم.

I don’t have to work tonight.

حال ساده

او امشب نباید کار کند.

He doesn’t have to work tonight.

من دیشب نباید کار می کردم.

I didn’t have to work last night.

گذشته ساده

من فردا نباید کار کنم.

I will not(won’t) have to work tomorrow.

آینده ساده

من این هفته هر شب مجبور نبوده ام کار کنم.

I have’t had to work every night this week.

حال کامل

او این هفته هر شب مجبور نبوده است کار کند.

He hasn’t  had to work  every night this week.

 

 

شکل سوالی

آیا من باید امشب کار کنم؟

Do I have to work tonight?

حال ساده

آیا او امشب باید کار کند؟

Does he have to work tonight?

آیا من دیشب باید کار می کردم؟

Did I have to work last night.

گذشته ساده

آیا من فردا باید کار کنم؟

will I have to work tomorrow.

آینده ساده

آیا من این هفته هر شب مجبور بوده ام کار کنم؟

have I had to work every night this week.

حال کامل

آیا او این هفته هر شب مجبور بوده است کار کند؟

has He had to work  every night this week.

کابرد have to و must در فعل کار کردن
سوالی کردن have to و must

(۴) Practice

Change the following sentences from affirmative to negative.

جملات زیر را از مثبت به منفی تبدیل کنید.

۱)the nurse had to work in the Recovery Room.

 (the nurse didn’t have to work in the Recovery Room.)

۱)پرستار در اتاق ریکاوری کار می کرد. (پرستار نباید در اتاق ریکاوری کار می کرد.)

۲) They’ll have to buy their tickets early.

۲) آنها مجبور خواهند بود بلیط هایشان را زود بخرند.

پاسخ: (They won’t have to buy)

۳) I have to cash this check today.

۳) من باید امروز این چک را نقد کنم.

پاسخ: ( I don’t have to cash)

۴) he had to pay the doctor before leaving the office.

۴) او باید قبل از ترک مطب ویزیت دکتر را پرداخت می کرد.

پاسخ:(he didn’t have to pay)

۵) they had to go by train.

۵) آنها باید با قطار می رفتند.

پاسخ: ( they didn’t have to go)

۶)she has to take a make-up examination.

۶) او باید امتحان جبرانی بدهد.

پاسخ: (she doesn’t have to take)

۷) he has to write many business letters.

۷) او باید تعداد زیادی نامه تجاری بنویسد.

پاسخ: (he doesn’t have to write)

۸)we’ll have to take an earlier flight.

۸) ما مجبور خواهیم بود پرواز زودتر را داشته باشیم.

پاسخ: (we won’t have to take)

۹) they had to wait a long time for an answer to their letter.

۹) آنها باید برای پاسخ نامه شان مدت زمان طولانی منتظر می ماندند.

پاسخ: (they didn’t  have to wait)

۱۰)they have to learn many new words every  day.

۱۰)آنها باید هر روز تعداد زیادی کلمات جدید یاد بگیرند.

پاسخ: (they didn’t have to learn)

۱۱) I have to go to the dentist again next week.

۱۱) من باید هفته آینده دوباره به دندانپزشکی بروم.

پاسخ: (I don’t have to go)

۱۲) i had to wait in his office a long time.

۱۲) من باید مدت طولانی در دفترش منتظر می ماندم.

پاسخ: ( i didn’t have to wait)

۱۳) he has to get up at six o’clock every morning.

۱۳) او باید هر صبح در ساعت شش بیدار شود.

پاسخ: ( he doesn’t have to get up)

۱۴) they had to telephone him long distance.

۱۴) آنها باید با تلفن راه دور با او تماس می گرفتند.

پاسخ: (they didn’t have to telephone)

۱۵) I’ll have to lend him money for the trip.

۱۵) من مجبور خواهم بود برای سفر به او پول قرض دهم.

پاسخ: (I won’t have to lend)

۱۶) she has to help him with his homework every day.

۱۶) او باید هر روز در تکالیفش به او کمک کند.

پاسخ: ( she doesn’t have to help )

(۵) Practice

Change the sentences to questions.

تمرین شماره ۵  از کاربرد must و have to

جملات را سوالی کنید.                                             

۱)the nurse had to work in the Recovery Room.

 (Did the nurse have to work in the Recovery Room.)

۱)پرستار در اتاق ریکاوری کار می کرد.(آیا پرستار باید در اتاق ریکاوری کار می کرد.)

۲) They’ll have to buy their tickets early.

۲) آنها مجبور خواهند بود بلیط هایشان را زود بخرند.

پاسخ: (?will They have to buy)

۳) I have to cash this check today.

۳) من باید امروز این چک را نقد کنم.

پاسخ:(?Do I  have to cash)

۴) he had to pay the doctor before leaving the office.

۴) او باید قبل از ترک مطب ویزیت دکتر را پرداخت می کرد.

پاسخ:(?did he have to pay)

۵) they had to go by train.

۵) آنها باید با قطار می رفتند.

پاسخ: (?did they have to go)

۶)she has to take a make-up examination.

۶) او باید امتحان جبرانی بدهد.

پاسخ: (? does she have to take)

۷) he has to write many business letters.

۷) او باید تعداد زیادی نامه تجاری بنویسد.

پاسخ: (?does he have to write)

۸)we’ll have to take an earlier flight.

۸) ما مجبور خواهیم بود پرواز زودتر را داشته باشیم.

پاسخ: (?will we have to take)

۹) they had to wait a long time for an answer to their letter.

۹) آنها باید برای پاسخ نامه شان مدت زمان طولانی منتظر می ماندند.

پاسخ: (?did they have to wait)

۱۰)they have to learn many new words every  day.

۱۰)آنها باید هر روز تعداد زیادی کلمات جدید یاد بگیرند.

پاسخ: (?did they have to learn)

۱۱) I have to go to the dentist again next week.

۱۱) من باید هفته آینده دوباره به دندانپزشکی بروم.

پاسخ: (?do I have to go)

۱۲) i had to wait in his office a long time.

۱۲) من باید مدت طولانی در دفترش منتظر می ماندم.

پاسخ: (? did i have to wait)

۱۳) he has to get up at six o’clock every morning.

۱۳) او باید هر صبح در ساعت شش بیدار شود.

پاسخ: (? does he have to get up)

۱۴) they had to telephone him long distance.

۱۴) آنها باید با تلفن راه دور با او تماس می گرفتند.

پاسخ: (? did they have to telephone)

۱۵) I’ll have to lend him money for the trip.

۱۵) من مجبور خواهم بود برای سفر به او پول قرض دهم.

پاسخ: (?will I have to lend)

۱۶) she has to help him with his homework every day.

۱۶) او باید هر روز در تکالیفش به او کمک کند.

پاسخ: (? does she have to help )
کاربرد have to در جملات
کاربرد have to در جملات

(۶) Practice

change the following sentences to questions beginning with the question words in parentheses.

تمرین شماره ۶  از کاربرد must و have to

جملات زیر را با استفاده از کلمات پرسشی داخل پرانتز سوالی کنید.

۱) he had to leave at six o’clock.(what time)

  (what time did he have to leave?)

۱)او باید در ساعت شش حرکت می کرد.(او باید در چه ساعتی حرکت می کرد؟)

۲) they had to wait there for two hours.(How long)

۲) آنها باید به مدت دو ساعت در آنجا منتظر می ماندند.

پاسخ: (?How long did they have to wait there)

۳)the children had to stay indoors because it was raining.(why)

۳) بچه ها باید در داخل می ماندند زیرا باران می آمد.

پاسخ: (?Why did the children have to stay indoors)

۴)they had to leave the party early because Jay was sick.(why)

۴) آنها باید مهمانی را زود ترک می کردند زیرا جی بیمار بود.

پاسخ: (?Why did they have to leave the party early)

۵) he has to go to Denver on Sunday.(when)

۵) او باید روز یکشنبه به دنور برود.

پاسخ: (?When does he have to go to Denver)

۶) he will have to stay there for a month.(how long)

۶) او مجبور خواهد بود یک ماه در آنجا بماند.

پاسخ: (?How long will he have to stay there)

۷)they had to pay $15 for their medicine.(how much)

۷) آنها باید ۱۵ دلار برای داروهایشان پرداخت می کردند.

پاسخ:(?How much did they have to pay for their medicine)

۸) i have to go to the dentist again next week.(when)

۸) من باید هفته دیگر دوباره به دندانپزشکی بروم.

پاسخ:(?When do I have to go to the dentist again)

۹) you will have to come back at five o’clock.(what time)

۹) شما مجبور خواهید بود ساعت پنج برگردید.

پاسخ: (?What time will you have to come hack)

۱۰) he has to go to the post office to buy some stamps.(why)

۱۰) او باید برای خرید تعدادی تمبر به اداره پست برود.

پاسخ: (?Why does he have to go to the post office)

۱۱) Each student has to learn ten new words every day.(how many new words)

۱۱) هر دانش آموز باید هر روز ده لغت جدید یاد بگیرد.

پاسخ: (?How many new words does each student have to learn every day)

۱۲) she has to go there twice a week.(how often)

۱۲) او باید هفته ای دوبار به آنجا برود.

پاسخ: (?How often does she have to go there)

۱۳) they had to leave twenty dollars as a deposit.(how much)

۱۳) آنها باید ۲۰ دلار به عنوان ودیعه می گذاشتند.

پاسخ: (?How much did they have to leave as a deposit)

۱۴) he has to leave at three o’clock.(what time)

۱۴) او باید در ساعت سه حرکت کند.

پاسخ:(?What time does he have to leave)

۱۵) you have to sign your  name at the bottom of the page.(where)

۱۵) شما باید اسم تان را در پایین صفحه امضاء کنید.

پاسخ: (?Where do you have to sing your name)

۱۶) Mary has to do all the housework now because her husband is ill.(why)

۱۶) اکنون مری باید تمام کارهای خانه را انجام دهد زیرا شوهرش بیمار است.

پاسخ: (?Why does Mary have to do all the housework)

۱۷) I’ll have to ask my parents for the money.(whom)

۱۷) من مجبور خواهم بود از پدر و مادرم تقاضای پول کنم.

پاسخ: (?Whom will I have to ask for the money)
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.