0

کاربرد may have و must have در زبان انگلیسی

در انگلیسی Must have و May have

کاربرد may have و must have

بررسی ساختار و کاربرد may have و  must have :

p.p. + must have : برای نشان دادن احتمال قوی یا نتیجه گیری از شواهد و قرائن به کار می رود.

p.p. + may have : برای نشان دادن احتمال انجام کاری در گذشته است.

قسمت سوم فعل = p.p.

Susan isn’t here. She must have (must’ve) gone home.

سوزان اینجا نیست. به احتمال زیاد خونه رفته. (نتیجه گیری)

I haven’t seen Mary today. She may have gone home.

من امروز مری را ندیده ام. شاید خونه رفته. (احتمال)

may have و must have در زبان انگلیسی
may have و must have در زبان انگلیسی

(۱) Practice

Supply must have in the following sentences. Use both the full form and the contracted form. Use the past participle of the verb in parentheses.

نمونه سوال و تمرین از کاربرد  must have :

در جملات زیر با استفاده از قسمت سوم افعال داخل پرانتز شکل must have را بنویسید. از هر دو شکل عادی و فشرده افعال استفاده کنید.

 

۱)I can’t find my book. I …. (leave) it on the bus.

 (I can’t find my book. I must have left it on the bus.

  I must’ve left it on the bus.)

۱) من نمی توانم کتابم را پیدا کنم. به احتمال زیاد آن را در اتوبوس جا گذاشته ام.

۲) She …. (take) the magazine with her. It’s not here.

۲) او باید مجله را با خود برده باشد. این اینجا نیست.

(She must have taken)

۳) They don’t answer their telephone. They …. (go) away somewhere.

۳)آنها به تلفنشان جواب نمی دهند. آنها باید جایی رفته باشند.

(they must have gone)

۴) Roy …. (study) hard before his examination.

۴) ری به احتمال قوی قبل از امتحانش سخت درس خوانده است.

(Roy must have studied)

کاربرد must have و ساختار must have
کاربرد must have در انگلیسی

۵) she speaks English fluently. She …. (study) a long time.

۵) او انگلیسی را روان صحبت می کند. او باید مدت طولانی مطالعه کرده باشد.

(she must have studied)

۶) You … (see) her, she walked in front of you.

۶) تو باید او را دیده باشی، او از مقابل تو رد شد.

(you must have seen)

۷) The bank … been … (rob) by professionals, they left no clues.

۷) بانک باید توسط حرفه ای ها سرقت شده باشد، آنها هیچ رد پایی باقی نگذاشتند.

(the bank must have been robbed)

۸) He …. (come) by taxi.

۸) او باید با تاکسی آمده باشد.

(he must have come)

(۲) Practice

Supply may have in the following sentences.

نمونه سوال و تمرین از کاربرد  may have :

در جملات زیر از may have استفاده کنید.

۱)She … (take) the book by mistake.

  (she may have taken the book by mistake.)

۱) او ممکن است اشتباها کتاب را برده باشد.

 

۲) They … (call) while you were out.

۲) احتمال دارد زمانی که شما بیرون بودید آنها زنگ زده باشند.

(they may have called)

کاربرد may have در انگلیسی
کاربرد may have در انگلیسی

۳) I … (leave) my keys at home or I … (lose) them some where. I’m not sure.

۳) من ممکن است کلیدهایم را در خانه جا گذاشته باشم یا اینکه آنها را در جایی گم کرده باشم. من مطمئن نیستم.

(I may have left … I may have lost)

 

۴) They … (be) wealthy at one time, but I doubt it.

۴) آنها ممکن است زمانی پولدار بوده باشند، اما من شک دارم.

(they may have been )

 

۵) They now think that the jewels … (steal) by one of the neighbors.

۵) آنها حالا فکر می کنند که ممکن است جواهرات توسط یکی از همسایه ها به سرقت رقته باشد.

(may have been stolen)

 

۶)the storm … (delay) the phone.

۶) طوفان ممکن است باعث تاخیر هواپیما شده باشد.

(the storm may have delayed)

(۳) Practice

Using must have, complete each of these sentences in your own words.

با استفاده از کلمات خودتان و must have جملات را کامل کنید.

 

۱)They don’t answer their phone, they ….. .

  (They don’t answer their phone, they must have gone away on their vacation.)

۱)آنها به تلفنشان جواب نمی دهند، آنها باید به تعطیلاتشان رفته باشند.

کاربرد must have در زبان انگلیسی
کاربرد must have در انگلیسی

۲) I can’t find my notebook; I ….. .

۲)من نمی توانم دفترم را پیدا کنم؛ من …. .

۳) William got very good grades this semester; he …… .

۳) ویلیام این ترم نمرات خیلی خوبی گرفت؛ او …. .

۴) They seem to know a lot about Latin America; they …… .

۴) به نظر می رسد آنها چیزهای زیادی درباره آمریکای لاتین می دانند؛ آنها …. .

۵) he speaks English very well; he ….. .

۵) او انگلیسی را خیلی خوب صحبت می کند؛ او …. .

۶) My umbrella has suddenly disappeared ; Felix …….. .

۶) چتر من ناگهان ناپدید شده است؛ فیلیکس …. .

۷) Daphne and Mark aren’t playing volleyball anymore; they ….. .

۷) دفنه و مارک دیگر والیبال بازی نمی کنند؛ آنها … .

۸) Sam didn’t attend the meeting last night; he …… .

۸) شام دیشب در جلسه حاضر نشد؛ او …… .

۹) The streets are wet; it …….. .

۹) خیابان ها خیس هستند؛ این …….. .

۱۰) The plan worked perfectly; they …….. .

۱۰) نقشه کاملا موثر بود، آنها ….. .

 

(۴) Practice

Answer each of the following questions using may have . Add I’m not sure or I don’t know for sure at the end of your answer.

نمونه سوال و تمرین از کاربرد may have :

به هر یک از سوالات زیر با استفاده از may have پاسخ دهید. به آخر پاسختان I’m not sure یا I don’t know for sure را اضافه کنید.

 

۱)Did John bring his car to school today?

 (John may have brought his car to school today – I’m not sure.)

۱) آیا جان امروز ماشینش را به مدرسه آورد؟

(جان ممکن است امروز ماشینش را به مدرسه آورده باشد – من مطمئن نیستم.)

۲) did professor Wiley learn Spanish in South America?

۲) آیا پروفسور ویلی در آمریکای لاتین اسپانیایی را یاد گرفت؟

(prof. Wiley may have learned Spanish in South America – I’m not sure.)

 

۳) did Helen call while I was out?

۳) آیا هلن موقعی که من بیرون بودم زنگ زد؟

(Helen may have called while I was out – I’m not sure)

۴) Was Mr. Reese born in this country or Europe?

۴) آقای ریز در این کشور به دنیا آمد یا در اروپا؟

(Mr. Reese may have been born in this country or Europe – I’m not sure)

۵) Did Mary and John have an argument?

۵) آیا مری و جان بحث کردند؟

(Mary and Helen may have had an argument– I’m not sure)

۶) did he pass all his exams?

۶) آیا او در همه امتحاناتش قبول شد؟

(He may have passed all his exams – I’m not sure)

۷) did Grace go shopping this afternoon?

۷) آیا گریس امروز بعد از ظهر به خرید رفت؟

(Grace may have gone shopping this afternoon – I’m not sure)

۸) Were they married in Seattle?

۸) آیا آنها در سیاتل ازدواج کردند؟

(they may have been married in Seattle – I’m not sure)
کاربرد may have در انگلیسی
کاربرد may have در انگلیسی

۹) did it rain during the night?

۹) آیا در طول شب باران بارید؟

(It may have rained during the night – I’m not sure)

۱۰) did the New York Yankees win the world Series last year?

۱۰) آیا یانکی های نیویورک پارسال برنده دوره بازی های جهانی شدند؟

(the New York Yankees may have won the world series last year – I’m not sure)

 

دیدگاه کاربران
 • ناهید 29 ژوئن 2021

  با مثال های زیاد و خیلی راحت و در بهترین شکل اموزش دادید ممنون 🌷🌷🌷🌷🌷

  • مدیر سایت 6 جولای 2021

   موفق باشید دوست خوبم 🌹🌹🌹

 • میرهادی 25 اکتبر 2022

  بسیار عالی

  • مدیر سایت 26 اکتبر 2022

   سپاس دوست عزیز

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.