0

کاربرد اسم مصدر در زبان انگلیسی

اسم مصدر در زبان انگلیسی Gerund

اسم مصدر بخش اول:

کاربرد اسم مصدر در زبان انگلیسی : اسم مصدر شکلی از فعل است که ing می گیرد و مانند اسم عمل می کند.

He enjoys studying English.

او از انگلیسی خواندن لذت می برد.

He finished reading the lesson.

او خواندن درس را تمام کرد.

He has stopped trying to be first.

او سعی نکرده است اول باشد.

کاربرد اسم مصدر در انگلیسی
کاربرد اسم مصدر

رایج ترین افعالی که بعد از آنها اسم مصدر به کار می رود:

قدردانی کردن

Appreciate

توصیه کردن

Recommend

ترک کردن، ول کردن

Quit

در نظر گرفتن

Consider

خطر کردن

Risk

انکار کردن

Deny

رنجیدن

Resent

فهمیدن

Understand

پیشنهاد دادن

Suggest

لذت بردن

Enjoy

 

تمام کردن

finish

بخشیدن

Excuse

قبول کردن

Admit

تصور کردن

Imagine

عفو کردن

Forgive

خودداری کردن

Avoid

ناراحت شدن

Mind

ادامه دادن

Keep on

بحث کردن

discuss

جلوگیری کردن

Prevent

تمرین کردن

practice

 

 

(۱) Practice

In the sentences below, supply the gerund form of the verb shown in parentheses.

تمرین شماره ۱ از کاربرد اسم مصدر :

در جملات پایین شکل اسم مصدر افعال داخل پرانتز قرار دهید.

۱)I am considering …. (move) back to Montreal.

  (I am considering moving back to Montreal.)

۱) من دارم در مورد برگشتن به مونترال فکر می کنم.

پاسخ: (studying)
کاربرد اسم مصدر در جملات انگلیسی
کاربرد اسم مصدر در جملات

۲) I enjoy ….. (study) with Miss Kinsey.

۲) من از درس خواندن با میسی کینسی لذت می برم.

پاسخ: (going)

۳) Mr. Kent stopped …. (go) ti his English class.

۳) آقای کنت رفتن به کلاس انگلیسی اش را متوقف کرد.

پاسخ: (waiting)

۴) Do you mind …. (wait) a few minutes in the hall?

۴) اشکالی نداره اگه چند دقیقه ای در راهرو منتظر بمونین؟

پاسخ: (buying)

۵) We are considering ….. (buy) a cassette recorder.

۵) ما در فکر خرید یک ضبط صوت هستیم.

پاسخ: (traveling)

۶) Did you enjoy …. (travel) through Canada last summer?

۶) آیا تابستان گذشته از سفر در کانادا لذت بردید؟

پاسخ: (coming)

۷) Ask that salesman whether he minds …… (come) back this afternoon.

۷) از آن فروشنده سوال کن که آیا برایش اشکالی ندارد امروز بعد از ظهر برگردد.

پاسخ: (listening)

۸) Mr. Lamb enjoys ….. (listen) to the radio.

۸) آقای لمب از گوش دادن به رادیو لذت می برد.

پاسخ: (listening)

۹) Mr. And Mrs. Michaels have stopped …. (talk) to each other.

۹) آقا و خانم مایکل دیگر با هم صحبت نمی کنند.

پاسخ: (taking)

۱۰) They resent …. (hold) the classes in the evening instead of the morning.

۱۰) آنها از اینکه کلاس ها به جای صبح در بعد از ظهر تشکیل شوند دلخورند.

پاسخ: (holding)

۱۱) we will avoid ….. (receive) visitors after 2 p.m.

۱۱) ما از پذیرش مهمانان بعد از ساعت دو بعد از ظهر اجتناب خواهیم کرد.

پاسخ: (receiving)

۱۲) They have finished …. (paint) our apartment at last.

۱۲) آنها بالاخره رنگ کردن آپارتمان ما را تمام کردند.

پاسخ: (painting)

۱۳) Paul was driving fast and couldn’t avoid ….. (hit) the other car.

۱۳)  پل داشت با سرعت رانندگی می کرد و نتوانست از برخورد با ماشین دیگر جلوگیری کند.

پاسخ: (hitting)

۱۴) Joey denied …… (take) the book.

۱۴) جوی برداشتن کتاب را انکار کرد.

پاسخ: (taking)

۱۵) you shouldn’t risk …… (go) out if you have a cold.

۱۵) اگر سرما داری با بیرون رفتن نباید ریسک کنی.

پاسخ: (going)

۱۶) He admitted …… (make) the mistake after we questioned him for a long time.

۱۶) ما بعد از اینکه او را برای مدتی طولانی مورد بازجویی قرار دادیم او پذیرفت که اشتباه کرد.

پاسخ: (making)

(۲) Gerunds

کاربرد اسم مصدر بخش دوم :

۱) بعد از حروف اضافه اسم مصدر به کار می رود.

Jane is fond of Exercising.

She was successful in passing her exams.

جین به ورزش علاقمند است.

او موفق شد در امتحاناتش قبول شود.

 

۲) بعد از عبارات و کلمات زیر اسم مصدر به کار می رود.

تحمل نکردنCan’t standارادی نبودنCan’t help
اشکالی دارد کهWould you mindحوصله نداشتنDon’t feel like
ارزش داشتنBe worthگرفتار بودنBe busy
فایده ای نداردIt’s no useخوب نیستIt’s no good
اجازه ندادنWon’t haveدچار دردسر شدنHave difficultly
عادت کردن بهGet used toعادت داشتن بهBe used to

مثال هایی در ارتباط با عبارات فوق:

He can’t help feeling angry about it.

او نمی تواند از آن مسئله عصبانی نباشد.

Is that film worth seeing?

آیا آن فیلم ارزش دیدن دارد؟

She is busy typing.

او مشغول تایپ کردن است.

I had difficulty getting a taxi.

برای تاکسی گرفتن مشکل دارم.

کاربرد اسم مصدر در انگلیسی
کاربرد اسم مصدر

I don’t feel like going to class.

حال کلاس رفتن را ندارم.

I won’t have anyone telling me what to do.

به هیچ کس اجازه نخواهم داد که برایم تعیین تکلیف کند.

(۲) Practice

Supply the gerund of the verb in parentheses. Where necessary, introduce a preposition.

تمرین شماره ۲ از کاربرد اسم مصدر :

شکل اسم مصدر افعال داخل پرانتز را به کار برید.جایی که لازم است از حرف اضافه مناسب استفاده کنید.

۱) Were you successful … (see) Ms. Rice?

    (Were you successful in seeing Ms. Rice? )

۱) آیا شما موفق به دیدن خانم رایس شدید؟

۲) Is Jack fond … (swim)?

۲) آیا جک به شنا علاقمند است؟

پاسخ: (of swimming)

۳) He needs much more drill … (spell).

۳) او احتیاج به تمرین بیشتری در دیکته دارد.

پاسخ: (in spelling)

۴) There’s no use … (call) Mr. Dennis. He’s not at home now.

۴) زنگ زدن به آقای دنیس فایده ای ندارد. او حالا در خانه نیست.

پاسخ: (calling)

۵) There is little chance … (see) him today.

۵) امروز شانس کمی برای دیدن او وجود دارد.

پاسخ: (of seeing)

۶) That salesman has left. He got tired … (wait) for Ms. Moreno.

۶)فروشنده رفته است. او از انتظار کشیدن برای خانم مورنو خسته شد.

پاسخ: (of waiting)

۷) That book is well worth … (read).

۷) آن کتاب ارزش خواندن را دارد.

پاسخ: (reading)

۸) Do you mind … (live) in the city.

۸) آیا از زندگی در شهر خوشتان می آید؟

پاسخ: (living)

۹) It is a question … (find) the right person for the job.

۹) پیدا کردن شخص مناسب برای کار مسئله ای است.

پاسخ: (of finding)

۱۰) Mr. Spock always takes great pleasure … (help) others.

۱۰) آقای اسپوک همیشه از کمک کردن به دیگران لذت بسیاری می برد.

پاسخ: (in helping)

۱۱) Do you think that lecture is worth … (attend)?

۱۱) آیا فکر می کنید که ان سخنرانی ارزش حضور داشتن را دارد؟

پاسخ: (attending)

۱۲) Mr. and Mrs. Johnson are thinking … (move) to Colorado.

۱۲) اقا و خانم جانسون در فکر رفت به کلرادو هستند.

پاسخ: (of moving)

۱۳) He insisted … (help) me with the report.

۱۳) او اصرار داشت در گزارش به من کمک کند.

پاسخ: (of helping)

۱۴) Would you mind … (hold) this for me, please.

۱۴) اگه ممکنه لطفا اینو برام نگه دارید.

پاسخ: (holding)

۱۵) Mr. Peters spoke this morning … (start) a new class.

۱۵) آقای پیترز امروز صبح درباره شروع به کار در یک کلاس جدید صحبت کرد.

پاسخ: (about starting)

۱۶) He has no intention … (leave) the class at this time.

۱۶) او قصد ندارد در این زمان کلاس را ترک کند.

پاسخ: (of finding)

۱۷) We are all looking forward … (see) Ms. Robertson next week.

۱۷) ما همگی با اشتیاق در انتظار دیدن خانم رابرتسون در هفته آینده هستیم.

پاسخ: (to seeing)

۱۸) Is there any possibility … (see) Mr. Black this morning?

۱۸) آیا امروز صبح هیچ امکانی برای دیدن آقای بلک وجود دارد؟

پاسخ: (of seeing)

(۳) Practice

Using a gerund construction, complete the following sentences in your own words.

تمرین شماره ۳ از کاربرد اسم مصدر :

با استفاده از ساختار اسم مصدر ، و کلمات خودتان کامل کنید.

۱) She is not interested in … .

(She is not interested in learning to speak English.)

۱)او علاقه ندارد که صحبت کردن انگلیسی را یاد بگیرد.

۲) We both enjoy … .

۲) ما هر دو از ….. لذت می بریم.

۳) We went straight home instead of … .

۳) ما به جای … مستقیما خانه رفتیم.

۴) I don’t feel like … .

۴) من میلی به … ندارم.

۵) He has no intention of … .

۵) او قصد … ندارد.

۶) Do you think that book is worth … .

۶) آیا فکر می کنید آن کتاب ارزش … را دارد؟

۷) We congratulated him on … .

۷) ما برای … به او تبریک گفتیم.

۸) Do you mind … .

۸) آیا اشکالی ندارد اگر. …. ؟

۹) He is tired of … .

۹) او از … خسته شده است.

کاربرد اسم مصدر در زبان انگلیسی
کاربرد اسم مصدر

۱۰) He left suddenly without … .

۱۰) او ناگهان بدون … رفت.

۱۱) Thank you for … .

۱۱) برای … از شما متشکرم.

۱۲) He insisted upon … .

۱۲) او برای … اصرار کرد.

۱۳) I can’t imagine … .

۱۳) من نمی توانم … را تصور کنم.

۱۴) We are considering … .

۱۴) ما در حال فکر کردن درباره … هستیم.

۱۵) He says he doesn’t feel like … .

۱۵) او می گوید میلی به … ندارد.

۱۶) They have stopped … .

۱۶) آنها … را متوقف کرده اند.

۱۷) There is little chance of … .

۱۷) شانس کمی وجود دارد که …

۱۸) He hasn’t had any experience in … .

۱۸) او در …. هیچ تجربه ای نداشته است.

۱۹) You can’t blame him for … .

۱۹) تو نمی توانی او را برای …. سرزنش کنی.

۲۰) We all need more practice in … .

۲۰) همه ما نیازمند تمرین بیشتری در …. هستیم.

۲۱) We finally succeeded in … .

۲۱) ما بالاخره موفق به … شدیم.

۲۲) They are thinking of … .

۲۲) آنها در حال در نظر گرفتن … هستند.

۲۳) They are both very fond of … .

۲۳) آنها هر دو خیلی علاقمند به …. هستند.

۲۴) In the middle of our discussion, the man suddenly burst out … .

۲۴) در میان بحث مان، مرد ناگهان با صدای بلند شروع به …. کرد.

۲۵) Have you finished … .

۲۵) آیا شما … را تمام کرده اید؟

۲۶) Mrs. Belkamp has suggested … .

۲۶) خانم بل کمپ پیشنهاد … را داده است.

۲۷) If you don’t hurry, we’ll miss … .

۲۷) اگر عجله نکنیم ما … را از دست خواهیم داد.

۲۸) The Cresseys had to postpone … .

۲۸) خانواده کرسی باید …. را به تعویق می انداختند.

۲۹) Did the prisoner escape … .

۲۹) آیا زندانی از …. فرار کرد؟

۳۰) Would you mind … .

۳۰) میشه لطفا ….. ؟

(۳) Gerunds

کاربرد اسم مصدر و مصدر بخش سوم :

بعد از برخی افعال مصدر (فعل با to) و یا اسم مصدر (فعل با ing) به کار می رود.

She will continue to study in that class.

She will continue studying in that class.

او درس خواندن در آن کلاس را ادامه خواهد داد.

He has begun to take English lessons.

He has begun taking English lessons.

او شروع به گرفتن درس انگلیسی کرده است.

 

رایج ترین افعالی که به دنبال آنها مصدر یا اسم مصدر به کار می رود.

اجازه دادنAllowتوصیه کردن،پیشنهاد دادنAdvise
شروع کردنBeginسعی کردن،تلاش کردنAttempt
ادامه دادنContinueتحمل نکردنCannot bear
قدغن کردنForbidدوست نداشتن،بیزار بودن ازDislike
قصد داشتنIntendمتنفر بودن از ، بیزار بودن ازHate
دوست داشتنLoveدوست داشتن، خوش آمدن ازLike
اجازه دادنPermitنیاز داشتن، لازم داشتنNeed
دست کشیدن ازCeaseغفلت کردنNeglect
شروع کردن یا شروع شدهstartترجیح دادنprefer

چند نکته مهم:

1) اگر بعد از افعال allow، advise، permit و forbid مفعول شخصی بیاید، فعل بعدی به صورت مصدر خواهد بود. اما چنانچه بعد از این افعال مفعول شخصی به کار نرود، فعل بعدی به صورت اسم مصدر می باشد.

 

He advised us to rest.

او به ما توصیه کرد که استراحت کنیم.

He advised resting.

او استراحت را توصیه کرد.

They don’t permit anyone to talk loudly in this theater.

They don’t permit loud talking in this theater.

آنها به هیچ کس اجازه نمی دهند در این تئاتر با صدای بلند حرف بزند.

انها اجازه بلند صحبت کردن در این تئاتر را نمی دهند.

 

2) اگر need با فاعل غیر شخص بیاید، چنانچه بخواهیم بعد از آن شکل مصدر فعل را بیاوریم، حتما باید فعل به صورت مصدر مجهول به کار رود.

My car needs to be washed.

لازم است که ماشینم شسته شود.

 

(۴) Practice

Complete each of the following sentences with a gerund.

تمرین شماره ۴ از کاربرد اسم مصدر :

جملات زیر را با استفاده از ساختار اسم مصدر کامل کنید.

 

۱) Micky intends … (take) biology this semester.

    (Micky intends taking biology this semester.)

۱)میکی قصد دارد این ترم درس زیست شناسی را بگیرد.

۲) He likes … (take) lessons from Miss Dixson.

۲) او دوست دارد با میس دیکسون درس بگیرد.

پاسخ: (likes taking)

۳) I neglected … (tell) Mr. Hall about that report.

۳) من از بیان آن گزارش به آقای هال غفلت کردم.

پاسخ: (neglected telling)

۴) They prefer … (meet) at five o’clock instead of at six.

۴) آنها ترجیح می دهند به جای ساعت پنج در ساعت شش ملاقات داشته باشند.

پاسخ: (prefer meeting)

۵) Joe will start … (work) in that department next week.

۵) جو هفته آینده کار در آن اداره را شروع خواهد کرد.

پاسخ: (start working)

۶) But he will continue … (take) frequent trips to the Midwest.

۶) اما او سفرهای مکرر به غرب میانه ادامه خواهد داد.

پاسخ: (continue taking)

۷) Meg loves … (work) for Mr. Harris.

۷) مگ دوست دارد برای آقای هریس کار کند.

پاسخ: (loves working)

۸) He intends … (leave) on the fifteenth.

۸) او قصد دارد در روز پانزدهم حرکت کند.

پاسخ: (intends leaving)

۹) He hates … (leave) the East Coast.

۹) او دلش نمی خواهد ایست کوست را ترک کند.

پاسخ: (hates leaving)

۱۰) When will Mr. Hale start … (come) to class?

۱۰) آقای هیل آمدن به کلاس را کی شروع خواهد کرد؟

پاسخ: (start coming)

۱۱) Ava likes … (study) in the fourth grade.

۱۱) آوا دوست دارد در کلاس چهارم درس بخواند.

پاسخ: (likes studying)

۱۲) Mr. Hope to begin … (take) private lessons.

۱۲) آقای هوپ ترجیح می دهد درس خصوصی بگیرد.

پاسخ: (prefers taking )

۱۳) We hope to begin … (increase) our sales in the spring.

۱۳) ما امیدواریم افزایش فروش مان را در بهار شروع کنیم.

پاسخ: (begin increasing)
کاربرد اسم مصدر در انگلیسی
کاربرد اسم مصدر در جملات

۱۴) The enemies have continued … (build) up their armies.

۱۴) دشمنان افزودن سربازان شان را ادامه داده اند.

پاسخ: (continued building)

۱۵) Mary hates … (do) secretarial work.

۱۵) مری از اینکه کار منشی گری را انجام دهد متنفر است.

پاسخ: (hates doing)

(۵) Practice

Complete each of the sentences in Exercise 4  with an infinitive.

تمرین شماره ۵ از کاربرد اسم مصدر :

هر یک از جملات تمرین (۴) را با مصدر to کامل کنید.

۱) Micky intends … (take) biology this semester.

    (Micky intends to take biology this semester.)

۱)میکی قصد دارد این ترم درس زیست شناسی را بگیرد.

۲) He likes … (take) lessons from Miss Dixson.

۲) او دوست دارد با میس دیکسون درس بگیرد.

پاسخ: (likes to take)

۳) I neglected … (tell) Mr. Hall about that report.

۳) من از بیان آن گزارش به آقای هال غفلت کردم.

پاسخ: (neglected to tell)

۴) They prefer … (meet) at five o’clock instead of at six.

۴) آنها ترجیح می دهند به جای ساعت پنج در ساعت شش ملاقات داشته باشند.

پاسخ: (prefer to meet)

۵) Joe will start … (work) in that department next week.

۵) جو هفته دآینده کار در آن اداره را شروع خواهد کرد.

پاسخ: (start to work )

۶) But he will continue … (take) frequent trips to the Midwest.

۶) اما او سفرهای مکرر به غرب میانه ادامه خواهد داد.

پاسخ: (continue to take)

۷) Meg loves … (work) for Mr. Harris.

۷) مگ دوست دارد برای آقای هریس کار کند.

پاسخ: (loves to work)

۸) He intends … (leave) on the fifteenth.

۸) او قصد دارد در روز پانزدهم حرکت کند.

پاسخ: (intends to leave )

۹) He hates … (leave) the East Coast.

۹) او دلش نمی خواهد ایست کوست را ترک کند.

پاسخ: (hates to leave)

۱۰) When will Mr. Hale start … (come) to class?

۱۰) آقای هیل آمدن به کلاس را کی شروع خواهد کرد؟

پاسخ: (start to come)

۱۱) Ava likes … (study) in the fourth grade.

۱۱) آوا دوست دارد در کلاس چهارم درس بخواند.

پاسخ: (likes to study)

۱۲) Mr. Hope to begin … (take) private lessons.

۱۲) آقای هوپ ترجیح می دهد درس خصوصی بگیرد.

پاسخ: (prefers to take)

۱۳) We hope to begin … (increase) our sales in the spring.

۱۳) ما امیدواریم افزایش فروش مان را در بهار شروع کنیم.

پاسخ: (begin to increase)

۱۴) The enemies have continued … (build) up their armies.

۱۴) دشمنان افزودن سربازان شان را ادامه داده اند.

پاسخ: (continued to build)

۱۵) Mary hates … (do) secretarial work.

۱۵) مری از اینکه کار منشی گری را انجام دهد متنفر است.

پاسخ: (hates to do)
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.