0

ترتیب قرار گرفتن کلمات در جملات انگلیسی از جمله قید زمان

 Word Order

ترتیب قرار گرفتن کلمات در جملات انگلیسی

از طریق فرمول زیر با ترتیب قرار گرفتن کلمات در جملات انگلیسی آشنا می شوید :

قید زمان + قید مکان + قید حالت + مفعول مستقیم + مفعول غیر مستقیم + فعل + فاعل

I + gave + her + a book + cheerfully + at school + yesterday

من دیروز با خوشحالی کتابی را در مدرسه به او دادم

لغات مربوط به این درس:

به قدری هیجان زدهso excited
به زحمتhardly
به قدری روشنso bright
نور، چراغlight
پوشاندنcover
گاهگاهیfrom time to time
شهردارmayor
دوست داشتن(در گذشته)used to like
البتهof course
همچنینas well as
آن وقت، گاهیnow and then

Practice

Reconstruct the following sentences and put them into good English form.

تمرینی از ترتیب قرار گرفتن کلمات در جملات انگلیسی :

جملات زیر را دوباره با ترتیب درست انگلیسی بنویسید.

 

۱)Jacob has been two years in this country.

  (Jacob has been in this country two years.)

۱)جاکوب به مدت دو سال در این کشور بوده است.

۲) he is studying now English at Columbia University.

۲) او اکنون در حال خواندن انگلیسی در دانشگاه کلمبیا است.

پاسخ: (he is now studying English at Columbia University)

 

۳) he was so excited he hardly could think.

۳) او به قدری هیجان زده بود که نمی توانست فکر کند.

پاسخ: (he was so excited he could hardly think)
ترتیب قرار گرفتن کلمات در جملات انگلیسی
ترتیب قرار گرفتن کلمات در جملات انگلیسی

۴) the light was so bright that we had to cover from time to time our eyes.

۴) تابش نور انقدر شدید بود که ما مجبور بودیم گاهگاهی چشمان خود را بپوشانیم.

پاسخ: (the light was so bright that we had to cover our eyes form time to time)

 

۵) she said that he had had already three drinks.

۵) او گفت که قبلا سه نوشیدنی نوشیده بود.

پاسخ: (she said that he had already had three drinks)

 

۶) I even didn’t know that it was you who was calling me.

۶) من حتی نمی دانستم این تو بودی که داشتی به من زنگ می زدی.

پاسخ: (i didn’t even know that it was you who was calling me)

 

۷) Throw me from the bus a kiss.

۷) از اتوبوس بوسه ای برای من بفرست.

پاسخ: (throw me a kiss from the bus)

 

۸) Karen went to see the mayor in a new skirt.

۸) کارن با یک دامن جدید به دیدن شهردار رفت.

پاسخ: (in a new skirt, Karen went to see the mayor)

 

۹) Louise comes sometimes to our house for the lesson, and I go sometimes to hers.

۹) لوییس بعضی وقت ها برای درس خواندن به خانه ما می آید، و من گاهی به خانه او می روم.

پاسخ: (Louise sometimes comes to our house for the lesson, and I sometimes go to hers)

 

۱۰) I used to like a lot the theater, but now I go every night to the movies.

۱۰) من قبلا تئاتر را خیلی دوست داشتم، اما حالا هر شب به سینما می روم.

پاسخ: (I used to like the theater a lot, but now I go to the movies every night)

 

۱۱) Of course, always I speak German with my family and friends.

۱۱) البته، من همیشه با خانواده و دوستانم آلمانی صحبت می کنم.

پاسخ: (Of course, I always speak German with my family and friends)

 

۱۲) he is studying now French as well as English.

۱۲) او اکنون در حال خواندن فرانسه و همینطور انگلیسی می باشد.

پاسخ: (he is now studying French as well as English)

 

۱۳) he has been two years here; perhaps it is more even than that.

۱۳) او دو سال اینجا بوده است، شاید حتی بیشتر از این مدت.

پاسخ: (he has been here two years; perhaps it is even more than that)

 

۱۴) it was so sold that summer that we had to wear now and then our overcoats.

۱۴) آن سال تابستان هوا به قدری سرد بود که ما گاهی مجبور می شدیم پالتوهایمان را بپوشیم.

پاسخ: (it was so sold that summer that we had to wear our overcoats now and then)

 

۱۵) i have every day to write a lot of letters in English.

۱۵) من هر روز باید نامه های زیادی به انگلیسی بنویسم.

پاسخ: (I have to write a lot of letters in English every day.)

 

۱۶) he said that he had seen already that movie.

۱۶) او گفت که قبلا آن فیلم را دیده بود.

پاسخ: (he said that he had already seen that movie)

 

۱۷) he comes seldom to the lesson on time.

۱۷) او به ندرت به موقع به کلاس درس می آید.

پاسخ: ( he seldom comes to the lesson on time)

 

۱۸) Simon gave me this morning your message.

۱۸) سایمون امروز صبح پیغامت را به من داد.

پاسخ: (Simon gave me your message this morning)

 

۱۹)  please read slowly the whole sentence.

۱۹) لطفا کل جمله را به آرامی بخوان.

پاسخ: ( Please read the whole sentence slowly)

 

۲۰) we went last night to the theater.

۲۰) ما دیشب به تئاتر رفتیم.

پاسخ: (we went to the theater last night)

 

 

ترتیب قرار گرفتن کلمات در جملات انگلیسی
ترتیب قرار گرفتن کلمات در جملات انگلیسی

Position of Adverbs

ترتیب قید زمان در جملات انگلیسی

قیدهای زمان مانند : (last month و last week و yesterday و غیره ) معمولا در آخر جمله می آیند. اما گاهی اوقات برای تاکید، آنها را در اول جمله می آوریم.

 

I saw Ms. Anderson yesterday.

من خانم اندرسن را دیروز دیدم.

On Wednesday you are due in court.

روز چهارشنبه شما باید در دادگاه باشید.

 

قید های تکرار (often, usually, sometimes, rarely, ever و غیره ) قبل از فعل اصلی و بعد از فعل کمکی به کار می روند.

He always comes to class late.

او همیشه دیر به کلاس می آید.

Does she always come to class late?

آیا او همیشه دیر به کلاس می آید؟

She is never late for class.

او هیچ وقت دیر به کلاس نمی آید.

He has always come latte to class.

او همیشه دیر به کلاس آمده است.

We don’t usually eat in the cafeteria.

ما معمولا در کافه تریا غذا نمی خوریم.

 

Practice

Place the indicated adverb in the correct place in these sentences.

تمرینی از ترتیب قید زمان در جملات انگلیسی :

در این جملات قیدهای داخل پرانتز را در جای مناسب آنها قرار دهید.

 

۱) I saw Mr. Manchester in the cafeteria.(yesterday)

(I saw Mr. Manchester in the cafeteria yesterday)

۱)من دیروز آقای منچستر را در کافه تریا دیدم.

۲) Sam has been a very careful worker.(always)

۲) سم همیشه کارگر بسیار دقیقی بوده است.

پاسخ: (Sam has always been)

۳) he goes to Boston on business trips.(often)

۳) او اغلب برای سفرهای تجاری به بوستون نی رود.

پاسخ: (he often goes)

۴) he stays with me.(seldom)

۴) او به ندرت نزد من می ماند.

پاسخ: (he seldom stays)

۵) She accepted the raise. (cheerfully)

۵) او با شادمانی اضافه حقوق را پذیرفت.

پاسخ: (she cheerfully accepted)

 

۶) She plays the piano. (well)

۶) او پیانو را به خوبی می نوازد.

پاسخ: (she plays the piano well)

 

۷) He is planning to visit us at our home. (tonight)

۷) او قصد دارد امشب ما را در خانه مان ببیند.

پاسخ: (at our home tonight)

 

۸) She has spoken to me. (never)

۸) او هرگز با من صحبت نکرده است.

پاسخ: (she has never spoken)

 

۹) Alice replaced the pieces. (carefully)

۹) آلیس قطعات را با دقت تعویض کرد.

پاسخ: ( Alice carefully replaced )

 

۱۰) Al is late for class. (always)

۱۰) ال همیشه دیر به کلاس می آید.

پاسخ: (Al is always late)

 

۱۱) He has prepared his lessons. (always)

۱۱) او همیشه درس هایش را آماده کرده است.

پاسخ: (he has always prepared)

 

۱۲) We went for a walk in the park. (on Sunday)

۱۲) ما روز یک شنبه برای پیاده روی به پارک رفتیم.

پاسخ: (in the park on Sunday)

 

۱۳) We go for a walk in the park on Sunday. (usually)

۱۳)  ما معمولا روز یکشنبه برای پیاده روی به پارک می رویم.

پاسخ: (we usually go)
ترتیب قرار گرفتن کلمات در جملات انگلیسی
ترتیب قرار گرفتن کلمات در جملات انگلیسی

۱۴) Do you go for a walk on Sunday? (ever)

۱۴) آیا شما اصلا یکشنبه برای پیاده روی به پارک می روید؟

پاسخ: (do you ever go)

 

۱۵) I go for a walk on Sunday. (never)

۱۵) من هرگز روز یکشنبه برای پیاده روی نمی روم.

پاسخ: (I never go)

 

۱۶) I spoke to Ellen about that matter. (on Tuesday)

۱۶) من روز سه شنبه درباره آن موضوع با الن صحبت کردم.

پاسخ: (that matter on Tuesday)

 

۱۷) He promised to give me an answer. (in the morning)

۱۷) او قول داد پاسخ را صبح به من بدهد.

پاسخ: (an answer in the morning)

 

۱۸) Have you visited Chicago? (ever)

۱۸) آیا تاکنون از شیکاگو دیدن کرده ای؟

پاسخ: (have you ever visited )

 

۱۹) Do you eat in the cafeteria? (usually)

۱۹) آیا معمولا در کافه تریا غذا می خوری؟

پاسخ: (Do you usually eat)

 

۲۰) Have you eaten in the cafeteria? (ever)

۲۰) آیا تاکنون در کافه تریا غذا خورده ای؟

پاسخ: (have you ever eaten)

 

۲۱) Have you finished writing your exercises? (yet)

۲۱) آیا تا حالا نوشتن تمریناتت را تمام کرده ای؟

پاسخ: (your exercises yet?)

 

۲۲) I have spoken to him about that. (often)

۲۲) من اغلب در آن مورد با او صحبت کرده ام.

پاسخ: (i have often spoken)

 

۲۳) Have you spoken to him about that? (ever)

۲۳) آیا تو تاکنون در آن مورد با او صحبت کرده ای؟

پاسخ: (have you ever spoken)

 

۲۴) Has he been late for his classes? (always)

۲۴) آیا او همیشه دیر به کلاس هایش آمده است؟

پاسخ: (has he always been)

 

۲۵) I have been to Mr. Vernon, Washington’s home. (never)

۲۵) من هرگز به مانت ورنون، خانه واشنگتن نرفته ام.

پاسخ: (I have never been)

 

۲۶) I have read that book. (twice)

۲۶) من دوبار آن کتاب را خوانده ام.

پاسخ: (that book twice)

 

۲۷) I have read it. (never) Have you read it? (ever)

۲۷) من هرگز آن را نخوانده ام.آیا تو تا حالا آن را خوانده ای؟

پاسخ: (i have never read-have you ever read)

 

۲۸) Mr. and Mrs. Smith visited their daughter in college. (last week)

۲۸) آقا و خانم اسمیت هفته گذشته دخترشان را در دانشگاه دیدند.

پاسخ: (in college last week)

 

۲۹) He is too busy to each lunch. (often)

۲۹) او اغلب آنقدر گرفتار است که ناهار نمی خورد.

پاسخ: (he is often too busy)

 

۳۰) He is leaving for Denver. (tomorrow)

۳۰) او فردا عازم دنور می شود.

پاسخ: (for Denver tomorrow)
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.