0
محتوای لغات صنعت و تجارت
Vocab-Industries-20OstadEnglish

درس بیستم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس بیستم لغات صنعتی و تجاری بازرگانی انگلیسی معنی لغت تنظیم کردن/ تنظیم پذیر/ تنظیم، تطبیق 1-Adjust/ Adjustable/ Adjustment کلاه ایمنی 2-Helmet نشت کردن/ نشتی 3-Leak/ Leakage جرثقیل 4-Crane چسب، چسباندن ...
Vocab-Industries-19OstadEnglish

درس نوزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس نوزدهم لغات صنعتی و تجاری بازرگانی انگلیسی معنی لغت شبیه سازی کردن/ شبیه سازی 1-Simulate/ Simulation متقابل، دو جانبه 2-Mutual زمان انجام کار، زمان فرآوری (زمان بین تصمیم گیری به ...
Vocab-Industries-18OstadEnglish

درس هجدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس هجدهم لغات صنعتی و تجاری بازرگانی انگلیسی معنی لغت پیشرفت کردن، رونق یافتن 1-Thrive مفهوم، تصور، معنی کلی/ تصور، اندیشه، ایده 2-Concept/ Conception ارسال، اعزام داشتن 3-Dispatch تاخیر، تعلل 4-Delay ...
Vocab-Industries-17OstadEnglish

درس هفدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس هفدهم لغات صنعتی و تجاری بازرگانی انگلیسی معنی لغت ویران کردن، خراب کردن/ ویرانی، خرابی 1-Demolish Demolition انطباق 2-Compliance دستیار، معاون، یاور 3-Assistant تهویه کردن/ تهویه 4-Ventilate Ventilation مناقصه 5-Tender ...
Vocab-Industries-16OstadEnglish

درس شانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس شانزدهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی معنی لغت فراخواندن 1-Recall اولویت، برتری 2-Priority پاداش 3-Reward تعرفه، تعرفه گمرکی 4-Tariff انبوه، توده 5-Mass مرحله مهم، نقطه عطف 6-Milestone سرمایه گذاری مشترک ...
Vocab-Industries-15OstadEnglish

درس پانزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس پانزدهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی معنی لغت اعتصاب کردن، اعتصاب 1-Strike کاهش، تنزل کردن 2-Decline سرکارگر 3-Foreman سلسله مراتب/ سلسله مراتبی/ وابسته به سلسله مراتب و ریاست 4-Hierarchy/ Hierarchical/ ...
Vocab-Industries-14OstadEnglish

درس چهاردهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس چهاردهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی معنی لغت رقیب، رقابت کردن، حریف 1-Rival سهم دار، سهام دار شرکت ها 2-Shareholder/ Stockholder تدارک، تهیه، بند، شرط، قید 3-Provision پیشنهاد کردن / ...
Vocab-Industries-13OstadEnglish

درس سیزدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس سیزدهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی معنی لغت آزمایش، امتحان، سعی، دادرسی 1-Trial حجم معاملات، گردش مالی 2-Turnover اتحادیه، اتحاد 3-Union آماری 4-Statistical احتمال/ احتمالی 5-Probability/ Probable خرسند کردن/ خشنودی، ...
Vocab-Industries-12OstadEnglish

درس دوازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس دوازدهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی معنی لغت ورشکسته /  ورشکستگی 1-Bankrupt Bankruptcy دارایی، چیز باارزش و مفید 2-Asset تصویب کردن، موافقت کردن/ تصویب، موافقت 3-Approve Approval بحث کردن/ بحث، ...
Vocab-Industries-11OstadEnglish

درس یازدهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس یازدهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی معنی لغت پرده برداری، رونمایی، آشکار ساختن 1-Unveil معتبر، صحیح، درست 2-Valid اجازه، پروانه 3-License خارج، بیرون، خارج از کشور 4-Abroad دستور جلسه، برنامه ...
Vocab-Industries-10OstadEnglish

درس دهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس دهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی معنی لغت راه اندازی کردن، به راه انداختن 1-Launch مذاکره 2-Negotiation اضافه کار 3-Overtime برون مرز، خارج از کشور، ورا دریا 4-Overseas (برای تعمیر) ...
Vocab-Industries-9OstadEnglish

درس نهم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس نهم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی معنی لغت بازیافتن، بازیابی کردن 1-Recycle صورت جلسه نوشتن، صورت جلسه 2-Minute خرده فروشی/ خرده فروش 3-Retail/ Retailer معامله کردن / دلال، فروشنده 4-Deal/ ...
Vocab-Industries-8OstadEnglish

درس هشتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس هشتم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی معنی لغت هماهنگ کردن/ هماهنگ کننده 1-Coordinate/ Coordinator انتصاب، تعیین، وعده ملاقات 2-Appointment نصب 3-Installation دستورالعمل، راهنمایی 4-Instruction انبار کالا، انبار گمرک 5-Warehouse خام، ...
Vocab-Industries-7OstadEnglish

درس هفتم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس هفتم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی معنی لغت بهره ور، موثر، کارآمد / بازده، بهره وری، راندمان 1-Efficient / Efficiency سوخت، سوخت گیری کردن 2-Fuel فرسودگی، خستگی 3-Fatigue بحران اقتصادی، ...
Vocab-Industries-6OstadEnglish

درس ششم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس ششم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی معنی لغت پس دادن، استرداد 1-Refund آماده کردن، تهیه دیدن، تامین کردن 2-Provide اندازه، اندازه گرفتن/ اندازه گیری 3-Measure / Measurement معیوب، ناقص 4-Faulty ...
Vocab-Industries-5OstadEnglish

درس پنجم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس پنجم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی   معنی لغت تورم 1-Inflation کوشش، تلاش، سعی 2-Effort نرخ، میزان 3-Rate ایمنی، امنیت 4-Safety الزامی، الزام آور، اجباری 5-Mandatory گواهی نامه، سند رسمی/ ...
Vocab-Industries-4OstadEnglish

درس چهارم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس چهارم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی   معنی لغت بنیاد نهادن، بنا کردن، تاسیس کردن / ایجاد، تاسیس 1-Establish / Establishment تخمین، ارزیابی، برآورد 2-Estimate مالیه، دارایی / مالی، پولی ...
Vocab-Industries-3OstadEnglish

درس سوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس سوم لغات صنعتی و تجاری انگلیسی معنی لغت رقابت کردن / رقابت / مقایسه 1-Compete/ Competition / Comparison حقوق بازنشستگی، مقرری، مستمری 2-Pension پیشرفت کردن، پیشرفت، ترقی 3-Progress یدک، یدکی ...
Vocab-Industries-2OstadEnglish

درس دوم لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس 2 لغات صنعتی و تجارتی در زبان انگلیسی   معنی لغت استخدام کردن / استخدام / کارفرما 1- Employ / Employment/ Employer رئیس 2- Boss دلال / واسطه 3- Middleman ...
Vocab-Industries-1OstadEnglish

درس اول لغات صنعت و تجارت زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی در زمینه ی صنعت و تجارت درس 1 لغات صنعتی و تجارتی در زبان انگلیسی   معنی لغت محصول/تولید، محصول 1- product/ production کیفیت 2- Quality اداره کردن/ مدیر / مدیریت 3- manage manager management بازار، محل ...