0

کاربرد supposed to و used to در زبان انگلیسی

 کاربرد supposed to

الف. طریقه ساختن و کاربرد supposed to در انگلیسی:

شکل ساده فعل + be supposed to + فاعل

He is supposed to arrive on time.

او قرار است به موقع وارد شود.

 

کاربرد supposed to در زبان انگلیسی :

Supposed to پیش بینی و انتظار انجام کاری را در زمان های حال و گذشته نشان می دهد.

Ms. Garcia is supposed to be here.(Present)

خانم گارسیا قرار است اینجا باشد.(حال)

We were supposed to arrive last night, but we were delayed.(Past)

ما قرار بود دیشب وارد شویم، اما دیر کردیم. (گذشته)

Practice

Supply the correct form of to be supposed to.

تمرین از کاربرد supposed to :

شکل درست to be supposed to را در جای خالی قرار دهید.

۱)Doris and I …… (send) the plans last night.

(Doris and I were supposed to send the plans last night)

۱)دوریس و من قرار بود دیشب نقشه ها را بفرستیم.

 

۲) the ship …….. (sail) at two o’clock this afternoon.

۲) کشتی قرار است در ساعت دو بعد از ظهر امروز حرکت کند.

پاسخ:

(was supposed to sail)

 

۳) She … (come) at four o’clock yesterday afternoon.

۳) او قرار بود در ساعت چهار بعد از ظهر دیروز بیاید.

پاسخ:

(was supposed to come)

 

۴) He … (be) here now.

۴) او قرار است حالا اینجا باشد.

پاسخ:

(is supposed to be)

 

۵) Lilly … (bring) the books with her.

۵) لی لی قرار است کتاب ها را با خودش بیاورد.

پاسخ:

(is supposed to bring)

 

۶) That letter … (write) yesterday.

۶) آن نامه قرار بود دیروز نوشته شود.(مجهول)

پاسخ:

(was supposed to be written)

 

۷) I … (mail) this package last Saturday.

۷) من قرار بود شنبه گذشته این بسته را پست کنم.

پاسخ:

(was supposed to mail)

 

۸) He … (leave) for Europe next week, but he may have to postpone his trip until next month.

۸) او قرار است هفته آینده عازم اروپا شود، اما ممکن است سفرش را تا ماه آینده به تعویق بیندازد.

پاسخ:

(is supposed to leave)

کاربرد supposed to در زبان انگلیسی
کاربرد supposed to

۹) He … (take) his lesson at ten o’clock, but we haven’t seen him.

۹) او قرار بود درسش را در ساعت ده بگیرد اما ما او را ندیده ایم.

پاسخ:

(was supposed  to take)

 

۱۰) In which room is the class … (meet)?

۱۰) کلاس در کدام اتاق قرار است برگزار شود؟

پاسخ:

(supposed to meet)

 

۱۱) The advanced class … (meet) in Room 10, but the other class … (meet) on the tenth floor.

۱۱) کلاس پیشرفته قرار است در اتاق ۱۰ برگزار شود، اما کلاس دیگر قرار است در طبقه دهم باشد.(مجهول)

پاسخ:

(is supposed to meet, is supp to meet)

 

۱۲) On which line am I … (write) my name?

۱۲) روی چه خطی قرار است اسمم را بنویسم؟

پاسخ:

(supposed to write)

 

۱۳) I’m sorry that I must leave so soon, but I … (be) at the consulate at twelve o’clock.

۱۳) متاسفم که باید اینقدر زود بروم اما من قرار است در ساعت دوازده در کنسولگری باشم.

پاسخ:

(am supposed to be)

کاربرد supposed to
کاربرد supposed to

۱۴) Ann wants t know whether she … (take) her lesson at ten o’clock or twelve o’clock.

۱۴) آن می خواهد بداند که آیا قرار است درسش را در ساعت ده بگیرد یا در ساعت دوازده.

پاسخ:

(is supposed to take)

 

۱۵) The catalogue … (publish) next spring.

۱۵) کاتالوگ قرار است در بهار آینده چاپ شود.

پاسخ:

(is supposed to be published)

 

   در زبان انگلیسی Used to

 کاربرد used to

الف. طریقه ساختن used to

شکل ساده فعل + used to + فاعل

I used to play basketball when I was ten.

من زمانی که ده ساله بودم بسکتبال بازی می کردم.(دیگر بازی نمی کنم.)

 

ب. کاربرد used to

Used to (قبلا) نشان دهنده انجام کاری است که در گذشته صورت گرفت.

We lived in Maryland before we moved here.

We used to live in Maryland.

ما قبل از اینکه به اینجا نقل مکان کنیم؛ در مریلند زندگی می کردیم.

ما قبلا در مریلند زندگی می کردیم.

کاربرد used to در زبان انگلیسی
کاربرد used to

I taught English for years, now I’m  retired.

I used to teach English.

من سال ها انگلیسی درس می دادم؛ حالا بازنشسته شده ام.

من قبلا انگلیسی درس می دادم.

 

ج. سوالی و منفی used to

I used to walk.من پیاده می رفتم

Did I use to walk?آیا من پیاده می رفتم؟

I didn’t use to walk.من پیاده نمی رفتم

 

Practice

In each of the following sentences, change the italicized verb to introduce used to.

تمرین از کاربرد used to :

در هر یک از جملات زیر افعالی را که ایتالیک نوشته شده اند با شکل used to به کار برید.

۱) I walked to work.

   (I used to walk to work.)

۱) من پیاده سرکار رفتم.

پاسخ:

(من در گذشته پیاده سرکار می رفتم.)

 

۲) I never made so many mistakes in spelling.

۲) من هرگز اینقدر در دیکته اشتباه نمی کردم.

پاسخ:

(I never used to make)

 

۳) The accounting department was on the 18th floor.

۳) بخش حسابداری در طبقه هجدهم بود.

پاسخ:

(The accounting department used to be)

 

۴) Tom was a good student and worked hard.

۴) تام شاگرد خوبی بود و سخت کار می کرد.

پاسخ:

(Tom used to be a good student and used to work hard)

 

۵) I bought all my clothes in that store.

۵) من همه لباس هایم را از آن فروشگاه می خریدم.

پاسخ:

(I used to buy)

 

۶) This building was occupied by a large insurance firm.

۶) این ساختمان توسط یک شرکت بزرگ بیمه اشغال شد.

پاسخ:

(This building used to be occupied)

 

۷) Betty had charge of the transportation division.

۷) بتی مسئول بخش حمل و نقل بود.

پاسخ:

(Betty used to have charge)

 

۸) Gray played the violin.

۸) گری ویولن می زد.

پاسخ:

(Gray used to play)

 

۹) Laura went to the concert every week.

۹) لورا هر هفته به کنسرت می رفت.

پاسخ:

(Laura used to go)

 

۱۰) He never did his work poorly.

۱۰) او هرگز کارش را بد انجام نمی داد.

پاسخ:

(He never used to do)

 

۱۱) He took a great interest in his English lessons.

۱۱) او علاقه زیادی به درس های انگلیسی اش پیدا کرد.

پاسخ:

(He used to take)

 

۱۲) All meetings were help in the auditorium.

۱۲) همه جلسات در تالار کنفرانس برگزار می شد.

پاسخ:

(All I never used to catch cold)

 

۱۳) Marcus was the official interpreter for the company.

۱۳) مارکوس مترجم رسمی شرکت بود.

پاسخ:

(Marcus used to be)

 

۱۴) I smoked a great deal.

۱۴) من خیلی زیاد سیگار می کشیدم.

پاسخ:

(I used to smoke)

 

۱۵) Mr. Earl worked in his office.

۱۵) آقای ارل در این دفتر کار می کرد.

پاسخ:

(Mr. Earl used to take)

 

۱۶) I never caught cold.

۱۶) من هیچ وقت سرما نمی خوردم.

پاسخ:

(I never used to catch cold)

 

۱۷) It was my custom to smoke a pack of cigarettes a day.

۱۷) این عادت من بود که هر روز یک پاکت سیگار بکشم.

پاسخ:

(It used to be my custom to smoke (I used to smoke))

کاربرد used to در زبان انگلیسی
کاربرد used to
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.