0

کاربرد still ، anymore ، either ، neither در زبان انگلیسی

 در انگلیسی still و anymore

still و anymore

در این مقاله به بررسی کاربرد still ، anymore ، either ، neither در زبان انگلیسی میپردازیم اول از همه still و anymore را بررسی می کنیم :

کاربرد anymore , still : (هنوز – حتی) نشان دهنده عملی است که از قبل شروع و تا حالا ادامه دارد. still در جملات مثبت معمولا قبل از فعل اصلی به کار می رود.

He is still working in that office.

او هنوز در آن اداره کار می کند.

They still live in that house.

آنها هنوز در آن خانه زندگی می کنند.

anymore (دیگر) در مواردی کاربرد دارد که برای انجام کار برای مدتی در گذشته ادامه داشته و اکنون قطع گردیده است. anymore معمولا در آخر جملات منفی به کار می رود.

He isn’t working in that office anymore.

او دیگر در آن اداره کار نمی کند.

They don’t live in that house anymore.

آنها دیگر در آن خانه زندگی نمی کنند.

کاربرد still ، anymore ، either neither
کاربرد still ، anymore ، either neither
گرچهalthough
به ندرتrarely
تلخ، تند، شدیدbitter
دشمنenemy

(۱)Practice

Complete the following sentences with still or anymore.

تمرین شماره ۱ از کاربرد still و anymore :

جملات زیر را با still یا anymore کامل کنید.

۱) he doesn’t study in this class …. .

  (he doesn’t study in this class anymore.)

۱) او دیگر در این کلاس درس نمی خواند.

۲) she is … working as a clerk in Burdine’s.

۲) او هنوز به عنوان فروشنده در فروشگاه برداین مشغول کار است.

(still)

۳) he is … teaching English in that same school.

۳) او هنوز در همان مدرسه مشغول تدریس انگلیسی است.

(still)

۴) sue is … the best student in the class.

۴) سو هنوز بهترین شاگرد کلاس است.

(still)

۵) Ann is not the best student in the class… .

۵) آن دیگر بهترین شاگرد کلاس نیست.

(anymore)

۶) we never see you at the school …. .

۶) ما دیگر هیچوقت شما را در مدرسه نمی بینیم.

(anymore)

۷) they don’t live near us … .

۷) آن ها دیگر در نزدیکی ما زندگی نمی کنند.

(anymore)

۸) I seldom see George … .

۸) من دیگر به ندرت جورج را می بینم.

(anymore)

۹) we are … good friends, although I rarely see them … .

۹) ما هنوز دوستان خوبی هستیم، گرچه من به ندرت آنها را می بینم.

(anymore),(still)

۱۰) do they … spend each summer in Mexico City?

۱۰) آیا انها هنوز هر تابستان را در مکزیکو سیتی می گذرانند؟

(still)

۱۱) he … thinks that he is the best teacher in the department.

۱۱) او هنوز فکر می کند که بهترین معلم بخش است.

(still)

کاربرد still ، anymore ، either neither
کاربرد still ، anymore ، either neither

۱۲) Dr. Jones is not our doctor … .

۱۲) دکتر جونز دیگر پزشک ما نیست.

(anymore)

۱۳) I … think that Helen is the most interesting person in the whole school.

۱۳) من هنوز فکر می کنم که هلن جالب ترین فرد در کل مدرسه است.

(still)

۱۴) they are … bitter enemies, although they never see each other … .

۱۴) انها هنوز دشمنان سرسختی هستند، اگرچه دیپر هرگز همدیگر را نمی بینند.

(anymore),(still)

(۲)Practice

Change the following sentences from affirmative to negative.

تمرین شماره ۲ از کاربرد still و anymore :

جملات زیر را از مثبت به منفی تبدیل کنید.

۱) we are still good friends.

  (we are not good friends anymore.)

۱) ما هنوز دوستان خوبی هستیم.

(ما دیگر دوستان خوبی نیستیم.)

کاربرد still ، anymore ، either neither
کاربرد still ، anymore ، either neither

۲) he is still president of  the club.

۲) او هنوز رئیس باشگاه است.

(he isn’t president of  the club anymore)

۳) they still live on State Street.

۳) آن ها هنوز در استیت زندگی می کنند.

(they don’t  live on State Street anymore)

۴) they still visit each other regularly.

۴) آنها هنوز مرتبا یکدیگر را می بینند.

(they don’t visit each other regularly anymore)

۵) he is still in love with her.

۵) او هنوز عاشق اوست.

(he isn’t  in love with her anymore)

۶) they are still living in Quito.

۶) آنها هنوز در کویتو زندگی می کنند.

(they are not living in Quito anymore)

۷) we still see them at the club on Saturday night.

۷) ما هنوز شب های شنبه آنها را در باشگاه می بینیم.

(we don’t see them at the club on Saturday night anymore)

۸) it is still raining.

۸) باران هنوز در حال باریدن است.

(it is not raining anymore)

 

either و neither در انگلیسی

either و neither

کاربرد either و neither : برای اجتناب از تکرار در دو جمله منفی که موقعیت مشابهی دارند از either و neither استفاده می کنیم.

نکته : باید توجه داشت که either بعد از فعل کمکی منفی و neither قبل از فعل کمکی مثبت به کار می روند.

 

He doesn’t sing and she doesn’t sing.

او آواز نمی خواند و او آواز نمی خواند.

He doesn’t sing and she doesn’t either.

He doesn’t sing and neither does she

او آواز نمی خواند و او هم همینطور.

I didn’t go to Boston and Hal didn’t go to Boston.

من به بوستون نرفتم و هال به بوستون نرفت.

من به بوستون نرفتم و هال هم همینطور.

I didn’t go to Boston and Hal didn’t either.

I didn’t go to Boston and neither did Hal.

(۱)Practice

Shorten the following sentences (avoiding repetition) by using a verb phrase with either.

تمرین شماره ۱ از کاربرد either و neither :

(برای جلوگیری از تکرار) با استفاده از عبارت فعلی با either جملات زیر را کوتاه کنید.

 

۱) he doesn’t want to go and she doesn’t want to go.

  (he doesn’t want to go and she doesn’t either.)

۱) او نمی خواهد برود و او نمی خواهد برود. (او نمی خواهد برود و او هم همینطور.)

۲)Grace didn’t like the movie and I didn’t like the movie.

۲) گریس از فیلم خوشش نیامد و من ….

پاسخ: (i didn’t either)

 

۳) she won’t be here and her sister won’t be here.

۳) او در اینجا نخواهد بود و خواهرش …

پاسخ: (her sister won’t either)

 

۴) she hasn’t ever been in Europe and I haven’t ever been in Europe.

۴) او تاکنون در اروپا نبوده است و من …

پاسخ: (I haven’t either)

 

۵) Lew hadn’t seen the movie and I hadn’t seen the movie.

۵) لِو فیلم را ندیده بود و من …

پاسخ: ( I hadn’t either)

 

۶) he would never say such a thing and I would never say such a thing.

۶) او هرگز چنین چیزی را نخواهد گفت و من …

پاسخ: (I wouldn’t either)

 

۷) Margaret can’t swim and I can’t swim.

۷) مارگارت نمی تواند شنا کند و من … .

پاسخ: (I can’t either)

 

۸) he doesn’t know her well and I don’t know her well.

۸) او به خوبی او را نمی شناسد و من … .

پاسخ: (I don’t either)

 

۹) your watch isn’t right and mine isn’t right.

۹) ساعت تو درست نیست و مال من … .

پاسخ: (mine isn’t either)

 

۱۰) I don’t like to dance and my wife doesn’t like to dance.

۱۰) من دوست ندارم برقصم و همسرم … .

پاسخ: (my wife doesn’t either)
کاربرد still ، anymore ، either neither
کاربرد still ، anymore ، either neither

۱۱) Mr. Rogers wasn’t at the meeting and Mr. Barker wasn’t at the meeting.

۱۱) آقای راجرز در جلسه نبود و آقای پارکر … .

پاسخ: ( Mr. Barker wasn’t either)

 

۱۲) I couldn’t hear the speaker and my friend couldn’t hear the speaker.

۱۲) من نتوانستم صدای گوینده را بشنوم و دوستم … .

پاسخ: (my friend couldn’t either)

 

۱۳) you won’t enjoy that movie and your son won’t enjoy that movie.

۱۳) تو از ان فیلم لذت نخواهی برد و پسرت … .

پاسخ: (your son won’t either)

 

۱۴) we don’t have a television set and they don’t have a television set.

۱۴) ما یک دستگاه تلویزیون نداریم و آنها … .

پاسخ: (they don’t either)
کاربرد still ، anymore ، either neither
کاربرد still ، anymore ، either neither

(۲)Practice

shorten the sentences in Exercise (1) by using a verb phrase with neither.

تمرین شماره ۲ از کاربرد either و neither :

جملات تمرین (۱) را با استفاده از عبارت فعلی با neither کوتاه کنید.

۱)he doesn’t want to go and she doesn’t want to go.

  (he doesn’t want to go and neither dose she.)

۱)او نمی خاوهد برود و او نمی خواهد برود. (او نمی خواهد برود و او هم همینطور.)

۲)Grace didn’t like the movie and I didn’t like the movie.

۲) گریس از فیلم خوشش نیامد و من ….

پاسخ: (neither did I)

 

۳) she won’t be here and her sister won’t be here.

۳) او در اینجا نخواهد بود و خواهرش …

پاسخ: (neither will her sister)

 

۴) she hasn’t ever been in Europe and I haven’t ever been in Europe.

۴) او تاکنون در اروپا نبوده است و من …

پاسخ: (neither have I)

 

۵) Lew hadn’t seen the movie and I hadn’t seen the movie.

۵) لِو فیلم را ندیده بود و من …

پاسخ: (neither had I)

 

۶) he would never say such a thing and I would never say such a thing.

۶) او هرگز چنین چیزی را نخواهد گفت و من …

پاسخ: (neither would I)

 

۷) Margaret can’t swim and I can’t swim.

۷) مارگارت نمی تواند شنا کند و من … .

پاسخ: (neither can I)

 

۸) he doesn’t know her well and I don’t know her well.

۸) او به خوبی او را نمی شناسد و من … .

پاسخ: (neither do I)

 

۹) your watch isn’t right and mine isn’t right.

۹) ساعت تو درست نیست و مال من … .

پاسخ: (neither is mine)

 

۱۰) I don’t like to dance and my wife doesn’t like to dance.

۱۰) من دوست ندارم برقصم و همسرم … .

پاسخ: (neither does she)

 

۱۱) Mr. Rogers wasn’t at the meeting and Mr. Barker wasn’t at the meeting.

۱۱) آقای راجرز در جلسه نبود و آقای پارکر … .

پاسخ: (neither was Mr. Barker )

 

۱۲) I couldn’t hear the speaker and my friend couldn’t hear the speaker.

۱۲) من نتوانستم صدای گوینده را بشنوم و دوستم … .

پاسخ: (neither could my friend)

 

۱۳) you won’t enjoy that movie and your son won’t enjoy that movie.

۱۳) تو از ان فیلم لذت نخواهی برد و پسرت … .

پاسخ: (neither will your son)

 

۱۴) we don’t have a television set and they don’t have a television set.

۱۴) ما یک دستگاه تلویزیون نداریم و آنها … .

پاسخ: (neither do they)

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.