0

کاربرد should و ought to در زبان انگلیسی

  کاربرد should و ought to در انگلیسی

در این درس به بررسی کاربرد should و ought to می پردازیم :

Should و ought to (باید) : نشان دهنده مصلحت انجام کاری و یا انجام وظیفه می باشند و بعد از آنها شکل ساده فعل استفاده می شود.

آلبرت باید وقت بیشتری را صرف مطالعه کند.(یعنی به مصلحت آلبرت است که بیشتر درس بخواند.)

Albert  should spend more time studying.

مثبت

Albert  ought to spend more time studying.

کاربرد ought to و should
کاربرد ought to و should
تونباید سیگار بکشی. (یعنی به خاطر سلامتی ات بهتر است سیگار نکشی.)

You shouldn’t smoke so much.

منفی

You should not  smoke so much.

You ought not to  smoke so much.

کاربرد ought to و should در زبان انگلیسی
کاربرد ought to و should

Practice(1)

Complete the following sentences with should. In negative sentences, use the contracted form.

تمرین شماره ۱ از کاربرد should و ought to :

جملات را با should  کامل کنید. در جملات منفی، از شکل فشرده آن استفاده کنید.

۱) She … (try) to finish her projects on time.

    (She should try to finish her projects on time.)

۱)او باید سعی کند پروژه هایش را به موقع تمام کند.

۲)They … not (make) so much noise.

۲) آنها نباید اینقدر سر و صدا کنند.

پاسخ: (They shouldn’t make )

۳)I … (spend) more time on my English.

۳) من باید وقت بیشتری را برای انگلیسی ام صرف کنم.

پاسخ: (I should spend )

۴)He … not (eat) so much.

۴) او نباید تمرین بدنی بیشتری داشته باشد.

پاسخ: (He shouldn’t eat )

۵)You … (learn) as many new words as possible.

۵) شما باید تا جایی که امکان دارد لغات جدید یاد بگیرید.

پاسخ: (You should learn )

۶)You … (ask) permission before doing it.

۶) شما باید قبل از انجام این کار اجازه بگیرید.

پاسخ: (You should ask )

۷)He … (get) more physical exercise.

۷) او باید تمرین بدنی بیشتری داشته باشد.

پاسخ: (He should get )

۸)You really … (go) to see a doctor.

۸) شما واقعا باید به پزشک مراجعه کنید.

پاسخ: (You really should go )

۹)Someone … (tell) him all about it.

۹) یک نفر باید همه چیز را در این باره به او بگوید.

پاسخ: (Someone should tell )

۱۰)No one … (spend) as much money as she does.

۱۰) هیچکس نباید به اندازه او پول خرج کند.

پاسخ: (No one should spend )

۱۱)She … not (waste) so much time on unimportant details.

۱۱) او نباید برای جزئیات بی اهمیت اینقدر وقت تلف کند.

پاسخ:(She shouldn’t waste )

۱۲)I … (write) them a letter, but I don’t have anything to say.

۱۲) من باید به آنها یک نامه بنویسم، اما حرفی برای گفتن ندارم.

پاسخ: (I should write )

۱۳)You … not (work) so hard.

۱۳) تو نباید اینقدر زیاد کار کنی.

پاسخ: (You shouldn’t work )

۱۴)You … (rest) more and try to build up your strength.

۱۴) تو باید بیشتر استراحت کنی و سعی کنی نیروی خود را ارتقاء دهی.

پاسخ: (You should rest)

۱۵) We … (pay) more attention to what the teacher says.

۱۵) ما باید به انچه که معلم می گوید بیشتر توجه کنیم.

پاسخ: (We should pay )
کاربرد We should pay
کاربرد We should pay

 

(۲) Practice

Complete the sentences with ought to.

تمرین شماره ۲ از کاربرد should و ought to :

جملات را با ought to کامل کنید.

۱)She … (try) to finish her projects on time.

    (She ought to try to finish her projects on time.)

۱)او باید سعی کند پروژه هایش را به موقع تمام کند.

۲)They … not (make) so much noise.

۲) آنها نباید اینقدر سر و صدا کنند.

پاسخ: (They ought not no take)

۳)I … (spend) more time on my English.

۳) من باید وقت بیشتری را برای انگلیسی ام صرف کنم.

پاسخ: (I ought to spend)

۴)He … not (eat) so much.

۴) او نباید تمرین بدنی بیشتری داشته باشد.

پاسخ: (He ought not to eat)

۵)You … (learn) as many new words as possible.

۵) شما باید تا جایی که امکان دارد لغات جدید یاد بگیرید.

پاسخ: (You ought to learn)

۶)You … (ask) permission before doing it.

۶) شما باید قبل از انجام این کار اجازه بگیرید.

پاسخ: (You ought to ask)

۷)He … (get) more physical exercise.

۷) او باید تمرین بدنی بیشتری داشته باشد.

پاسخ: (He ought to get)

۸)You really … (go) to see a doctor.

۸) شما واقعا باید به پزشک مراجعه کنید.

پاسخ: (You really ought to go)

۹)Someone … (tell) him all about it.

۹) یک نفر باید همه چیز را در این باره به او بگوید.

پاسخ: (Someone ought to tell )

۱۰)No one … (spend) as much money as she does.

۱۰) هیچکس نباید به اندازه او پول خرج کند.

پاسخ: (No one ought to spend)

۱۱)She … not (waste) so much time on unimportant details.

۱۱) او نباید برای جزئیات بی اهمیت اینقدر وقت تلف کند.

پاسخ: (She ought not to waste)

۱۲)I … (write) them a letter, but I don’t have anything to say.

۱۲) من باید به آنها یک نامه بنویسم، اما حرفی برای گفتن ندارم.

پاسخ: (I ought to write  )

۱۳)You … not (work) so hard.

۱۳) تو نباید اینقدر زیاد کار کنی.

پاسخ: (You ought not to work)

۱۴)You … (rest) more and try to build up your strength.

۱۴) تو باید بیشتر استراحت کنی و سعی کنی نیروی خود را ارتقاء دهی.

پاسخ: (You ought to rest)

۱۵) We … (pay) more attention to what the teacher says.

۱۵) ما باید به انچه که معلم می گوید بیشتر توجه کنیم.

پاسخ: (We ought to pay)

  کاربرد گذشته should و ought to

 

الف.طریقه ساختن گذشته ی should و ought to:

قسمت سوم فعل + should / ought to + have + فاعل

She should/ ought to have spoken English.

او باید (خوب بود) انگلیسی صحبت می کرد. (اما نکرد.)

ب.کاربرد:

مصلحت بود که کاری را در زمان گذشته انجام می دادیم اما انجام ندادیم.

She should have played better.

او باید بهتر بازی می کرد. (اما خوب بازی نکرد.)

 

نکته : ساختار فوق مفهوم منفی دارد. یعنی اینکه کاری صورت نگرفت.

  کاربرد شکل منفی گذشته should و ought to

الف.طریقه ساختن منفی should و ought to:

قسمت سوم فعل + should not / ought not to + have + فاعل

She should not / ought not to have spoken English.

او نباید انگلیسی صحبت می کرد.(اما صحبت کرد.)

ب.کاربرد:

مصلحت بود که کاری را در زمان گذشته انجام نمی دادیم اما انجام دادیم.

نباید بیرون بروم.

I should not go out.

حال

نباید بیرون می رفتم.(خوب بود که بیرون نمی رفتم اما رفتم.)

I should not have gone out.

گذشته

او نباید نامه را بفرستد.

He ought not to send the letter.

حال

او نباید نامه را می فرستاد.(اما فرستاد.)

He ought not to have sent  the letter.

گذشته

(۳) Practice

Change the following sentences to past time.

تمرین شماره ۳ از کاربرد should و ought to :

جملات زیر را به گذشته تبدیل کنید.

۱)He should study more before his examination.

    (He should have studied more before his examination.)

۱)او باید قبل از امتحانش بیشتر درس بخواند.

(او باید قبل از امتحانش بیشتر درس می خواند)

۲)You should go to the beach with us.

۲) تو باید با ما به ساحل بروی.

پاسخ: (You should have gone)

۳)She ought to prepare her work more carefully.

۳)او باید کارش را با دقت بیشتری انجام دهد.

پاسخ: (She ought to have prepared  )

۴)You should type your exercises.

۴) تو باید تمریناتت را تایپ کنی.

پاسخ: (You should have typed  )

۵)You ought not to say such things to him.

۵) تو نباید چنین چیزهایی را به او بگویی.

پاسخ: (You ought not to have said  )

۶)We ought to call him.

۶) ما باید به او زنگ بزنیم.

پاسخ: (We ought to have called  )

۷)You should visit Hawaii.

۷) تو باید هاوایی را ببینی.

پاسخ: (You should have visited  )

۸)She ought to be put in the beginner’s class.

۸) او باید در کلاس مقدماتی گذاشته شود.

پاسخ: (She ought to have been put  )

۹)The letter should be sent air express.

۹) نامه باید با پست هوایی ارسال شود.

پاسخ: (The letter should have been sent)

۱۰)You should speak to them in English.

۱۰) تو باید به انگلیسی با آنها صحبت کنی.

پاسخ: (You should have spoken  )

۱۱)They ought to buy a dog to protect the place.

۱۱) آنها باید برای محافظت از مکان یک سگ بخرند.

پاسخ: (They ought to have bought)
کاربرد ought to در انگلیسی
کاربرد ought to

۱۲)He should tell her about it.

۱۲) او باید این مورد را به او بگوید.

پاسخ: (He should have told)

۱۳)You should pay more attention to the grammar rules.

۱۳) تو باید توجه بیشتری به قواعد گرامری داشته باشی..

پاسخ: (You should have paid)

۱۴)We should go to the beach instead of spending all day at home.

۱۴) ما به جای اینکه تمام روز را در خانه بگذرانیم باید به ساحل بروی.

پاسخ:(We should have gone)

۱۵)You ought to put some money in the bank each week.

۱۵) تو باید هر هفته مقداری پول در بانک بگذاری.

پاسخ: (You ought to have put )

۱۶)You shouldn’t be so generous with your money.

۱۶) تو نباید با پولت اینقدر سخاوتمند باشی.

پاسخ: (You shouldn’t have been)

) Practice

Using the past form of should, complete the following sentences in your own words.

تمرین شماره ۴ از کاربرد should و ought to :

با استفاده از شکل گذشته should جملات را با کلمات خودتان کامل کنید.

۱)John went to the movies last night, but he …  .

    (John went to movies last night, but he should have stayed at home and prepared his lessons.)

۱)جان دیشب به سینما رفت اما او ….
(جان دیشب به سینما رفت اما او باید در خانه می ماند و درس هایش را آماده می کرد.)

 

۲)You waited for me on the corner of Jumper Street, but you …

۲) در گوشه خیابان جامپر منتظرم ماندی، اما تو ….

۳)He sent the letter by regular mail, but he … .

۳) او نامه را با پست سفارشی فرستاد، اما او ….

۴)Marsha came at eight o’clock, but she … .

۴) مارشا در ساعت ۸ آمد، اما او ….

۵)I went to the bus station to meet them, but I … .

۵) من برای دیدن آنها به ایستگاه اتوبوس رفتم، اما من ….

۶)He gave Julia the money, but he … .

۶) او پول را به جولی داد اما او ….

۷)She spoke to them in English, but she … .

۷) او به انگلیسی با آنها صحبت کرد، اما او ….

۸)He took a business course in college, but he … .

۸) او رشته تجارت را در دانشگاه انتخاب کرد، اما او ….

۹)You prepared Lesson 10, but you … .

۹) تو درس ۱۰ را آماده کردی، اما تو ….

۱۰)I watched TV last night, but I … .

۱۰) من دیشب تلویزیون تماشا کردم، اما من ….

۱۱)Lucy put the letter on ms. Doe’s desk, but she … .

۱۱) لوسی نامه را روی میز خانم دو گذاشت ، اما او ….

۱۲)We drove to New York, but we … .

۱۲) ما با ماشین به نیویورک رفتیم، اما ما ….

۱۳)He went into business with his father, but he … .

۱۳) او با پدرش وارد تجارت شد، اما او ….

۱۴)They spent their entire vacation in London, but they … .

۱۴) آنها تمام تعطیلی خود را در لندن سپری کردند، اما آنها ….

۱۵)I called him at his office, but I … .

۱۵) من در دفترش به او زنگ زدم، اما من ….

۱۶)He invested all his money in stocks, but he … .

۱۶) او تمام پولش را در بورس سرمایه گذاری کرد ، اما او ….

۱۷)She gave the message to Mr. Sanders, but she … .

۱۷) او پیغام را به آقای ساندرز داد، اما او ….

۱۸)He spent all his money on a new car, but he … .

۱۸) او تمام پولش را روی یک ماشین جدید صرف کرد، اما او ….

 

کاربرد ought to و should در زبان انگلیسی
مثال هایی از کاربرد ought to و should
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.