0

کاربرد may در زبان انگلیسی

بررسی may در زبان انگلیسی

در این درس به بررسی معانی و کاربرد may در زبان انگلیسی میپردازیم، پس تا اتمام درس با ما همراه باشید.

کاربرد may در انگلیسی:

may برای بیان اجازه ورود و خروج به کار می رود.

You may go in now. (you are permitted to enter.)

حالا شما اجازه دارید داخل شوید.

 

may اشاره به احتمال انجام کاری در آینده دارد.

He may leave tomorrow. (he hasn’t decided yet.)

او ممکن است فردا حرکت کند. (هنوز تصمیم نگرفته است.)

یکی از کاربرد may اشاره به کاری در آینده
کاربرد may اشاره به کاری در آینده

(۱)Practice

Change each of these sentences to introduce may.

تمرین شماره ۱ از کاربرد may :

جملات را با استفاده از may تغییر دهید.

۱) It is possible that he’ll return later.

  (he may return later.)

۱) امکان دارد که او بعدا برگردد.

(او ممکن است بعدا برگردد.)

کاربرد may در زبان انگلیسی
کاربرد may در انگلیسی

۲) Perhaps she’ll help us with this work.

(she may help us with this work.)

۲) شاید او در این کار به ما کمک کند.

(او ممکن است در این کار به ما کمک کند.)

۳) it is possible Len will be at the meeting tonight.

۳) امکان دارد که لن امشب در جلسه باشد.

(Len bay be)

۴) Perhaps Loretta will lend us the money.

۴) شاید لورتا به ما پول قرض بدهد.

(Loretta may lend)

۵) Perhaps she will can you later.

۵) شاید او بعدا به تو زنگ بزند.

(she may call)

۶) Possibly Frank will offer to lend his car.

۶) احتمالا فرانک پیشنهاد قرض دادن ماشینش را خواهد داد.

(Frank may offer)

۷) Possibly the weather will get warmer tomorrow.

۷) شاید فردا هوا گرم تر شود.

(the weather may get)

۸) It is possible that she is sick.

۸) احتمال دارد او بیمار باشد.

(she may be)

۹) it is possible you will fell better later.

۹) ممکن است بعدا حالت بهتر شود.

(you may feel)

۱۰) Perhaps it will not rain this afternoon.

۱۰) شاید امروز بعد از ظهر باران نبارد.

(It may not rain)

۱۱) it is possible that we will be late for the meeting.

۱۱) احتمالا ما برای جلسه دیر خواهیم کرد.

(we may be)

۱۲) Perhaps he will not want to go with us.

۱۲) شاید او نخواهد با ما برود.

(he may not want)

۱۳)possibly he will go by plane.

۱۳) احتمال دارد او با هواپیما برود.

(they may go)

۱۴) Perhaps they will go to South America instead of to Europe on their vacation.

۱۴) شاید آنها برای تعطیلاتشان به جای رفتن به اروپا به آمریکای جنوبی بروند.

(they may go)

 

(۲)Practice

Answer each of these questions using may. Also add I’m not sure at the end of your answer.

تمرین شماره ۲ از کاربرد may :

با استفاده از may به سوالات پاسخ دهید. در ضمن عبارت I’m not sure را به آخر پاسخ تان اضافه کنید.

 

۱) will Lois help us with the work?

   (she may help us with the work. I’m not sure.)

۱) آیا لویس در این کار کمکمان خواهد کرد؟ (ممکن است در کار به ما کمک کند. من مطمئن نیستم.)

۲) will Ian pass all his examinations?

۲) آیا یان در امتحاناتش قبول خواهد شد؟

(He may pass all his examinations. I’m not sure)

۳) will David be back by noon?

۳) آیا دیوید تا ظهر بر می گردد؟

(He may be back)

۴) will May drive us to the beach?

۴) آیا می با ماشین ما را تا ساحل خواهد رساند؟

(She may drive)

۵) Are you going to the  movies tonight?

۵) آیا امشب به سینما می روی؟

(We may be going )

۶) Are you going to Europe on your vacation?

۶) آیا برای تعطیلاتت به اروپا می روی؟

(I/We may be going)

کاربرد may

۷) will Nell wait for us after the lesson?

۷) آیا نل بعد از درس منتظر ما خواهد ماند؟

(She may wait)

۸) Will you see Liz tomorrow?

۸) آیا فردا لیز را خواهی دید؟

(We may see)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.