0

مشکلات احتمالی و جملات کاربردی در هنگام ارائه مقاله به انگلیسی

در این مطلب به مشکلات احتمالی در هنگام ارائه مقاله و همچنین پاسخ به پرسش های حاضران در ارائه مقاله میپردازیم.

مشکلات احتمالی در هنگام ارائه مقاله

خرابی تجهیزات

I think there is something wrong with the projector Could someone please bring me a replacement? In he meantime, let me write on the whiteboard what I wanted to talk about.

گمان می‌کنم پروژکتور مشکل داشته باشد. ممکن است یک نفر یک جایگزین برای من بیاورد؟ در این فاصله، اجازه دهید تا آنچه را که قصد داشتم راجع به آن صحبت نمایم، روی وایت‌برد بنویسم.

پروژکتور projector
پروژکتور projector

 

The microphone/mike doesn’t seem to be working. Can everyone hear me at the back?

به نظر می‌رسد که میکروفن مشکل دارد. آیا همه در ردیف عقب می‌توانند صدای مرا بشنوند؟

 

I don’t know what has happened to my laptop, but the program seems to have crashed. Please bear with me while I reboot.

نمی‌دانم لپ‌تاپم چه مشکلی پیدا کرده، اما به نظر می‌رسد که برنامه از کار افتاده است. لطفا تا راه‌اندازی مجدد، صبر بفرمایید.

 

Okay, it looks as if I will have to continue my presentation without the slides.

بسیار خوب، چنین به نظر می‌رسد که مجبورم ارائه خود را بدون اسلایدها ادامه دهم.

 

Let me just look at my notes a second.

اجازه دهید لحظه‌ای به یادداشت های خود، نگاهی بیندازم.

 

اشتباه در اسلاید

You know what, there’s a mistake here, it should be …..

راستش اشتباهی در اینجا رخ داده است، می‌بایست ….

 

Sorry this figure should be 100 not 1000.

عدر می‌خواهم، این عدد باید ۱۰۰ باشد نه ۱۰۰۰.

 

زنگ خوردن اتفاقی تلفن

I’m really sorry about that. I thought I had switched it off.

واقعا در این مورد متاسفم. گمان می‌کردم که آن را خاموش کرده‌ام.

 

فراموش کردن بحث قبلی

Sorry, what was I saying?

ببخشید؟ داشتم چه می‌گفتم؟

 

Where were we up to? Can anyone remind me?

مشغول چه بودیم؟ کسی می‌تواند به من کمک کند به خاطر بیاورم؟

 

Sorry, I’ve lost track of what I was saying.

متاسفم، رشته کلام از دستم خارج شد.

 

Sorry, I seem to have forgotten what I was saying.

معذرت می‌خواهم، به نظر می‌رسد فراموش کرده‌ام که داشتم چه می‌گفتم.

 

نیاز به وقت بیشتر

It looks as if we are running out of time. Would it be okay of I continue for another 5 minutes?

به نظر می‌رسد زمان ما رو به اتمام است، اشکالی ندارد اگر پنج دقیقه دیگر ادامه دهم؟

 

I am really sorry about this. But in any case, you can find the conclusions in the handout.

بابت این موضوع بسیار متاسفم، اما در هر صورت، می‌توانید نتیجه‌گیری را در جزوه ببینید.

 

I will put a copy of the presentation on our website.

یک نسخه از ارائه را روی وب‌سابت خود قرار خواهم داد.

 

جملات کاربردی برای ارائه بخش‌های مختلف مقاله

بیان اهمیت موضوع خود

X is the main cause of …..

X دلیل اصلی …. می‌باشد.

 

X is the primary cause of …..

X دلیل اولیه ….. می‌باشد.

 

Xs are a useful part of …..

X‌ها بخش مفید ….. می‌باشند.

 

Xs are a common part of …..

X ها بخش رایج ….. هستند.

 

X is recognized to be the most important factor in …..

X به عنوان مهم‌ترین عامل ….. شناخته می‌شود.

 

X is believed to be the most important factor in …..

اعتقاد بر این است که X مهم‌ترین عامل …. می‌باشد.

 

X is widely considered to be the most important factor in …..

X به طور گسترده به عنوان مهم‌ترین عامل ….. در نظر گرفته می‌شود.

 

X is increasingly becoming a vital factor in …..

X به طور فزاینده‌ای در حال تبدیل به عاملی ضروری در ….. می‌باشد.

 

Xs are attracting considerable interest due to the fact that X has may uses in the field of …..

X ها به شکل قابل ملاحظه‌ای مورد توجه قرار گرفته‌اند، چرا که X کاربردهای بسیاری در زمینه …. دارد.

 

Xs are attracting increasing interest due to the fact that X has roles in field of …..

X ها توجه روزافزون را جلب می‌کنند، چرا که X نقش‌های بسیاری در زمینه ….. دارد.

 

In recent years, there has been considerable interest in …..

در سال‌های اخیر، توجه قابل ملاحظه‌ای به ….. صورت گرفته است.

 

In recent years, there has been growing interest in …..

درسال‌های اخیر، توجه فزاینده‌ای به ….. صورت گرفته است.

 

X accounts for …..

X دلیل ….. می‌باشد.

 

X is responsible for …..

X مسبب ….. می‌باشد.

 

اظهار ضعف در دانش و محدودیت‌های احتمالی

Few researches have addressed the problem of …..

محققان کمی به مسئله …. پرداخته‌اند.

 

Few researchers have focused on the issue of …..

محققان کمی بر روی موضوع ….. تمرکز نموده‌اند.

 

It is not yet known whether X can affect Y.

تاکنون مشخص نشده که آیا X می‌تواند روی Y تاثیر بگذارد.

 

It has not yet been established whether X can do Y.

تاکنون ثابت نشده اشت که آیا X می‌تواند Y را انجام دهد.

 

A major defect of X is …..

تقص عمده X این است که …..

 

A major drawback of X is …..

اشکال عمده X این است که …..

 

A major disadvantage of X is …..

عیب عمده X این است که …..

 

This particular area has been overlooked.

این حوزه خاص، نادیده گرفته شده‌است.

 

This specific area of X remains unclear.

این حوزه خاص، نامشخص باقی مانده‌است.

This particular area of X has been neglected.

به این حوزه خاص X، توجه نشده است.

 

Despite this interest, no one to the best of our knowledge has studied …..

علیرغم این توجه، تا جایی که اطلاع داریم، هیچ‌کس ….. را بررسی نکرده است.

 

Despite this interest, as far as we know no one has studied …..

علیرغم این توجه، تا جایی که اطلاع داریم، هیچ‌کس …. را بررسی نکرده است.

 

Although this approach is interesting, it suffers from …..

هرچند که این رویکرد جالب است، اما این اشکال را دارد که …..

 

Although this approach is interesting, it does not allow for …..

هرند که این رویکرد جالب است، امکان …. وجود ندارد.

 

Most studies have only focused on …..

اکثر تحقیقات تنها بر ….. تمرکز داشته‌اند.

 

بیان هدف پژوهش

This project work focuses on how to solve …..

این پروژه بر چگونگی حل ….. تمرکز دارد.

این پروژه This project
این پروژه This project

This project work investigates how to solve …..

این پروژه چگونگی حل ….. را بررسی می‌کند.

 

The aim of our research is to further current knowledge of …..

هدف پژوهش ما، ارتقاء دانش فعلی در مورد ….. می‌باشد.

 

The aim of our study was to extend current knowledge of …..

هدف مطالعه ما، بسط دانش فعلی درمورد ….. بود.

 

The aim of this research was to evaluate …..

هدف از این تحقیق، ارزیابی ….. بود.

 

The aim of this research was to analyze …..

هدف از این تحقیق، تحلیل ….. بود.

 

We undertook this study to …..

ما این مطالعه را انجام دادیم تا …..

 

We initiated this research to …..

ما این پژوهش را آغاز نمودیم تا …..

 

We developed this methodology to …..

ما این روش تحقیق را طراحی کردیم تا …..

 

We believe that we have found an innovative solution to …..

معتقدیم که راه‌حل خلاقانه‌ای را برای ….. یافته‌ایم.

 

ارائه چشم‌انداز کلی ادبیات تحقیق – از گذشته تاکنون

There is a considerable amount of literature on …..

ادبیات قابل ملاحظه‌ای درباره ….. موجود می‌باشد.

 

There is a vast amount of literature on …..

ادبیات فراوانی درباره ….. موجود می‌باشد.

 

In the literature, there are many examples of …..

در ادبیات، مثال‌های فراوانی ….. وجود دارد.

 

In the literature, there are surprising number of examples of …..

در ادبیات، تعداد شگفت‌انگیزی از ….. وجود دارد.

 

In the literature, there are few examples of …..

در ادبیات، تعداد اندکی از ….. وجود دارد.

 

what we know about X is largely based on …..

آنچه که راجع به X می‌دانیم، عمدتا براساس ….. می‌باشد.

 

Many studies have been published on ….. (References).

تحقیقات فراوانی درباره ….. منتشر شده است. (اشاره به منبع)

منبع References
منبع References

 

Few studies have been published on ….. (References).

تحقیقات اندکی درباره ….. منتشر شده است. (اشاره به منبع)

 

Various approaches have been proposed to solve this issue (References).

رویکرد‌های مختلف، به منظور حل این موضوع، پیشنهاد شده است. (اشاره به منبع)

 

Various methods have been put forward to solve this issue (References).

روش‌های مختلف، به منظور حل این موضوع، پیشنهاد شده است. (اشاره به منبع)

دیدگاه کاربران
  • معلم خصوصی زبان انگلیسی در فرمانیه 30 ژانویه 2021

    چه مطلب خوبی

    • مدیر سایت 31 ژانویه 2021

      ممنون دوست خوبم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.