0

درس ششم لغات فوتبال زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی

 Nn لغات فوتبال انگلیسی گروه

۱- narrow

۱- باریک، تنگ

۲- narrow the angle –

۲- زاویه را تنگ گردن

۳- national team

۳- تیم ملی

۴- nod in

۴- با ضربه سر توپ را وارد دروازه کردن

۵- near post

۵- تیر یک

۶- new boys

۶- تیم جدید، تیم تازه راه یافته به لیگ (از دسته پایین تر)

۷- nil

۷-  صفر

The world cup find of 1994 between brazil and Italy finished nil- nil (0-0).

۸- nil- nil

۸- (نتیجه) صفر – صفر

۹- NR (national referee)

۹- داور ملی

۱۰- numbers down

۱۰- از نظر تعداد بازیکن کمتر از تیم حریف بودن

۱۱- numbers Up-

۱۱- برتری عددی بازیکن (مثلا تیم ۱۱ نفره در مقابل ۱۰ نفر به خاطر اخراج یک بازیکن)

۱۲- nutmeg

۱۲- لایی دادن

Cristiano Ronaldo nutmegged the defender and scored with a left- footed strike.

۱۳- hit the back of the net

۱۳- به تور دروازه چسبیدن

O o لغات فوتبال انگلیسی گروه

۱- offside

۱- آفساید

Italian sides traditionally played the offside trap to frustrate the opposing team’s forwards.

۲- One- way traffic

۲- بازی یکطرفه

It was one- way traffic as Holland thrashed France 4-1 in the European championships.

۳- on/ off target

۳- در/ خارج چهارچوب دروازه

Fernando Torres had more shots on target last season than any other striker in the top division.

۴- overcome

۴- شکست دادن

Manchester united overcame Barcelona in the champions league 1-0

P p لغات فوتبال انگلیسی گروه

۱- pass

۱- پاس دادن

۲- make a short pass

۲- پاس کوتاه دادن

۳- play the pass/ ball back

۳- مجددا به بازیکن قبلی پاس دادن

۴- stray pass

۴-  پاس اشتباه

۵- collect pass

۵-  توپ پاس داده شده را گرفتن

درس ششم لغات فوتبال زبان انگلیسی
درس ششم لغات فوتبال زبان انگلیسی

۶- pass the ball to a teammate

۶- به هم تیمی پاس دادن

۷- pass into space

۷- پاس دادن در فضای خالی برای بازیکن

۸- penalty taker

۸- زننده ی ضربه ی پنالتی

۹- award a penalty

۹- پنالتی اعلام کردن

۱۰- play 10 vs 11

۱۰- ده نفر در برابر یازده نفر بازی کردن

۱۱- pressurize the ball

۱۱- پرس کردن

۱۲- set pieces

۱۲- ضربه کاشته

۱۳- (The ball) go off the pitch

۱۳- توپ به بیرون از زمین رفتن

۱۴- (The ball) go out of bounds

۱۴- توپ به بیرون از زمین رفتن

۱۵- long ball play

۱۵- بازی با پاس های بلند

۱۶- preserve 2-2

۱۶- نتیجه یک بر یک را حفظ کردن

۱۷- escorting the ball out of play

۱۷- توپ را به بیرون زمین مشایعت کردن

۱۸- fair play

۱۸- بازی جوانمردانه

۱۹- hit the post

۱۹- به تیر دروازه خوردن

۲۰- turn down (a player’s) appeal for penalty

۲۰- درخواست بازیکن برای اعلام پنالتی را رد کردن

۲۱- punch away

۲۱- توپ را مشت کردن

۲۲- press for equalizer

۲۲- برای زدن گل تساوی تلاش کردن

۲۳- back post

۲۳- تیر دوم

۲۴- points

۲۴- امتیاز بازی

۲۵- pick up three points of the game

۲۵-  سه امتیاز بازی را گرفتن

۲۶- pass the ball to a teammate

۲۶-  به هم تیمی پاس دادن

۲۷- collect a pass

۲۷- توپ پاس داده شده را گرفتن

۲۸- deny a penalty

۲۸- پنالتی نگرفتن

۲۹- theatrical performance

۲۹- بازی نمایشی

۳۰- lose a game on penalties

۳۰- با ضربات پنالتی باختن

۳۱- play home

۳۱- داخل خانه بازی کردن

۳۲- play away

۳۲- بیرون خانه بازی کردن

۳۳- home- and- away play- off

۳۳- بازی های حذفی رفت و برگشتی

۳۴- play maker

۳۴- بازیکن بازی ساز

۳۵- soccer positions

۳۵- پست های بازی

۳۶- positioning

۳۶- جاگیری

۳۷- get to the ball at the far post

۳۷- در منطقه تیر دوم به توپ رسیدن

۳۸- play the ball to sb

۳۸- توپ را به کسی پاس دادن

۳۹- under performing player

۳۹-  بازیکنی که خوب بازی  نمی کند

۴۰- from the penalty spot

۴۰- از نقطه پنالتی

درس ششم لغات فوتبال زبان انگلیسی
درس ششم لغات فوتبال زبان انگلیسی

۴۱- average performing player

۴۱- بازیکن معمولی

۴۲- go narrowly past the goal

۴۲- با اختلاف اندکی از کنار دروازه بیرون رفتن

۴۳-  be 10 points off the pace

۴۳- (در کورس قهرمانی) ۱۰ امتیاز با تیم اول جدول فاصله داشتن

۴۴- newly promoted club

۴۴- باشگاهی که به تازگی به دسته بالاتر صعود کرده

۴۵- take a penalty

۴۵- ضربه پنالتی زدن

۴۶- miss a penalty

۴۶- پنالتی از دست دادن

۴۷- penalty area

۴۷- منطقه جریمه

۴۸- on penalties

۴۸- در ضربات پنالتی

۴۹- Convert a penalty

۴۹- پنالتی را به ثمر رساندن

AI Sadd of Qatar defeated AI Jaish of Syria 4-1 on penelties after a 2-2 stalemate.

۵۰- penalty shootout

۵۰- ضربات پنالتی

۵۱- penalty

۵۱- پنالتی

۵۲- penalty arc

۵۲-  دایره ی پنالتی

۵۳- penalty area-

۵۳- محوطه ی پنالتی

۵۴- penalty kick –

۵۴- ضربه ی پنالتی

۵۵- penalty mark-

۵۵- نقطه ی پنالتی

۵۶- penalty shot-

۵۶- ضربه ی پنالتی

۵۷- penalty spot-

۵۷- نقطه ی پنالتی

۵۸- penalty Box

۵۸- محوطه ی جریمه

۵۹- performance

۵۹- نمایش، عملکرد، نحوه بازی

۶۰- pull one back

۶۰- یکی از گل ها را جبران کردن

۶۱-  pace-

۶۱- قدم، سرعت گام برداری

۶۲- packed defense-

۶۲- دفاع متراکم

۶۳- Iran’s play- off Cup

۶۳- جام حذفی ایران

۶۴- dominate possession

۶۴- بر توپ و زمین تسلط داشتن

۶۵- have all the play

۶۵- بازی را در دست داشتن

۶۶- pass

۶۶- پاس دادن

Leaving the game to be decided from the penalty spot

۶۷- the penalty shootout lottery decide the match

۶۷- قرعه کشی ضربات پنالتی برای تصمیم گیری مسابقه

۶۸- passive Offside

۶۸- در وضعیت آفساید بودن ولی در جریان بازی ودر بازی موثر نبودن

۶۹- penetrate

۶۹- نفوذ کردن به داخل دیواره دفاعی

۷۰- physio

۷۰- پزشک تیم

۷۱- piece

۷۱-  حرکات تیم یا بازی تمرین شده

۷۲- pitch

۷۲- زمین بازی

۷۳- penalty kick

۷۳- ضربه پنالتی

۷۴- play direct

۷۴- بازی مستقیم

۷۵- play down

۷۵- در گروه سنی پایین تر (به صورت غیر قانونی) بازی کردن

۷۶- play – off

۷۶- مسابقه را به اتمام رساندن- مسابقات حذفی

۷۷- play Short

۷۷-  با تعداد بازیکن کمتر (به سبب اخراج بازیکن) بازی کردن

۷۸- play to Feet

۷۸-  توپ را دقیقا به جلوی پای بازیکن پاس دادن

۷۹- play to flag

۷۹-  بازی را نزدیک مرکز کشاندن یا پاس دادن

۸۰- play to space

۸۰- توپ را به فضای خالی فرستادن به صورتی که بازیکن هم تیمی باید برای رسیدن به آن حرکت کند

۸۱- play up

۸۱- در گروه سنی بالاتر بازی کردن

۸۲- play (the) ball wide

۸۲- نوعی شیوه ی بازی که توپ به گوشه ها فرستاده می شود تا بازیکن توپ ار به روی دروازه بفرستند

۸۳- be awarded a penalty

۸۳- پنالتی به نفع تیمی اعلام شدن

۸۴- playing Season-

۸۴- فصل

۸۵- point of attack

۸۵- نقطه ای در زمین که تیم در حال حمله به سمت دروازه حریف است

۸۶- polished Finish

۸۶- ضربه تمام کننده عالی

۸۷- possession

۸۷- در اختیار داشتن

۸۸- pressure

۸۸- پرس کردن

۸۹- protest

۸۹- اعتراض به تصمیم داور

۹۰- “pull” / “pull up” / “push”

۹۰- «بروید جلو» خطاب به بازیکنان دفاع

درس ششم لغات فوتبال زبان انگلیسی
درس ششم لغات فوتبال زبان انگلیسی

۹۱- push away

۹۱- دور کردن، مشت کردن (دروازه بان)

۹۲- punch away

۹۲- مشت کردن

۹۳- book a place

۹۳- سهمیه کسب کردن

۹۴- power kick-

۹۴- ضربه سنگین

۹۵- premier

۹۵- لیگ برتر

۹۶- premier league

۹۶- لیگ برتر

۹۷- newly promoted team

۹۷- تیمی که تازه به دسته بالاتر صعود کرده

۹۸- smash the ball into net

۹۸- توپ را به تور دروازه دوختن

۹۹- punch

۹۹- مشت کردن (دروازه بان)

Brazilian defender Tavares bent his shot around the AI Wahda wall but goalkeeper Nadir Lamyaghri was alter to the danger and punched the ball.

۱۰۰- “play on”

۱۰۰- «ادامه دهید» خطاب داور به بازیکن

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.