09190865935
0

درس ششم لغات فوتبال زبان انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی

 Nn لغات فوتبال انگلیسی گروه

۱- narrow

۱- باریک، تنگ

۲- narrow the angle –

۲- زاویه را تنگ گردن

۳- national team

۳- تیم ملی

۴- nod in

۴- با ضربه سر توپ را وارد دروازه کردن

۵- near post

۵- تیر یک

۶- new boys

۶- تیم جدید، تیم تازه راه یافته به لیگ (از دسته پایین تر)

۷- nil

۷-  صفر

The world cup find of 1994 between brazil and Italy finished nil- nil (0-0).

۸- nil- nil

۸- (نتیجه) صفر – صفر

۹- NR (national referee)

۹- داور ملی

۱۰- numbers down

۱۰- از نظر تعداد بازیکن کمتر از تیم حریف بودن

۱۱- numbers Up-

۱۱- برتری عددی بازیکن (مثلا تیم ۱۱ نفره در مقابل ۱۰ نفر به خاطر اخراج یک بازیکن)

۱۲- nutmeg

۱۲- لایی دادن

Cristiano Ronaldo nutmegged the defender and scored with a left- footed strike.

۱۳- hit the back of the net

۱۳- به تور دروازه چسبیدن

O o لغات فوتبال انگلیسی گروه

۱- offside

۱- آفساید

Italian sides traditionally played the offside trap to frustrate the opposing team’s forwards.

۲- One- way traffic

۲- بازی یکطرفه

It was one- way traffic as Holland thrashed France 4-1 in the European championships.

۳- on/ off target

۳- در/ خارج چهارچوب دروازه

Fernando Torres had more shots on target last season than any other striker in the top division.

۴- overcome

۴- شکست دادن

Manchester united overcame Barcelona in the champions league 1-0

P p لغات فوتبال انگلیسی گروه

۱- pass

۱- پاس دادن

۲- make a short pass

۲- پاس کوتاه دادن

۳- play the pass/ ball back

۳- مجددا به بازیکن قبلی پاس دادن

۴- stray pass

۴-  پاس اشتباه

۵- collect pass

۵-  توپ پاس داده شده را گرفتن

درس ششم لغات فوتبال زبان انگلیسی
درس ششم لغات فوتبال زبان انگلیسی

۶- pass the ball to a teammate

۶- به هم تیمی پاس دادن

۷- pass into space

۷- پاس دادن در فضای خالی برای بازیکن

۸- penalty taker

۸- زننده ی ضربه ی پنالتی

۹- award a penalty

۹- پنالتی اعلام کردن

۱۰- play 10 vs 11

۱۰- ده نفر در برابر یازده نفر بازی کردن

۱۱- pressurize the ball

۱۱- پرس کردن

۱۲- set pieces

۱۲- ضربه کاشته

۱۳- (The ball) go off the pitch

۱۳- توپ به بیرون از زمین رفتن

۱۴- (The ball) go out of bounds

۱۴- توپ به بیرون از زمین رفتن

۱۵- long ball play

۱۵- بازی با پاس های بلند

۱۶- preserve 2-2

۱۶- نتیجه یک بر یک را حفظ کردن

۱۷- escorting the ball out of play

۱۷- توپ را به بیرون زمین مشایعت کردن

۱۸- fair play

۱۸- بازی جوانمردانه

۱۹- hit the post

۱۹- به تیر دروازه خوردن

۲۰- turn down (a player’s) appeal for penalty

۲۰- درخواست بازیکن برای اعلام پنالتی را رد کردن

۲۱- punch away

۲۱- توپ را مشت کردن

۲۲- press for equalizer

۲۲- برای زدن گل تساوی تلاش کردن

۲۳- back post

۲۳- تیر دوم

۲۴- points

۲۴- امتیاز بازی

۲۵- pick up three points of the game

۲۵-  سه امتیاز بازی را گرفتن

۲۶- pass the ball to a teammate

۲۶-  به هم تیمی پاس دادن

۲۷- collect a pass

۲۷- توپ پاس داده شده را گرفتن

۲۸- deny a penalty

۲۸- پنالتی نگرفتن

۲۹- theatrical performance

۲۹- بازی نمایشی

۳۰- lose a game on penalties

۳۰- با ضربات پنالتی باختن

۳۱- play home

۳۱- داخل خانه بازی کردن

۳۲- play away

۳۲- بیرون خانه بازی کردن

۳۳- home- and- away play- off

۳۳- بازی های حذفی رفت و برگشتی

۳۴- play maker

۳۴- بازیکن بازی ساز

۳۵- soccer positions

۳۵- پست های بازی

۳۶- positioning

۳۶- جاگیری

۳۷- get to the ball at the far post

۳۷- در منطقه تیر دوم به توپ رسیدن

۳۸- play the ball to sb

۳۸- توپ را به کسی پاس دادن

۳۹- under performing player

۳۹-  بازیکنی که خوب بازی  نمی کند

۴۰- from the penalty spot

۴۰- از نقطه پنالتی

درس ششم لغات فوتبال زبان انگلیسی
درس ششم لغات فوتبال زبان انگلیسی

۴۱- average performing player

۴۱- بازیکن معمولی

۴۲- go narrowly past the goal

۴۲- با اختلاف اندکی از کنار دروازه بیرون رفتن

۴۳-  be 10 points off the pace

۴۳- (در کورس قهرمانی) ۱۰ امتیاز با تیم اول جدول فاصله داشتن

۴۴- newly promoted club

۴۴- باشگاهی که به تازگی به دسته بالاتر صعود کرده

۴۵- take a penalty

۴۵- ضربه پنالتی زدن

۴۶- miss a penalty

۴۶- پنالتی از دست دادن

۴۷- penalty area

۴۷- منطقه جریمه

۴۸- on penalties

۴۸- در ضربات پنالتی

۴۹- Convert a penalty

۴۹- پنالتی را به ثمر رساندن

AI Sadd of Qatar defeated AI Jaish of Syria 4-1 on penelties after a 2-2 stalemate.

۵۰- penalty shootout

۵۰- ضربات پنالتی

۵۱- penalty

۵۱- پنالتی

۵۲- penalty arc

۵۲-  دایره ی پنالتی

۵۳- penalty area-

۵۳- محوطه ی پنالتی

۵۴- penalty kick –

۵۴- ضربه ی پنالتی

۵۵- penalty mark-

۵۵- نقطه ی پنالتی

۵۶- penalty shot-

۵۶- ضربه ی پنالتی

۵۷- penalty spot-

۵۷- نقطه ی پنالتی

۵۸- penalty Box

۵۸- محوطه ی جریمه

۵۹- performance

۵۹- نمایش، عملکرد، نحوه بازی

۶۰- pull one back

۶۰- یکی از گل ها را جبران کردن

۶۱-  pace-

۶۱- قدم، سرعت گام برداری

۶۲- packed defense-

۶۲- دفاع متراکم

۶۳- Iran’s play- off Cup

۶۳- جام حذفی ایران

۶۴- dominate possession

۶۴- بر توپ و زمین تسلط داشتن

۶۵- have all the play

۶۵- بازی را در دست داشتن

۶۶- pass

۶۶- پاس دادن

Leaving the game to be decided from the penalty spot

۶۷- the penalty shootout lottery decide the match

۶۷- قرعه کشی ضربات پنالتی برای تصمیم گیری مسابقه

۶۸- passive Offside

۶۸- در وضعیت آفساید بودن ولی در جریان بازی ودر بازی موثر نبودن

۶۹- penetrate

۶۹- نفوذ کردن به داخل دیواره دفاعی

۷۰- physio

۷۰- پزشک تیم

۷۱- piece

۷۱-  حرکات تیم یا بازی تمرین شده

۷۲- pitch

۷۲- زمین بازی

۷۳- penalty kick

۷۳- ضربه پنالتی

۷۴- play direct

۷۴- بازی مستقیم

۷۵- play down

۷۵- در گروه سنی پایین تر (به صورت غیر قانونی) بازی کردن

۷۶- play – off

۷۶- مسابقه را به اتمام رساندن- مسابقات حذفی

۷۷- play Short

۷۷-  با تعداد بازیکن کمتر (به سبب اخراج بازیکن) بازی کردن

۷۸- play to Feet

۷۸-  توپ را دقیقا به جلوی پای بازیکن پاس دادن

۷۹- play to flag

۷۹-  بازی را نزدیک مرکز کشاندن یا پاس دادن

۸۰- play to space

۸۰- توپ را به فضای خالی فرستادن به صورتی که بازیکن هم تیمی باید برای رسیدن به آن حرکت کند

۸۱- play up

۸۱- در گروه سنی بالاتر بازی کردن

۸۲- play (the) ball wide

۸۲- نوعی شیوه ی بازی که توپ به گوشه ها فرستاده می شود تا بازیکن توپ ار به روی دروازه بفرستند

۸۳- be awarded a penalty

۸۳- پنالتی به نفع تیمی اعلام شدن

۸۴- playing Season-

۸۴- فصل

۸۵- point of attack

۸۵- نقطه ای در زمین که تیم در حال حمله به سمت دروازه حریف است

۸۶- polished Finish

۸۶- ضربه تمام کننده عالی

۸۷- possession

۸۷- در اختیار داشتن

۸۸- pressure

۸۸- پرس کردن

۸۹- protest

۸۹- اعتراض به تصمیم داور

۹۰- “pull” / “pull up” / “push”

۹۰- «بروید جلو» خطاب به بازیکنان دفاع

درس ششم لغات فوتبال زبان انگلیسی
درس ششم لغات فوتبال زبان انگلیسی

۹۱- push away

۹۱- دور کردن، مشت کردن (دروازه بان)

۹۲- punch away

۹۲- مشت کردن

۹۳- book a place

۹۳- سهمیه کسب کردن

۹۴- power kick-

۹۴- ضربه سنگین

۹۵- premier

۹۵- لیگ برتر

۹۶- premier league

۹۶- لیگ برتر

۹۷- newly promoted team

۹۷- تیمی که تازه به دسته بالاتر صعود کرده

۹۸- smash the ball into net

۹۸- توپ را به تور دروازه دوختن

۹۹- punch

۹۹- مشت کردن (دروازه بان)

Brazilian defender Tavares bent his shot around the AI Wahda wall but goalkeeper Nadir Lamyaghri was alter to the danger and punched the ball.

۱۰۰- “play on”

۱۰۰- «ادامه دهید» خطاب داور به بازیکن

 

[su_box title=”از سری آموزش های لغات فوتبال زبان انگلیسی که نیاز است مطالعه شود :” box_color=”#229c02″]

۱) درس اول لغات فوتبال زبان انگلیسی

۲) درس دوم لغات فوتبال زبان انگلیسی

۳) درس سوم لغات فوتبال زبان انگلیسی

۴) درس چهارم لغات فوتبال زبان انگلیسی

۵) درس پنجم لغات فوتبال زبان انگلیسی

۶) درس ششم لغات فوتبال زبان انگلیسی

۷) درس هفتم لغات فوتبال زبان انگلیسی

۸) درس هشتم لغات فوتبال زبان انگلیسی

[/su_box]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.