0

داستان رفتگر شاد به انگلیسی | The Happy Sweeper

داستان انگلیسی رفتگر شاد: The Happy Sweeper

یک روز یک بچه ی پررو و بی ادب با رفقایش تصمیم گرفتند برای تفریح به پارک بروند. آنها صبح خیلی زود وارد پارک شدند و همه چیز پاک و تمیز بود. یکی از رفتگرهای پارک در حال آواز خواندن و رقصیدن، جارو می زد. بچه ها از نحوه ی کار کردن رفتگر در آن صبح زود تعجب کرده بودند و مدت زیادی او را دست انداختند و مسخره کردند. اما رفتگر به آنها توجه نکرد و به کار خود ادامه داد.

 

آن بچه های بی ادب برای اینکه برای رفتگر کار ایجاد کنند، کیسه های خوراکی و آشغال های خود را روی زمین پرتاب می کردند. کم کم وقتی افراد دیگری وارد پارک شدند، با دیدن کار آن بچه ها فکر کردند که این کار یکی از فعالیت های سرگرم کننده ی پارک است و آنها هم آن کار را تکرار کردند و به ین ترتیب با آمدن افراد جدید به آشغال های پارک اضافه شد، تا اینکه تمام پارک پر از آشغال شد. رفتگر دیگر نمی توانست از عهده ی جمع کردن آن همه آشغال برآید. به نظر نمی رسید کسی از این موضوع رنجیده باشد، اما چیز عجیبی در حال وقوع بود.

 

پس از گذشت چند ساعت، از جذابیت پارک کاسته شد و مردم متوجه آشغال های روی زمین شدند. در انتهای روز دیگر کسی مشغول بازی نبود و همه ایستاده بودند و روی زمینی که پر از آشغال شده بود، به دنبال چیزهای گمشده ی خود می گشتند. آن گاه مدیر پارک آمد و گفت: «اینجا چه اتفاقی افتاده است؟ »

 

خب.. هر کس به دنبال چیزی بود که طی روز در روی زمین پرتاب کرده بود و حالا که زمین پر شده بود از آشغال، دیگر نمیشد آنها را پیدا کرد.

 

هیچ راه حل دیگری به جز جارو کردن و جمع کردن آشغالها باقی نمانده بود، تا همه بتوانند اشیاء گم شده ی خود را پیدا کنند. با تشویق رفتگر همه ی افراد داخل پارک با شادی و نشاط مشغول جمع کردن آشغال ها شدند. این کار آنقدر سرگرم کننده بود که از آن روز به بعد، جمع کردن آشغال به فعالیت جدیدی در پارک تبدیل شد و همه در حالی که کیسه و جارو به دست داشتند، شاد و خنده کنان به جمع آوری زباله ها و جارو کردن پارک می پرداختند.

A loutish kid and his mates were visiting a theme park. They arrived very early and everything was empty and clean. A park cleaner came by, singing and dancing as he swept. As everything was already so clean, the group of friends found it amusing to see how the cleaner worked so joyfully, and so early in the morning. They had a great time making fun of him. But the cleaner didn’t mind, and just kept sweeping the area clean.


So the gang started throwing bags and bits of paper on the ground, ‘to give him something to do’. When more visitors started arriving, and saw the lout and his friends throwing litter about, they thought it was one of the park’s fun activities. So they joined in, and as more people arrived, the park became covered in rubbish. The park cleaner couldn’t cope. No one seemed to be bothered, but something strange started happening.


As time went on, the park attractions were emptying, and more people were looking down at the rubbish on the ground. By the end of the day no one was on any of the park rides; they were all standing about, looking at the ground. “Well,” said the park authorities, “what’s going on here?” Well… Everyone was looking for something!

 

It turned out that some time during that day, everyone had dropped something on the ground, but now that it was covered with litter, whenever anyone dropped anything… it was almost impossible to find it!


There was no other solution than have everyone help to clean the park, so they could find their things. Encouraged by the park cleaner, the visitors swept the ground, singing and dancing all the while. It became so much fun that from that day they created a new activity in the park, in which everyone, armed with brushes and bags, spent a while cleaning, laughing, and dancing.

فایل صوتی داستان رفتگر شاد

لغات کاربردی انگلیسی داستان رفتگر شاد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.