0

آموزش جملات شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی

 Conditional Sentences Present Unreal

آموزش جملات شرطی نوع دوم (حال غیر واقعی)

در این مقاله به آموزش جملات شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی میپردازیم :

جواب شرطجمله شرط
شکل ساده فعل+ would+ فاعلگذشته ساده یا استمراری + فاعل + if/ unless

If he came here, I would (‘d) give him your address.

اگر او اینجا می آمد، من آدرس تو را به او می دادم.

 

به جای Would از این افعال هم استفاده می شود.

Would {might, could}

در شرطی نوع اول انتظار داریم که عملی انجام شود. اما در شرطی ن.ع دوم چنین انتظاری را نداریم. در واقع شرطی نوع دوم عملی غیر محتمل را در آینده نشان می دهد.

If it snowed tomorrow, I would make a snowman.

I would make a snowman if it snowed tomorrow.

اگر فردا برف می بارید، من آدم برفی درست می کردم.

من آدم برفی درست می کردم اگر فردا برف می بارید.

آموزش جملات شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی
آموزش جملات شرطی نوع دوم در انگلیسی

توجه: دقت کنید که فعل در جملات شرطی نوع دوم در زمان گذشته است، اما مفهوم گذشته ندارد.

 

نکته (۱)

در جمله زیر به نحوه استفاده unless که در واقع منفی if می باشد توجه کنید.

 

Unless he came here, I wouldn’t give him your address.

If he didn’t come here, I wouldn’t give him your address.

اگر او به اینجا نمی آمد، من آدرس شما را به او نمی دادم.

 

نکته (۲)

در جمله زیر به کاربرد otherwise (در غیر اینصورت) توجه کنید.

 

شکل ساده فعل+would/ could/ might + فاعل، otherwise  ؛ جمله خبری حال یا آینده

 

I have a lot of work to do; otherwise, I would (‘d) help you.

من کارهای زیادی برای انجام دادن دارم؛ در غیر اینصورت، به شما کمک می کردم.

 

 

(۱)Practice

Supply the form of the verb in parentheses in order to form present unreal conditions.

تمرین شماره ۱ از جملات شرطی نوع دوم :

با استفاده از افعال داخل پرانتز شکل شرطی نوع دوم را به کار برید.

 

A

۱)If I knew her well, I … (speak) to her.

   (if I knew her well, I would speak to her.

   If I knew her well, I’d speak to her.)

۱)اگر او را خوب می شناختم، با او صحبت می کردم.

آموزش جملات شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی
آموزش جملات شرطی نوع دوم در انگلیسی

۲) if he attended class regularly, he … (make) good progress.

۲) اگر او به طور مرتب در کلاس شرکت می کرد، پیشرفت خوبی می کرد.

پاسخ: (He would make – he’d make)

 

۳) if we had the money, we … (take) a trip to South America.

۳) اگر ما پول داشتیم، سفری به امریکای جنوبی می کردیم.

پاسخ: (We would take- we’d take)

 

۴)  if he went to bed earlier, he … not … (feel) so tried.

۴) اگر او زودتر به رختخواب می رفت، اینقدر احساس خستگی نمی کرد.

پاسخ: (He would not feel- he wouldn’t feel)

 

۵) if he drove more carefully, he … (have) fewer accidents.

۵) اگر او با احتیاط بیشتری رانندگی می کرد، کمتر تصادف می کرد.

پاسخ: (He would have- he’d have)

 

۶) if John paid his debts, people … (respect) him more.

۶) اگر جان قرض هایش را پرداخت می کرد، مردم به او بیشتر احترام می گذاشتند.

پاسخ: (People would respect)

 

۷) if I knew English better, I … (read) some English novels.

۷) اگر من انگلیسی را بهتر بلد بودم، چند داستان انگلیسی می خواندم.

پاسخ: (I would read –I’d read)

 

۸) if he prepared his homework every night, he … (get) better grades.

۸) اگر او هرشب تکالیفش را آماده می کرد، نمرات بهتری می گرفت.

پاسخ: (He would get – he’d get)

 

B

۱) if I … (own)  an automobile, I would take a trip to California.

۱) اگر من یک ماشین داشتم، سفری به کالیفرنیا می کردم.

پاسخ: (If I owned)

 

۲) if she … (work) harder, she would probably get a better salary.

۲) اگر او سخت تر کار می کرد، احتمالا حقوق بهتری می گرفت.

پاسخ: (If she worked)

 

۳) if I … (know) how to drive, I would buy a car.

۳) اگر رانندگی بلد بودم، یک ماشین می خریدم.

پاسخ: (If I knew how)

 

۴) if Louis … (know) more grammar, he would make fewer mistakes.

۴) اگر لوییس بیشتر گرامر بلد بود، اشتباهات کمتری می کرد.

پاسخ: (Louis knew)

 

۵) if he … not … (waste) so much time in class, he would make better progress.

۵) اگر او در کلاس اینقدر وقت تلف نمی کرد، پیشرفت بهتری می کرد.

پاسخ: (If he did not waste)

 

نکته مهم:

کاربرد فعل to be در جملات شرطی نوع دوم

در شرطی نوع دوم در جمله شرط (پیرو) ، برای همه اشخاص were به کار می رود.

If I were / if we were

If you were / if you were

If he were / if they were

 

If  I were you, I would study.

If  he were here, he would answer your question.

اگر من به جای شما بودم، درس می خواندم.

اگر او اینجا بود، به سوال شما پاسخ می داد.

 

البته امروزه در مکالمات با سوم شخص مفرد و اول شخص مفرد همان was به کار می رود.

 

توجه! در عبارت (if … were) می توانیم با حذف (if), (were) را در اول جمله بیاوریم.

 

If  I were you, I would study more.=

Were I you, I would (‘d) study more.

اگر من جای شما بودم، بیشتر درس می خواندم.

 

(۲)Practice

Supply the form of the verb in parentheses in order to form present unreal conditions.

تمرین شماره ۲ از جملات شرطی نوع دوم :

با استفاده از افعال داخل پرانتز شکل شرطی نوع دوم را به کار برید.

 

A

۱) if  I … (be) you, I wouldn’t mention it to her.

   (If I were you, I wouldn’t mention it to her.)

۱) اگر من جای تو بودم، این موضوع را به او نمی گفتم.

۲) if today … (be) Saturday, I would not have to work.

۲) اگر امروز شنبه بود، من مجبور نبودم کار کنم.

پاسخ: ( If today were)

 

۳) if I … (be) in your position, I would think twice before doing that.

۳) اگر در وضعیت شما بودم، قبل از انجام آن کار دوباره فکر می کردم.

پاسخ: (If I were)

 

۴) if today … (be) a holiday, we could go to the beach.

۴) اگر امروز تعطیل بودف ما می توانستیم به ساحل برویم.

پاسخ: (If today were)

 

۵) if the weather … (be) not so hot, I am sure she would feel better.

۵) اگر هوا اینقدر گرم نبود، من مطمئنم که او حالش بهتر بود.

پاسخ: (if the weather were)

 

۶) if Pete … (be) here, he would help us with this work.

۶) اگر پیت اینجا بود، در این کار به ما کمک می کرد.

پاسخ: ( if Pete were)

 

۷) if you … (be) a millionaire, how would you spend your time?

۷) اگر تو یک میلیونر بودی، وقتت را چگونه می گذراندی؟

پاسخ: ( if you were)

B

 

۱)if George were here with us, I … (feel) more comfortable.

۱)اگر جورج با ما اینجا بود، من بیشتر احساس راحتی می کردم.

پاسخ: (I would feel)

 

۲) if they were really poor, they … not (be) … able to live as they do.

۲) اگر انها واقعا فقیر بودند، قادر نبودند اینطوری زندگی کنند.

پاسخ: (They would not be able to live)

 

۳) If I were in Paris now, I … (get) to some of the summer concerts.

۳) اگر حالا در پاریس بودم، به یکی از کنسرت های تابستانی می رفتم.

پاسخ: (I would go)

 

۴) if Jill were here, she … (know) what to do.

۴) اگر جیل اینجا بود، می دانست چه کار کند.

پاسخ: (She would know)

 

۵) if I were you, I … (tell) everyone the truth about the matter.

۵) اگر من جای تو بودم، واقعیت موضوع را به همه می گفتم.

پاسخ: (I would tell)

 

۶) if I were a millionaire, I … (live) on the French Riviera.

۶) اگر من یک میلیونر بودم، در فرنچ ریویرا زندگی می کردم.

پاسخ: (I would live)

 

۷) if he were more ambitious, he … (try) to find a better job.

۷) اگر او جاه طلب تر بود، سعی می کرد کار بهتری پیدا کند.

پاسخ: (He would try)

 

آموزش جملات شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی
آموزش جملات شرطی نوع دوم در انگلیسی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.